Minisztériumok vezetőinek elérhetőségei

Currently waiting for a response from Miniszterelnökség, they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. §-a szerinti minisztériumok vezetőinek hivatalos elérhetőségeit (szervezeti egység, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím), a minisztertől az osztályvezetői szintig.

Korábban a Kormány hivatalos oldalán (kormany.hu) közzétették az egyes minisztériumok vezetőinek elérhetőségeit, pl. a volt Emberi Erőforrások Minisztériuma esetében letölthető az archív oldalról, erről a dokumentumról van szó:
https://docs.google.com/document/d/1hqxW...

Jelenleg egyes minisztériumoknak még a központi elérhetőségei sem olvashatóak, ld. https://kormany.hu/elerhetosegek (megtekintés ideje: 2022. július 29. 12.00).

Tisztelettel kérem a kért adatok megküldését, vagy azok nyilvánosságra hozatala esetén a nyilvános linket jelöljék meg válaszukban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 29.

Üdvözlettel:

Kovács Attila