Molnár Krisztián önéletrajzával és munkaszerződésével kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vida István megbízási szerződésével kapcsolatos adatigénylésemre adott válaszában a következőket írta:
„4. Kérem küldje el részemre Molnár Krisztián szakmai önéletrajzát!
5. Kérem küldje el részemre Molnár Krisztián munkaköri leírását!
7. Kérem tájékoztasson arról, hogy Városkép Kft.-n belül van olyan személy, aki a Városkép Kft-t és a Csepeli Hírmondót éríntő feladatokat el tudja látni?
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért 4., 5., és 7. számú kérdésekben jelölt adatokkal az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve a Csepeli Városkép Kft. nem rendelkezik, azokat nem kezeli vagy tartja nyilván, azok nem minősülnek közérdekű adatnak sem.”
(https://kimittud.hu/request/vida_istvan_...)

A 178/2022. (IX. 29) Kt határozat alapján a Városkép Kft. vezető tisztségviselője a megbízási szerződésben szereplő Vida István után Molnár Krisztián lett, így Molnár Krisztián egy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által tulajdonolt szervezetet vezet. A 2023-as költségvetés tervezetében 706.599.504 Ft működési támogatást van beállítva a Csepeli Városképhez, ami a 2022. évhez képest majdnem 200 millióval több, ezért fontos, hogy információkat kapjunk a vezetői kompetenciájáról.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § paragrafusa a következőket tartalmazza:
„5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

És véleményem szerint az önéletrajz, és a munkaszerződés kimeríti a 2011. évi CXII. törvény 3. § paragrafusában rögzített közérdekű adat fogalmát.

Ezen felül, Erdősi Éva által a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére megküldött „Szakmai önéletrajz és Lakásgazdálkodás 2021 évre vonatkozó adatainak kérése” című közérdekű adatigénylés válaszában megküldték az ugyancsak Önkormányzati tulajdonú Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyettesének szakmai önéletrajzát.
(https://kimittud.hu/request/szakmai_onel...)

Véleményem szerint, mivel Erdősi Éva részére megküldték a kérdéses információkat, ezért az egységes eljárás érdekében részemre is meg kell küldeni azokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. A Csepeli Városkép Kft. esetében ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat?
2. Molnár Krisztián mióta állt munkaviszonyban a Városkép Kft.-vel az ügyvezetői igazgatói kinevezése előtt?
3. Molnár Krisztián az ügyvezetői igazgatói kinevezése előtt milyen típusú munkaviszonyban állt a Városkép Kft.-vel (alkalmazott, megbízási szerződés)?
4. Amennyiben volt munkaviszonya Molnár Krisztiánnak az ügyvezetői igazgatói kinevezés előtt a Csepeli Városkép Kft.-nél, az milyen felvételi eljárás keretében létesült?
5. Amennyiben volt munkaviszonya Molnár Krisztiánnak az ügyvezetői igazgatói kinevezés előtt a Csepeli Városkép Kft.-nél, a felvételi eljárás keretében bekérték tőle az önéletrajzát?
6. A Csepeli Városkép Kft. kötött-e Molnár Krisztiánnal munkaszerződést?
7. Hol található a Csepeli Városkép Kft.-ben dolgozó 47 fő munkavállaló szakmai önéletrajza?
8. Mennyi munkavállalójának szakmai önéletrajzával és munkaköri leírásával rendelkezik a Csepeli Városkép Kft.?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 21.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    Vadai Attila t j koztat s Moln r Kriszti n n letrajz val s munkaszerz d s vel kapcsolatos adatig nyl s.pdf

    223K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 Feladó: Vadai Attila <[1][FOI #21904 email]>

Dátum: 2023. február 21. 16:58:52 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Molnár Krisztián önéletrajzával és
munkaszerződésével kapcsolatos adatigénylés

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vida
István megbízási szerződésével kapcsolatos adatigénylésemre adott
válaszában a következőket írta:
„4. Kérem küldje el részemre Molnár Krisztián szakmai önéletrajzát!
5. Kérem küldje el részemre Molnár Krisztián munkaköri leírását!
7. Kérem tájékoztasson arról, hogy Városkép Kft.-n belül van olyan
személy, aki a Városkép Kft-t és a Csepeli Hírmondót éríntő feladatokat
el tudja látni?
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért 4., 5., és 7. számú kérdésekben
jelölt adatokkal az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve a
Csepeli Városkép Kft. nem rendelkezik, azokat nem kezeli vagy tartja
nyilván, azok nem minősülnek közérdekű adatnak sem.”
([3]https://kimittud.hu/request/vida_istvan_...)

A 178/2022. (IX. 29) Kt határozat alapján a Városkép Kft. vezető
tisztségviselője a megbízási szerződésben szereplő Vida István után
Molnár Krisztián lett, így Molnár Krisztián egy Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata által tulajdonolt szervezetet vezet. A 2023-as
költségvetés tervezetében 706.599.504 Ft működési támogatást van
beállítva a Csepeli Városképhez, ami a 2022. évhez képest majdnem 200
millióval több, ezért fontos, hogy információkat kapjunk a vezetői
kompetenciájáról.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3. § paragrafusa a következőket tartalmazza:
„5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv
vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

És véleményem szerint az önéletrajz, és a munkaszerződés kimeríti a
2011. évi CXII. törvény 3. § paragrafusában rögzített közérdekű adat
fogalmát.

Ezen felül, Erdősi Éva által a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal részére megküldött „Szakmai önéletrajz és
Lakásgazdálkodás 2021 évre vonatkozó adatainak kérése” című közérdekű
adatigénylés válaszában megküldték az ugyancsak Önkormányzati tulajdonú
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának és
vezérigazgató-helyettesének szakmai önéletrajzát.
([4]https://kimittud.hu/request/szakmai_onel...)

Véleményem szerint, mivel Erdősi Éva részére megküldték a kérdéses
információkat, ezért az egységes eljárás érdekében részemre is meg kell
küldeni azokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.    A Csepeli Városkép Kft. esetében ki gyakorolja a tulajdonosi
jogokat?
2.    Molnár Krisztián mióta állt munkaviszonyban a Városkép Kft.-vel az
ügyvezetői igazgatói kinevezése előtt?
3.    Molnár Krisztián az ügyvezetői igazgatói kinevezése előtt milyen
típusú munkaviszonyban állt a Városkép Kft.-vel (alkalmazott, megbízási
szerződés)?
4.    Amennyiben volt munkaviszonya Molnár Krisztiánnak az ügyvezetői
igazgatói kinevezés előtt a Csepeli Városkép Kft.-nél, az milyen
felvételi eljárás keretében létesült?
5.    Amennyiben volt munkaviszonya Molnár Krisztiánnak az ügyvezetői
igazgatói kinevezés előtt a Csepeli Városkép Kft.-nél, a felvételi
eljárás keretében bekérték tőle az önéletrajzát?
6.    A Csepeli Városkép Kft. kötött-e Molnár Krisztiánnal
munkaszerződést?
7.    Hol található a Csepeli Városkép Kft.-ben dolgozó 47 fő
munkavállaló szakmai önéletrajza?
8.    Mennyi munkavállalójának szakmai önéletrajzával és munkaköri
leírásával rendelkezik a Csepeli Városkép Kft.?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 21.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #21904 email]

Is [6][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése