Miniszterelnökségi utazások

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

egy listát a Miniszterelnökség vezetőinek külföldi utazásairól, melyből kiderül 2018-tól az adatigénylés beadásának idejéig bezárólag:

Ki hol, miért járt, milyen járművel közlekedett, mekkora kísérettel és mindez, mibe került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 21.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/519/2021

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bogád
Zoltán                                                                        

részére                                                                                             

                                              

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy
listát a Miniszterelnökség vezetőinek külföldi utazásairól, melyből
kiderül 2018-tól az adatigénylés beadásának idejéig bezárólag:

Ki hol, miért járt, milyen járművel közlekedett, mekkora kísérettel és
mindez, mibe került.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/10/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bogád
Zoltán                                                                        

részére                                                                                             
                                              

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy
listát a Miniszterelnökség vezetőinek külföldi utazásairól, melyből
kiderül 2018-tól az adatigénylés beadásának idejéig bezárólag:

Ki hol, miért járt, milyen járművel közlekedett, mekkora kísérettel és
mindez, mibe került.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylése
teljesítésére nyitva álló határidőt negyvenöt nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat 2022. január 21. napján
megküldtük az igénylésében megjelölt e-mail címre, a sikeres kézbesítésről
még aznap visszaigazolást kaptunk. Tekintettel azonban arra, hogy 2022.
január 26. napján az üzenet kézbesíthetetlenségéről szóló hibaüzenet
érkezett, ezért a választ 2022. január 27. napján ismételten megküldtük. A
kézbesíthetetlenségről újabb hibaüzenetet kaptunk.   

 

Tájékoztatom, hogy a kézbesítéssel összefüggésben bekövetkezett hibák nem
a Miniszterelnökségnél merültek fel.

 

A közérdekű adatigénylésre vonatkozó választ az alábbiakban ismételten
megküldöm.

 

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/10/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Bogád
Zoltán                                                                        

részére                                                                                             

                                              

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy
listát a Miniszterelnökség vezetőinek külföldi utazásairól, melyből
kiderül 2018-tól az adatigénylés beadásának idejéig bezárólag:

Ki hol, miért járt, milyen járművel közlekedett, mekkora kísérettel és
mindez, mibe került.”

 

Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Belgiumba utazott; Lázár János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Szerbiába
utazott; dr. Viski József hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel, Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Aszódi Attila
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Szerbiába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Macedóniába utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr.
Vitályos Eszter hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Horvátországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; dr. Mezei Dávid hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Portugáliába és
Spanyolországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Bulgáriába utazott; Kis Miklós Zsolt hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos
célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egy fős
kísérettel Romániába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba utazott; Süli János hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; dr.
Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret
nélkül Ausztriába utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Aszódi Attila hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel
Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Svédországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Kovács Pál hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Törökországba utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába és Szlovéniába utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Bulgáriába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Horvátországba utazott; dr. Mezei Dávid hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Ukrajnába
utazott; dr. Latorcai Csaba hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Amerikai Egyesült Államokba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Romániába utazott; Kis Miklós
Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Oroszországba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
négyfős kísérettel, Szerbiába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Luxemburgba utazott; dr. Vitályos Eszter
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Luxemburgba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába utazott; dr. Latorcai Csaba
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Izraelbe utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Romániába utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Oroszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Portugáliába
utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Oroszországba utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Oroszországba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba utazott;
Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Lengyelországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Bulgáriába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Montenegróba utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Bosznia-Hercegovinába utazott; Takács Szabolcs hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba utazott; dr. Varga
Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Romániába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba és Horvátországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba utazott;
Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Szlovéniába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba és Olaszországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Kanadába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr. Varga Judit hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Amerikai Egyesült Államokba
utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Olaszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba
utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott; Kovács Pál hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott; dr. Varga
Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Szlovéniába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr.
Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Montenegróba utazott; Süli János hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Olaszországba utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Németországba, Olaszországba és Romániába utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kíséret
nélkül Olaszországba és Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Olaszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Aszódi
Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Luxemburgba utazott;
dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Amerikai Egyesült Államokba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Izraelbe utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Izraelbe utazott; dr. Semjén Zsolt hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egy fő kísérettel Szerbiába
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, két fő kísérettel
Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, tizennyolc fős kísérettel Romániába utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Amerikai Egyesült Államokba utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, ötfős kísérettel Romániába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; dr.
Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali gépkocsival, négyfős
kísérettel Romániába utazott; Steiner Attila hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; Soltész
Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egy fő kísérettel Romániába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Ausztriába és Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott; dr. Orbán Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Lettországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős
kísérettel Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba utazott; dr.Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Finnországba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos
célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Lengyelországba utazott; dr. Varga
Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Lengyelországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba utazott; Steiner Attila
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret
nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába utazott; Steiner Attila
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba utazott;
dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba utazott; Szalay-Bobrovniczky
Vince hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Ausztriába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Romániába utazott;  Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Oroszországba utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Németországba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Aszódi Attila hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába utazott; Varga Judit
dr. hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Németországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába utazott; Soltész Miklós hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Olaszországba utazott; Fürjes Zoltán hivatali célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba utazott; Szalay-Bobrovniczky
Vince hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lettországba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Németországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Aszódi Attila hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba utazott; dr.
Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
utazott; Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Németországba utazott; dr. Semjén Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel,
kétfős kísérettel Olaszországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába
utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Franciaországba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Egyesült Királyságba utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Schneller Domonkos
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Romániába utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Luxemburgba utazott;
dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Luxemburgba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába utazott; dr. Schneller Domonkos
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Lengyelországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr. Tuzson Bence hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; dr.
Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Németországba utazott; dr. Schneller Domonkos hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerika Egyesült
Államokba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Kanadába és az Amerika Egyesült Államokba utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Olaszországba
és Izraelbe utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Franciaországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba utazott;
Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Ukrajnába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott;
Aszódi Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba és Finnországba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Finnországba utazott; Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Finnországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Dániába utazott; Soltész Miklós hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Egyesült Királyságba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Steiner
Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
és az Egyesült Királyságba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Csehországba utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Romániába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
kétfős kísérettel Lengyelországba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Finnországba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba és Franciaországba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Olaszországba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Olaszországba utazott; dr. Gulyás
Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
utazott; Aszódi Attila hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Csehországba utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret
nélkül Csehországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel,
kétfős kísérettel Egyiptomba és Etiópiába utazott; dr. Fürjes Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Monacoba utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Izraelbe utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Németországba utazott;
dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Németországba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, négyfős kísérettel
Belgiumba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Lengyelországba utazott; Füleki Zsolt hivatalos célból,
vonattal, ötfős kísérettel Ausztriába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Olaszországba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába utazott; Takács Szabolcs
hivatalos célból, repülőgéppel, négyfős kísérettel Lengyelországba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ukrajnába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Törökországba utazott; dr. Orbán
Balázs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Romániába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba utazott; Szalay-Bobrovniczky
Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba utazott;
Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Szlovéniába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Izraelbe utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba utazott; Fürjes Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Romániába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos
célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, háromfős kísérettel Horvátországba utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Franciaországba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába utazott; Steiner Attila
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Franciaországba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Olaszországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, négyfős kísérettel Belgiumba utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali repülőgéppel, kíséret
nélkül Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Spanyolországba utazott;
dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Csehországba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel az Egyesült Királyságba utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Szlovákiába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Belgiumba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Fürjes
Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
utazott; Füleky Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel, ötfős kísérettel
Franciaországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
kétfős kísérettel Olaszországba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; Steiner Attila
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; dr.
Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős
kísérettel Belgiumba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Izraelbe utazott; Szalay-Bobrovniczky
Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Dániába utazott;
Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Oroszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Varga Judit hivatalos
célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Litvániába és Lettországba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Dániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, két fő kísérettel, Szlovéniába utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Amerikai Egyesült Államokba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Kongóba és Kenyába utazott; dr. Varga
Judit hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Romániába utazott; dr. Schmitt Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Romániába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival és repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba és
Kanadába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Finnországba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel az Egyesült Királyságba utazott; Azbej
Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Németországba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott; dr. Tuzson Bence
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Kovács
Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős
kísérettel Belgiumba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
az Egyesült Királyságba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Lengyeloszágba utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős
kísérettel Szerbiába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Olaszországba és Máltára utazott; dr.
Tuzson Bence hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Szepessy Tamás hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Japánba utazott; dr. Schneller Domonkos
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Dániába utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba és
Írországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős
kísérettel Romániába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel az Egyesült Arab Emírségbe és Luxemburgba
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Luxemburgba és Bulgáriába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Mexikóba utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr. Schmitt Pál hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Portugáliába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Németországba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Süli János hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába utazott; Süli
János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Oroszországba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Oroszországba utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Szlovéniába utazott; Steiner Attila hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába utazott; dr. Schmitt Pál hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lettországba utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
utazott; Nagy Zoltán hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Belgiumba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba utazott; dr. Gulyás
Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Törökországba
utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Törökországba utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Kazahsztánba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba és Libanonba utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Takács Szabolcs Ferenc
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; dr.
Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Kínába utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Kínába utazott; dr. Orbán Balázs András
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba és
Hollandiába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Irakba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; Takács Szabolcs hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Észtországba utazott; Soltész
Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Lengyelországba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; dr. Kretter Diána hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába utazott; dr. Becskeházi
Attila Csaba hivatalos célból, repülőgéppel, négyfős kísérettel
Svédországba utazott; Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Csehországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Japánba, Luxemburgba és Izraelbe utazott; Potápi Árpád János hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, ötfős kísérettel
Luxemburgba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az
Amerikai Egyesült Államokba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Schneller
Domonkos hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Szlovéniába utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába utazott; Kovács Pál
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Steiner
Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott;
dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Bangladesbe, Malajziába és Ausztráliába utazott; dr. Varga Judit hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Luxemburgba utazott; Takács
Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Luxemburgba
utazott; dr. Schmitt Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Romániába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült
Királyságba és Belaruszba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Takács Szabolcs hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Fehéroroszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belaruszba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Belaruszba utazott; dr. Fürjes Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba és az Egyesült
Királyságba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül az Egyesült Királyságba utazott; Steiner Attila hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Bosznia-Hercegovinába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
utazott; Takács Szabolcs Ferenc hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Belgiumba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Olaszországba utazott; dr.
Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Olaszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
utazott; Takács Szabolcs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ukrajnába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; dr. Varga Judit
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba utazott;
Steiner Attila hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Romániába utazott; dr. Varga Judit hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Steiner Attila
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott;
Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai
Egyesült Államokba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, hétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Soltész Miklós hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; dr.
Fürjes Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Dél-Koreába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
tizenhárom fős kísérettel Romániába utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; dr.
Kretter Diána hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Romániába utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; dr.
Tuzson Bence hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel
Romániába utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, hivatali gépkocsival és repülőgéppel, kíséret nélkül
Ausztriába és Romániába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos
célból, hivatali gépkocsival és repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába és
Romániába utazott; dr. Fürjes Balázs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Svájcba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Japánba utazott; dr.Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Japánba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Svédországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Ausztriába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Bosznia-Hercegovinába utazott; dr.
Becskeházi Attila Csaba hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ukrajnába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba utazott; Süli
János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Fürjes Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Qatarba utazott; dr. Gulyás
Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Ukrajnába utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott;
dr. Orbán Balázs hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Ukrajnába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Libanonba és Belgiumba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Malajziába utazott; dr.
Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai
Egyesült Államokba utazott; dr. Schneller Domonkos hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Szlovákiába utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Szlovéniába utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; dr. Fürjes Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Svájcba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Egyesült Királyságba utazott; Potápi Árpád János hivatalos
célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Törökországba utazott; Azbej
Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Jordániába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Egyesült Királyságba utazott; Soltész
Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Bulgáriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba utazott;
Kovács Pál hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Janó Márk hivatali célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; Kovács Pál hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi
Árpád János hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Füleky Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Franciaországba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba utazott; Fürjes
Balázs dr. hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba utazott;
dr. Kretter Diána hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Olaszországba és Németországba utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Burkina Fasoba és Ghánába utazott;
dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel az Egyesült Királyságba utazott; Soltész Miklós hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba utazott; dr.
Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Lengyelországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba utazott; Soltész
Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Szlovéniába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Füleky Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Franciaországba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Németországba utazott;
dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Ugandába
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába utazott; dr. Fürjes Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Monacóba utazott; dr. Orbán
Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és
Olaszországba utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Amerikai Egyesült
Államokba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
egyfős kísérettel Romániába utazott; dr. Fürjes Balázs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba utazott;
dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Ukrajnába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott;
Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Oroszországba
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, nyolcfős kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Franciaországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel,
négyfős kísérettel Franciaországba utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott;
dr. Fürjes Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
háromfős kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos
célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Kanadába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába utazott; Süli
János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Fehéroroszországba
utazott; Kovács Pál hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Fehéroroszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Ukrajnába utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Horvátországba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott; dr. Schaller-Baross
Ernő hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott;
dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Schaller-Baross Ernő hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ukrajnába
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába és
Ukrajnába utazott; Süli János hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kíséret nélkül Szlovéniába utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Horvátországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; dr. Semjén Zsolt
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ukrajnába utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül
Romániába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel és
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; dr.
Schaller-Baross Ernő hivatalos célból, repülőgéppel és hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Horvátországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, hatfős
kísérettel Romániába utazott; dr. Ágostházy Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Romániába
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovéniába és Horvátországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Bulgáriába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Irakba utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős
kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Romániába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Belgiumba utazott; Ágostházy Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel
Szlovéniába utazott; Novák Katalin hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel Portugáliába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba utazott; Soltész
Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába és
Romániába utazott; dr. Botos Gyöngyvér hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Bosznia-Hercegovinába
utazott; Novák Katalin hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
az Egyesült Királyságba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott; Rácz Zsófia
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába utazott; dr.
Gulyás Gergely hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel
Ukrajnába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Szerbiába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába utazott;
Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Vartus Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Belgiumba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel,
háromfős kísérettel Libanonba utazott; Kovács Pál hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Szlovákiába utazott; Novák Katalin hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Orbán Balázs
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába utazott;
Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel
Lengyelországba utazott; Kovács Pál hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Novák Katalin hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Belgiumba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Örményországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Gulyás
Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, hétfős
kísérettel Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból,
repülőgéppel, háromfős kísérettel Ghánába utazott; Novák Katalin hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba utazott; dr.
Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Lengyelországba utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Belgiumba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Görögországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Ausztriába utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Szerbiába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Görögországba utazott;
Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel az
Amerikai Egyesült Államokba utazott; dr. Ágostházy Szabolcs hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Albániába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Bosznia-Hercegovinába és Montenegróba utazott; Potápi Árpád
János hivatalos célból, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Romániába utazott; dr. Botos Gyöngyvér hivatalos célból,
autóbusszal, négy fős kísérettel Csehországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
utazott; Novák Katalin hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szerbiába utazott; Ekler Gergely hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába utazott; Rácz Zsófia hivatalos
célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Lengyelországba utazott;
dr. Fürjes Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Romániába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret
nélkül Olaszországba utazott; Novák Katalin hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába utazott; Rácz Zsófia
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba utazott; 
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Olaszországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába utazott; Rácz Zsófia
hivatalos célból, repülőgéppel kétfős kísérettel Romániába utazott; dr.
Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Lengyelországba utazott;  Soltész Miklós hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Lengyelországba utazott;  dr. Semjén Zsolt hivatalos
célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Szlovéniába utazott;  dr. Orbán
Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Szlovéniába utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ausztriába utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, háromfős kísérettel Libanonba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Szlovákiába utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel,
egyfős kísérettel Üzbegisztánba utazott; dr. Becskeházi Attila Csaba
hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel Üzbegisztánba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős
kísérettel Romániába utazott; Soltész Miklós hivatalos célból,
repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba utazott;  Azbej Tristan
hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba utazott;
Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, ötfős
kísérettel Horvátországba utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból,
hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába utazott; Soltész Miklós
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
utazott; Szalay-Bobrovniczky Vince hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős
kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba utazott; dr. Orbán Balázs
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, kétfős kísérettel
Kongóba utazott; Soltész Miklós hivatalos célból, hivatali gépkocsival,
kétfős kísérettel Romániába utazott; Novák Katalin hivatalos célból,
repülőgéppel, kétfős kísérettel Svédországba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Franciaországba
utazott; Süli János hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Oroszországba utazott; Novák Katalin hivatalos célból, repülőgéppel,
kétfős kísérettel Németországba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos
célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Szlovákiába
utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Svájcba utazott; dr. Gulyás Gergely hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős
kísérettel Németországba utazott;  dr. Orbán Balázs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba utazott; Rácz
Zsófia hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült
Királyságba utazott; dr. Ágostházy Szabolcs hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba utazott; Vartus Gergely
hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba utazott;
Leveleki Zsolt hivatalos célból, repülőgéppel, kíséret nélkül
Lengyelországba utazott; dr. Orbán Balázs hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába utazott; dr. Gulyás Gergely
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
utazott; Potápi Árpád János hivatalos célból, hivatali gépkocsival, egyfős
kísérettel Ausztriába utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, hivatali
gépkocsival, háromfős kísérettel Ausztriába utazott; Potápi Árpád János
hivatalos célból, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
utazott; Azbej Tristan hivatalos célból, repülőgéppel, egyfős kísérettel
Belgiumba utazott; dr. Ágostházy Szabolcs hivatalos célból, repülőgéppel,
kíséret nélkül Belgiumba utazott; Vartus Gergely hivatalos célból,
repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba utazott. Az utazások költsége
összesen 334.033.199 forint volt.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

