Milyen munkálatok zajlanak a 37-es vasútvonal 2020-ban elmosott Segesd - Böhönye közötti szakaszán?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen munkálatok zajlanak a 37-es vasútvonalon Felsőbogátpusztánál? A FB-on megosztott képek szerint elbontották a tavalyi esőzés során megsérült pályaszakaszokat. Ezek a munkálatok az újjáépítés előkészítéseként történtek meg vagy a szakasz végleges megszüntetése zajlik?

https://www.facebook.com/groups/83820912...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán
+36305515789

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésére, - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján - szíves
tájékoztatására az alábbiakat jelezzük.

 

A 37-es számú vasútvonal Segesd-Böhönye állomásközében a 2020. július
25-én bekövetkezett rendkívüli esőzés okozta árvíz közel 400 méter
hosszban, több helyen elmosta a vasúti töltést. Az elmosás következtében a
pálya felépítménye több szakaszon alátámasztás nélkül maradt. A mostani
munkavégzés az így kialakult közvetlen balesetveszély elhárítását célozza,
mely során a sérült és veszélyes pályaszakasz elbontására kerül.

 

Mindezekre figyelemmel a munkálatok nem a pályaszakasz megszüntetésére
irányulnak.

 

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására jelezzük azt is, hogy az
Infotv. rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással
kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése