Minisztériumok vezetőinek elérhetőségei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. §-a szerinti minisztériumok vezetőinek hivatalos elérhetőségeit (szervezeti egység, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím), a minisztertől az osztályvezetői szintig.

Korábban a Kormány hivatalos oldalán (kormany.hu) közzétették az egyes minisztériumok vezetőinek elérhetőségeit, pl. a volt Emberi Erőforrások Minisztériuma esetében letölthető az archív oldalról, erről a dokumentumról van szó:
https://docs.google.com/document/d/1hqxW...

Jelenleg egyes minisztériumoknak még a központi elérhetőségei sem olvashatóak, ld. https://kormany.hu/elerhetosegek (megtekintés ideje: 2022. július 29. 12.00).

Tisztelettel kérem a kért adatok megküldését, vagy azok nyilvánosságra hozatala esetén a nyilvános linket jelöljék meg válaszukban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 29.

Üdvözlettel:

Kovács Attila

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

   
                                                                       

 

Kovács Attila                                                 
                               

részére

                                                                                 

Ikt.: JHÁT-PDF/374/2022.                                            

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény
1. §-a szerinti minisztériumok vezetőinek hivatalos elérhetőségeit
(szervezeti egység, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím), a
minisztertől az osztályvezetői szintig.

 

Korábban a Kormány hivatalos oldalán (kormany.hu) közzétették az egyes
minisztériumok vezetőinek elérhetőségeit, pl. a volt Emberi Erőforrások
Minisztériuma esetében letölthető az archív oldalról, erről a
dokumentumról van szó:

 

[1]https://docs.google.com/document/d/1hqxW...

 

Jelenleg egyes minisztériumoknak még a központi elérhetőségei sem
olvashatóak, ld. [2]https://kormany.hu/elerhetosegek (megtekintés ideje:
2022. július 29. 12.00).

 

Tisztelettel kérem a kért adatok megküldését, vagy azok nyilvánosságra
hozatala esetén a nyilvános linket jelöljék meg válaszukban”.

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[3]e-mail címre küldjük meg.

 

                                                   Tisztelettel:

 

                  
                                                                           Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://docs.google.com/document/d/1hqxW...
2. https://kormany.hu/elerhetosegek
3. mailto:[email address]

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                             

  

Ikt.: JHÁT-PDF/374/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Kovács Attila                                                 
                               

részére
                                                                                 
            

                                                                      
           

                                                

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény
1. §-a szerinti minisztériumok vezetőinek hivatalos elérhetőségeit
(szervezeti egység, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím), a
minisztertől az osztályvezetői szintig.

 

Korábban a Kormány hivatalos oldalán (kormany.hu) közzétették az egyes
minisztériumok vezetőinek elérhetőségeit, pl. a volt Emberi Erőforrások
Minisztériuma esetében letölthető az archív oldalról, erről a
dokumentumról van szó:

 

[1]https://docs.google.com/document/d/1hqxW...

 

Jelenleg egyes minisztériumoknak még a központi elérhetőségei sem
olvashatóak, ld. [2]https://kormany.hu/elerhetosegek (megtekintés ideje:
2022. július 29. 12.00).

 

Tisztelettel kérem a kért adatok megküldését, vagy azok nyilvánosságra
hozatala esetén a nyilvános linket jelöljék meg válaszukban”.

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylése
teljesítésére nyitva álló határidőt negyvenöt nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

                                            Tisztelettel:

 

                                                                           
   Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://docs.google.com/document/d/1hqxW...
2. https://kormany.hu/elerhetosegek

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                          

 

Ikt.: JHÁT-PDF/374/2022.

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Kovács Attila                                                 
                               

részére
                                                                                 
            

                                                                                 

           

                                    

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény
1. §-a szerinti minisztériumok vezetőinek hivatalos elérhetőségeit
(szervezeti egység, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím), a
minisztertől az osztályvezetői szintig.

 

Korábban a Kormány hivatalos oldalán (kormany.hu) közzétették az egyes
minisztériumok vezetőinek elérhetőségeit, pl. a volt Emberi Erőforrások
Minisztériuma esetében letölthető az archív oldalról, erről a
dokumentumról van szó:

 

[1]https://docs.google.com/document/d/1hqxW...

 

Jelenleg egyes minisztériumoknak még a központi elérhetőségei sem
olvashatóak, ld. [2]https://kormany.hu/elerhetosegek (megtekintés ideje:
2022. július 29. 12.00).

 

Tisztelettel kérem a kért adatok megküldését, vagy azok nyilvánosságra
hozatala esetén a nyilvános linket jelöljék meg válaszukban”.

 

A kért adatok elérhetőek az alábbi linken:

[3]https://kormany.hu/dokumentumtar/szervez...

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

                       

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://docs.google.com/document/d/1hqxW...
2. https://kormany.hu/elerhetosegek
3. https://kormany.hu/dokumentumtar/szervez...