dr. Varga Gábor hozzászólt ()

1. Ágostházy Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
2. Aszódi Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
3. Aszódi Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
4. Aszódi Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
5. Aszódi Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
6. Aszódi Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba
7. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
8. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
9. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Olaszországba
10. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
11. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
12. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
13. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Luxemburgba
14. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
15. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
16. Aszódi Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
17. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
18. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
19. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
20. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Ausztriába
21. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
22. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
23. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
24. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
25. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
26. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
27. Azbej Tristan, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Bosznia-Hercegovinába
28. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
29. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
30. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Csehországba
31. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Dániába
32. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Egyesült Királyságba
33. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Irakba
34. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Jordániába
35. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba
36. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Libanonba és Belgiumba
37. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Örményországba
38. Azbej Tristan, repülőgéppel, egyfős kísérettel Törökországba
39. Azbej Tristan, repülőgéppel, háromfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
40. Azbej Tristan, repülőgéppel, háromfős kísérettel Ghánába
41. Azbej Tristan, repülőgéppel, háromfős kísérettel Libanonba
42. Azbej Tristan, repülőgéppel, háromfős kísérettel Libanonba
43. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
44. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Burkina Fasoba és Ghánába
45. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Egyiptomba és Etiópiába
46. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
47. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Görögországba
48. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Kongóba
49. Azbej Tristan, repülőgéppel, kétfős kísérettel Kongóba és Kenyába
50. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Amerikai Egyesült Államokba
51. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába
52. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerika Egyesült Államokba
53. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
54. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
55. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
56. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
57. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
58. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Irakba
59. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Kanadába
60. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
61. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Mexikóba
62. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
63. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba és Libanonba
64. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
65. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
66. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
67. Azbej Tristan, repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába
68. Azbej Tristan, repülőgéppel, négyfős kísérettel Franciaországba
69. dr. Ágostházy Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Albániába
70. dr. Ágostházy Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
71. dr. Ágostházy Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
72. dr. Ágostházy Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
73. dr. Becskeházi Attila Csaba, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
74. dr. Becskeházi Attila Csaba, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
75. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belaruszba
76. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, egyfős kísérettel Oroszországba
77. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, egyfős kísérettel Üzbegisztánba
78. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, háromfős kísérettel Kínába
79. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
80. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
81. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
82. dr. Becskeházi Attila Csaba, repülőgéppel, négyfős kísérettel Svédországba
83. dr. Botos Gyöngyvér, autóbusszal, négy fős kísérettel Csehországba
84. dr. Botos Gyöngyvér, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
85. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába
86. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Dél-Koreába
87. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
88. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
89. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Monacoba
90. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Monacóba
91. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Qatarba
92. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
93. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
94. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
95. dr. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba és az Egyesült Királyságba
96. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival és repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába és Romániába
97. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
98. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
99. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
100. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, hétfős kísérettel Ukrajnába
101. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, két fő kísérettel, Szlovéniába
102. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
103. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
104. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
105. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
106. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Csehországba
107. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
108. dr. Gulyás Gergely, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Ukrajnába
109. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
110. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Németországba, Olaszországba és Romániába
111. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
112. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
113. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Izraelbe
114. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba
115. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
116. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
117. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába
118. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, egyfős kísérettel Szerbiába
119. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
120. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kétfős kísérettel Lengyelországba
121. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kétfős kísérettel Németországba
122. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába
123. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába és Romániába
124. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
125. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
126. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
127. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Fehéroroszországba
128. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
129. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
130. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
131. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe
132. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Japánba
133. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
134. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
135. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
136. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
137. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
138. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
139. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
140. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
141. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
142. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
143. dr. Gulyás Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Törökországba
144. dr. Janó Márk hivatali célból, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
145. dr. Kretter Diána, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
146. dr. Kretter Diána, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
147. dr. Kretter Diána, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
148. dr. Latorcai Csaba, repülőgéppel, egyfős kísérettel Izraelbe
149. dr. Latorcai Csaba, repülőgéppel, kíséret nélkül Amerikai Egyesült Államokba
150. dr. Mezei Dávid, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
151. dr. Mezei Dávid, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
152. dr. Orbán Balázs András, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba és Hollandiába
153. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
154. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
155. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
156. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
157. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába
158. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
159. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
160. dr. Orbán Balázs, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Olaszországba
161. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Bangladesbe, Malajziába és Ausztráliába
162. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
163. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
164. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
165. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
166. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
167. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Olaszországba
168. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Kanadába és az Amerika Egyesült Államokba
169. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
170. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Lettországba
171. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
172. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába
173. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
174. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
175. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
176. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába és az Egyesült Királyságba
177. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
178. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Szlovéniába
179. dr. Orbán Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Ugandába
180. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival és repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába és Romániába
181. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
182. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
183. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
184. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Csehországba
185. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Olaszországba
186. dr. Schaller-Baross Ernő, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
187. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Olaszországba és Romániába
188. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
189. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, egyfős kísérettel az Egyesült Királyságba
190. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, egyfős kísérettel Egyesült Királyságba
191. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, egyfős kísérettel Malajziába
192. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
193. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába
194. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
195. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
196. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Amerikai Egyesült Államokba
197. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
198. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
199. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba és Belaruszba
200. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
201. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
202. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
203. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
204. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
205. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe
206. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
207. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
208. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
209. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
210. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
211. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
212. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba és Németországba
213. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
214. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Spanyolországba
215. dr. Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Törökországba
216. dr. Schmitt Pál, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lettországba
217. dr. Schmitt Pál, repülőgéppel, egyfős kísérettel Portugáliába
218. dr. Schmitt Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
219. dr. Schmitt Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
220. dr. Schneller Domonkos, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
221. dr. Schneller Domonkos, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
222. dr. Schneller Domonkos, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
223. dr. Schneller Domonkos, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
224. dr. Schneller Domonkos, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
225. dr. Schneller Domonkos, repülőgéppel, kíséret nélkül Dániába
226. dr. Semjén Zsolt, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ukrajnába
227. dr. Semjén Zsolt, repülőgéppel, egyfős kísérettel Szlovéniába
228. dr. Semjén Zsolt, repülőgéppel, kétfős kísérettel Olaszországba
229. dr. Semjén Zsolt, repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe
230. dr. Tuzson Bence, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
231. dr. Tuzson Bence, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
232. dr. Tuzson Bence, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
233. dr. Tuzson Bence, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
234. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
235. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
236. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Horvátországba
237. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
238. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
239. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
240. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
241. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
242. dr. Varga Judit, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Romániába
243. dr. Varga Judit, hivatali repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
244. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
245. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
246. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
247. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba és Franciaországba
248. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba
249. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba
250. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Luxemburgba
251. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
252. dr. Varga Judit, repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába
253. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
254. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Csehországba
255. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Finnországba
256. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Lengyelországba
257. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Litvániába és Lettországba
258. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba
259. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kétfős kísérettel Olaszországba és Máltára
260. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Ausztriába
261. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
262. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
263. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
264. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
265. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
266. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
267. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
268. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
269. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
270. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
271. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
272. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
273. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
274. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Finnországba
275. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Horvátországba
276. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
277. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
278. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
279. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
280. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
281. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Luxemburgba és Bulgáriába
282. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
283. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
284. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
285. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
286. dr. Varga Judit, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
287. dr. Viski József, repülőgéppel, kétfős kísérettel, Belgiumba
288. dr. Vitályos Eszter, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
289. dr. Vitályos Eszter, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba
290. dr.Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Japánba
291. dr.Schaller-Baross Ernő, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
292. Ekler Gergely, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
293. Füleki Zsolt, vonattal, ötfős kísérettel Ausztriába
294. Füleky Zsolt, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
295. Füleky Zsolt, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
296. Füleky Zsolt, repülőgéppel, ötfős kísérettel Franciaországba
297. Fürjes Balázs dr., repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
298. Fürjes Balázs, repülőgéppel, kíséret nélkül Svájcba
299. Fürjes Zoltán hivatali célból, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
300. Kis Miklós Zsolt, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
301. Kis Miklós Zsolt, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
302. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba
303. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
304. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
305. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
306. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
307. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
308. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
309. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
310. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
311. Kovács Pál, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
312. Kovács Pál, repülőgéppel, egyfős kísérettel Oroszországba
313. Kovács Pál, repülőgéppel, kétfős kísérettel Kínába
314. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
315. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
316. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Fehéroroszországba
317. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
318. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
319. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Kazahsztánba
320. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
321. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
322. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
323. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
324. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
325. Kovács Pál, repülőgéppel, kíséret nélkül Törökországba
326. Lázár János, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
327. Leveleki Zsolt, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
328. Nagy Zoltán, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
329. Novák Katalin, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
330. Novák Katalin, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
331. Novák Katalin, repülőgéppel, egyfős kísérettel az Egyesült Királyságba
332. Novák Katalin, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba
333. Novák Katalin, repülőgéppel, kétfős kísérettel Németországba
334. Novák Katalin, repülőgéppel, kétfős kísérettel Portugáliába
335. Novák Katalin, repülőgéppel, kétfős kísérettel Svédországba
336. Novák Katalin, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
337. Novák Katalin, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
338. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival és repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba és Kanadába
339. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egy fő kísérettel Szerbiába
340. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egy fős kísérettel Romániába
341. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
342. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
343. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
344. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
345. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
346. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
347. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
348. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
349. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
350. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
351. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
352. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
353. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
354. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
355. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
356. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
357. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
358. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
359. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába és Ukrajnába
360. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába
361. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába
362. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába
363. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szerbiába
364. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
365. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
366. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
367. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
368. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
369. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
370. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
371. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
372. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
373. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
374. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
375. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
376. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
377. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
378. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
379. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
380. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába
381. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába
382. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába
383. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szerbiába
384. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
385. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
386. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
387. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Szlovákiába
388. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
389. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
390. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Bosznia-Hercegovinába
391. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Franciaországba
392. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
393. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
394. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
395. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
396. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
397. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
398. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
399. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Olaszországba
400. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
401. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
402. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
403. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
404. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
405. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
406. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
407. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
408. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
409. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
410. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
411. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
412. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
413. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
414. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
415. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
416. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
417. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
418. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
419. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
420. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
421. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
422. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
423. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
424. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
425. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
426. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
427. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
428. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába
429. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovákiába és Szlovéniába
430. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába
431. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
432. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
433. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
434. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
435. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
436. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
437. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
438. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ukrajnába
439. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
440. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
441. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
442. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba
443. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba
444. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Horvátországba
445. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
446. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
447. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
448. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
449. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
450. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
451. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
452. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
453. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
454. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
455. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
456. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
457. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
458. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
459. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
460. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
461. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
462. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
463. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
464. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
465. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
466. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
467. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
468. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
469. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába
470. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szerbiába és Romániába
471. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
472. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
473. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
474. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
475. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ukrajnába
476. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Romániába
477. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Romániába
478. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Szlovákiába
479. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Szlovákiába
480. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel Ukrajnába
481. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, négyfős kísérettel, Szerbiába
482. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, nyolcfős kísérettel Szerbiába
483. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Horvátországba
484. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Romániába
485. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Szerbiába
486. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Szerbiába
487. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Szerbiába
488. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, tizenhárom fős kísérettel Romániába
489. Potápi Árpád János, hivatali gépkocsival, tizennyolc fős kísérettel Romániába
490. Potápi Árpád János, repülőgéppel és hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
491. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Macedóniába
492. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
493. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Romániába
494. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Svédországba
495. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Svédországba
496. Potápi Árpád János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Ukrajnába
497. Potápi Árpád János, repülőgéppel, háromfős kísérettel Portugáliába
498. Potápi Árpád János, repülőgéppel, háromfős kísérettel Törökországba
499. Potápi Árpád János, repülőgéppel, kétfős kísérettel Kanadába
500. Potápi Árpád János, repülőgéppel, kétfős kísérettel Romániába
501. Potápi Árpád János, repülőgéppel, kíséret nélkül Ukrajnába
502. Rácz Zsófia, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Lengyelországba
503. Rácz Zsófia, repülőgéppel kétfős kísérettel Romániába
504. Rácz Zsófia, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
505. Rácz Zsófia, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
506. Rácz Zsófia, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
507. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egy fő kísérettel Romániába
508. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Bosznia-Hercegovinába
509. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Bosznia-Hercegovinába és Montenegróba
510. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Bulgáriába
511. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Csehországba
512. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Lengyelországba
513. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Lengyelországba
514. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Lengyeloszágba
515. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
516. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
517. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
518. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
519. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
520. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
521. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
522. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
523. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
524. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
525. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
526. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
527. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
528. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
529. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovéniába
530. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
531. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, hatfős kísérettel Romániába
532. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, hétfős kísérettel Romániába
533. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Bulgáriába
534. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Horvátországba
535. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
536. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
537. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
538. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
539. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
540. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
541. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szerbiába
542. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába
543. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába és Horvátországba
544. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Bosznia-Hercegovinába
545. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba
546. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba
547. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba
548. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
549. Soltész Miklós, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
550. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba
551. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lengyelországba
552. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
553. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
554. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
555. Soltész Miklós, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
556. Soltész Miklós, repülőgéppel, kétfős kísérettel Görögországba
557. Soltész Miklós, repülőgéppel, kétfős kísérettel Izraelbe
558. Soltész Miklós, repülőgéppel, kétfős kísérettel Németországba
559. Soltész Miklós, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
560. Steiner Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
561. Steiner Attila, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
562. Steiner Attila, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
563. Steiner Attila, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
564. Steiner Attila, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
565. Steiner Attila, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
566. Steiner Attila, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba
567. Steiner Attila, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
568. Steiner Attila, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
569. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
570. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
571. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
572. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
573. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
574. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Csehországba
575. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
576. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
577. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
578. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
579. Steiner Attila, repülőgéppel, kíséret nélkül Portugáliába
580. Süli János, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Romániába
581. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
582. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
583. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
584. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Romániába
585. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
586. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
587. Süli János, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovéniába
588. Süli János, hivatali gépkocsival, ötfős kísérettel Romániába
589. Süli János, repülőgéppel, egyfős kísérettel Üzbegisztánba
590. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Belaruszba
591. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Fehéroroszországba
592. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
593. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
594. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
595. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Németországba
596. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
597. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
598. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
599. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
600. Süli János, repülőgéppel, kíséret nélkül Oroszországba
601. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
602. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Olaszországba
603. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Ausztriába
604. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
605. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
606. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
607. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Romániába
608. Szalay-Bobrovniczky Vince, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
609. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, egyfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
610. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, egyfős kísérettel Finnországba
611. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, egyfős kísérettel Lettországba
612. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, egyfős kísérettel Németországba
613. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
614. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Amerikai Egyesült Államokba
615. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Egyesült Királyságba
616. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
617. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
618. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
619. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Dániába
620. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
621. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
622. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Izraelbe
623. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kétfős kísérettel Lengyelországba
624. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kíséret nélkül az Egyesült Királyságba
625. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
626. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
627. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
628. Szalay-Bobrovniczky Vince, repülőgéppel, ötfős kísérettel Luxemburgba
629. Szepessy Tamás, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ausztriába
630. Takács Szabolcs Ferenc, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
631. Takács Szabolcs Ferenc, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
632. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Horvátországba
633. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Montenegróba
634. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Szlovákiába
635. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, egyfős kísérettel Ukrajnába
636. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, háromfős kísérettel Romániába
637. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Olaszországba
638. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, kétfős kísérettel Szlovéniába
639. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Ausztriába
640. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Lengyelországba
641. Takács Szabolcs, hivatali gépkocsival, kíséret nélkül Szlovákiába
642. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel az Egyesült Arab Emírségbe és Luxemburgba
643. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
644. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
645. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Belgiumba
646. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Észtországba
647. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Franciaországba
648. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Japánba, Luxemburgba és Izraelbe
649. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Olaszországba
650. Takács Szabolcs, repülőgéppel, egyfős kísérettel Portugáliába és Spanyolországba
651. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
652. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
653. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
654. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
655. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
656. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
657. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Belgiumba
658. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Luxemburgba
659. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Luxemburgba
660. Takács Szabolcs, repülőgéppel, háromfős kísérettel Olaszországba és Izraelbe
661. Takács Szabolcs, repülőgéppel, két fő kísérettel Belgiumba
662. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel az Egyesült Királyságba
663. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba
664. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Belgiumba és Írországba
665. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Bulgáriába
666. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Dániába
667. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Franciaországba
668. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Japánba
669. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba
670. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Luxemburgba
671. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kétfős kísérettel Olaszországba
672. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
673. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
674. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
675. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
676. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
677. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
678. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
679. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
680. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
681. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
682. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
683. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
684. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
685. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
686. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba és Németországba
687. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
688. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Bulgáriába
689. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Finnországba
690. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Franciaországba
691. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Izraelbe
692. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba
693. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Luxemburgba
694. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Montenegróba
695. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Olaszországba
696. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
697. Takács Szabolcs, repülőgéppel, kíséret nélkül Romániába
698. Takács Szabolcs, repülőgéppel, négyfős kísérettel Belgiumba
699. Takács Szabolcs, repülőgéppel, négyfős kísérettel Belgiumba
700. Takács Szabolcs, repülőgéppel, négyfős kísérettel Lengyelországba
701. Vartus Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
702. Vartus Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Belgiumba
703. Vartus Gergely, repülőgéppel, kíséret nélkül Lengyelországba

Érdekes lenne tételesen megismerni, hogy ki, mikor, mennyi időre és mennyiért utazott?
Ha dr. Varga Judit a Miniszterelnökséghez tartozik, akkor Szíjjártó Péter vajon miért nem?