Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
tájékoztatását arról, hogy a Minisztérium Magyarország Kormánya közadatainak, közzétételi listájának adatközlője-e.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 30.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

 

Iktatószám: II-K/21–2/2024.

 

Kiss László Úr

részére

 

e-mail: [FOI #23769 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

 

Tisztelt Kiss László Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerésére irányuló igényével összefüggésben –
figyelemmel a közérdekű adat megismerésére irányuló igények ügyintézésének
határidejét érintő, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI.
törvényben és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló
407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbiakról
tájékoztatom.

Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Magyarország
Kormányának a Minisztériumra vonatkozó közérdekű adatainak, közzétételi
listájának az adatközlője.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 16.

Tisztelettel:

                                   Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése