Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Van-e egységes vagyonkimutatás a Magyar Állam tekintetében, azt mióta és jelenleg hol vezetik?

2. Mi volt ennek a kimutatásnak az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

3. Van-e egységes nyilvántartása az állam, állami szerv által tulajdonolt, alapított, fenntartott, elkülönült, de állami szerv mérlegében nem szereplő szervezetek vagyonának, így különösen a
 köztestületeknek,
 alapítványoknak,
 sportegyesületeknek?

4. Ha van ilyen vagyonnyilvántartás annak mi volt az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

5. Az állam, állami szerv mérlegében érték nélkül szereplő dolgok nyilvántartásainak van-e összesítése, azt mióta és hol vezetik?

6. A dolgok naturáliáin túl ismertek-e azok
 becsült,
 a hasznosítás, a hasznosíthatóság alapján számított
értéke?

7. Ha vannak ilyen értékek, azok mit mutatnak
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/13997/2017 – közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Karácsony Mihály!

 

Köszönettel vettük a „Milyen nagyságú az állami vagyon értéke?” tárgyban
írt közérdekű adatigénylését, mellyel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy
annak megválaszolása a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján nem tartozik a Nemzetgazdasági
Minisztérium hatáskörébe.

 

Kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése