Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pásti Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Miskolc otthon téri munkálatok

Pásti Gabriella made this Közérdekűadat request to Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Pásti Gabriella to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a „Miskolc Otthon Téri Egészségház engedélyezési tervéhez” 815.851-1/2018. számon adott közútkezelői hozzájárulást, melyet 804.854/2021. számon módosított.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.), mint építtető a Miskolc, Otthon tér 33835/11 helyrajzi számú ingatlanra tervezett új egészségház épület építésére az építésügyi hatóság BO–08D/ÉH/0008-7/2019 számú határozatával kiadott hatályos építési engedéllyel rendelkezik, amely határozat tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzői Kabinet Koordinációs Osztály építési engedélyezéshez kiadott közútkezelői nyilatkozatát.
A „Miskolc, Otthon tér, 33835/11 hrsz. alatti ingatlanon lévő 27 db parkoló közforgalom előli elzárásához” Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 804.641/2021. számon adott közútkezelői nyilatkozatot.
A BO–08D/ÉH/0008-7/2019 számú építési engedély a 815.851-1/2018. számú közútkezelői hozzájárulás alapján az engedélyezési tervvel, a közút forgalomkorlátozásával kapcsolatban a következő közútkezelői előírásokat tartalmazza:
„2.1. Miskolc Otthon Téri Egészségház építését Statik – line Mérnök Iroda Kft. által készített engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint kell kivitelezni.
2.2. A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal a Jogosult, a kivitelezést végző az
Önkormányzat tulajdonában lévő közút, közterület bármilyen igénybevételére,
felbontására a közút kezelőjétől külön engedélyt kell kérnie (bontási engedély).
2.3. A bontási engedélyben kerülnek meghatározásra a közút bontásával, helyreállításával, a közút igénybe vételével, az építőanyag szállítási útvonalával kapcsolatos közútkezelői előírások.
2.4. A munkavégzésből eredően a közúti forgalmának korlátozása, a közút területének igénybe vétele, lezárása a Műszaki Koordinációs Osztály által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv alapján kezdhető meg. (A forgalomkorlátozási tervet, helyszínrajzot 2 példányban a
bontási engedély kérelemhez kell csatolni.)
2.5- A közút kezelője által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv alapján a bontási
engedélyben kerül meghatározásra a közút nem közlekedés célú igénybe vételére
fizetendő díj.”,

továbbá 4. pontban egyebek mellett a következő egyéb feltételeket:

„4.1. Felhívom a Jogosult figyelmét, hogy amennyiben az 1. pont szerinti munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, így különösen – de nem kizárólagosan – nem vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint teljesíti, akkor ezért minden felelősség a Jogosultat terheli. A helyi közút hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén a közútkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az illetékes közlekedési hatóságnál kezdeményezi a Jogosult az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére történő kötelezését. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közlekedési hatóság a közút igénybevételéért fizetendő díj akár tízszeres mértékének
megfelelő összegű pótdíjat szabhat ki.
4.2. Ha közút vagy annak tartozékai átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a Jogosult által a közútkezelői hozzájárulás birtokában létrehozott létesítmény vagy tartozékai végleges vagy ideiglenes átalakítása válik szükségessé, azt a Jogosult tűrni köteles.
4.5. Felhívom a jogosult figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet értelmében a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében az igénybe vevőnek a közútkezelői hozzájárulás Jogosítottját kell tekinteni.”

A 815.851-1/2018. számú közútkezelői hozzájárulás 804.854/2021. számú módosítása szerint:

„1. 815.851-1/2018. kiadott útkezelői hozzájárulást változatlan tartalommal Jelen
hozzájárulástól számított további 2 évig érvényes.
2. A kivitelezéshez szükséges Otthon Tér közforgalom számára megnyitott hrsz.: 33835/11 alatti területen lévő parkolók lezárásához hozzájárulunk. (A lezáráshoz szükséges forgalomszabályozás kialakítása, a közútkezelő hozzájárulásával a kivitelező feladata és költsége.)
3. Az építési munkavégzéshez szükséges közterület igénybevétele, közterület-használati engedély birtokában engedélyezett.”

A 804.641/2021. számú közútkezelői nyilatkozat szerint:

„2. A tervvel, munkával kapcsolatos adatok, közútkezelői előírás, hozzájárulás:
2.1. A projekt keretében a közforgalom számára jelenleg nyitott parkoló területből tárgyi 33835/11 hrsz-ú ingatlanra eső 27 db parkolót magába foglaló területet Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata közforgalom elől elzárt parkolóként fogja üzemeltetni.
2.2. A terület változással kapcsolatos adatok
- A Miskolc Kilián déli lakótelepen lévő Otthon téri 33835/10 valamint 33835/11 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg a várakozóhely darabszáma 113 db.
- A közforgalom elől elzárásra kerülő parkolók száma 27 db.
- Az elzárásra kerülő szilárd burkolattal ellátott út-parkoló terület nagysága 1290 m 2 .
- A forgalom elől elzárásra kerülő várakozóhelyek a Miskolc, Otthon tér 33835/11 hrsz-ú ingatlan területén találhatók.
- A változást követő tulajdonosi adatok A terület változás ingatlan tulajdonosi változást nem eredményez.”

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat miskolc.hu honlapja szerint a projekt
megvalósítás tervezett befejezése 2022.09.30., tehát előzőek alapján arra lehet következtetni, hogy 2022.09.30-ig a Miskolc 33835/11 helyrajzi számú ingatlanon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 27 db, korábban a közforgalom számára nyitott parkolóhelyet közforgalom elől elzárt parkolóként fog üzemeltetni. A Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú ingatlanokon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából végzett építési munkálatokra hivatkozva, 2021. szeptember 2-án helyi közutat és közforgalom számára megnyitott parkolóhelyeket zártak el a közforgalom elől és azóta a területen az útburkolat felbontása is megkezdődött.

Fentieket figyelembe véve, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
I) A Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú ingatlanokon lévő közút, közterület bármilyen igénybevételére, felbontására a közút kezelője részéről kiadott, érvényben lévő külön engedély(eke)t (pl. bontási engedélyt);
II) a Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú ingatlanokon lévő közút, közterület bármilyen igénybe vételére, felbontására a közút kezelője részéről kiadott, érvényben lévő külön engedély(eke)t (pl. bontási engedélyt) megalapozó kérelmet, tervet, minazon dokumentumokat, amelyek alapján az említett külön engedély(ek) kiadásra került(ek);
III) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építésével összefüggésben a Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú közút bontásával, helyreállításával, a közút igénybe vételével, az építőanyag szállítási útvonalával kapcsolatos közútkezelői előírásokra vonatkozó tájékoztatását;
IV) a Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú ingatlanokon lévő közutak forgalmának korlátozására, a közút területének igénybevételére, lezárására vonatkozó, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jóváhagyott forgalomkorlátozási tervet, helyszínrajzot;
V) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építésével összefüggésben a Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú közút nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díjra vonatkozó tájékoztatását, beleértve a fizetendő díjat, annak megállapítását (hogyan, mi alapján történt a díj megállapítása), továbbá azt is, hogy a díj Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának mikor és milyen módon került megfizetésre;
VI) tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Miskolc, Otthon tér 33835/10 és 33835/11 helyrajzi számú közutak közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele miatt kezdeményezte-e az illetékes közlekedési hatóságnál (vagy más hatóságnál) „a Jogosult az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére történő kötelezését” és az említett intézkedésének megküldését;
VII) a Miskolc 33835/11 helyrajzi számú ingatlanon lévő parkolók lezárásához szükséges forgalomszabályozás kialakítására vonatkozó dokumentumokat, valamint az említett forgalomszabályozásra vonatkozó közútkezelői hozzájárulást;
VIII) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építéséhez szükséges, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területek igénybevételére kiadott további (pl. közterület-használati) engedélyeket,
IX) mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építéséhez szükséges, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területek igénybevételét lehetővé tevő további (pl. közterület-használati) engedélyeket kiadták (pl. kérelem és mellékletei, egyeztetési jegyzőkönyvek, közműnyilatkozatok, stb.) ;
X) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építéséhez szükséges, Miskolc Megyei Jogú Város tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területek igénybevételéért fizetendő díjra vonatkozó tájékoztatását, beleértve a fizetendő díjat, annak megállapítását (hogyan, mi alapján történt a díj megállapítása?), továbbá azt is, hogy a díj Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának mikor és milyen módon került megfizetésre;
XI) tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás alapján kiadott engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok, megkötött megállapodás(ok) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építésével összefüggésben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területek mekkora területnagyságú lezárását teszik lehetővé a közforgalom, ill. a nyilvános használat elől, ezzel kapcsolatban a számszerű adatok és a lezáérható területek határát feltüntető helyszínrajz(ok ) megküldését;
XII) tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építésével összefüggésben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területeken lévő, 2021. szeptember 2-ig a közforgalom számára nyitott parkolóhelyekből hány darab parkolóhely közforgalom előli, ideiglenes vagy végleges lezárására, illetve megszüntetésére kerül sor;
XIII) tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás alapján kiadott engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok, megkötött megállapodás(ok) a „Miskolc Otthon Téri Egészségház” építésével összefüggésben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (pl. Miskolc 33835/2, 33835/10, 33835/11 helyrajzi számú) területeken lévő, 2021. szeptember 2-ig a közforgalom számára nyitott parkolóhelyekből hány darab parkolóhely közforgalom előli, ideiglenes vagy végleges lezárását, illetve megszüntetését teszik lehetővé, továbbá a
tájékoztatással összefüggő dokumentumok megküldését;
XIV) a 804.641/2021. számú közútkezelői nyilatkozatban említett 27 db parkolóhely elhelyezkedését feltüntető helyszínrajz megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Dr. Pásti Gabriella

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Dr. Pásti Gabriella!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pásti Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.