Mikor közölte a tankerület a közzel…?

Szigeti Viktória made this Közérdekűadat request to KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ.

Szigeti Viktória

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Jogszabályi alap (bárki számára elérhető itt:
https://njt.hu/):

Az adatközlő az adatfelelőstől kapott adatokat az adatfelelős és a közzététel idejének megjelölésével volt köteles közzétenni.

Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kellett tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét.

A frissített adat új állapota mellett fel kellett tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

A közzétételi egységekben fel kellett tüntetni:
a) a legutóbbi módosítás idejét.

Kérem, szíveskedjen elektronikus MÁSOLATBAN megküldeni részemre

1. közzététel ténye esetén a közzététel idejét, azaz a KÖZZÉTÉTEL IDEJÉT,

2. adatváltozás ténye esetén az adatváltozás (frissítés) idejét, azaz az ADATVÁLTOZÁS (FRISSÍTÉS) IDEJÉT,

3. módosítás ténye esetén a módosítás idejét, azaz a MÓDOSÍTÁS IDEJÉT

AZ IDŐ TEKINTETÉBEN AZ ÉV, HÓNAP, NAP ADATOT

KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGENKÉNT

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN,

az adatigénylés teljesítéséig terjedően.

PONTOSAN ÉS KIZÁRÓLAG EZEKET A KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOKAT
szíveskedjen megismerhetővé tenni, vagy azok igénylésének megtagadása / elutasítása ténye esetén ezt a tényt 1-3. pontonként és a jogszabályban meghatározott információkat egyértelműen, közérthetően közölni, mert semmi más, egyéb információt / adatot nem igényelek, ilyenekkel, kérem, ne terheljen.
Nem linkben, elérési helyben, online forrás hivatkozásában, hanem
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN
igényelem a tárgyi adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt, közérdekből nyilvános adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy törvény alapján még a közérdekből nyilvános adatigénylés adatigénylője nevére sincs szüksége a teljesítéshez és természetesen nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 22.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Központ!

Hatályos szabályzatának megfelelően
(13. § (1)) A Tankerületi Központnak – mint közfeladatot ellátó szervnek – lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben
meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2)
Közérdekből nyilvános adat a Tankerületi Központban
a)
kormánytisztviselő neve,
b) kormánytisztviselő állampolgársága,
c)
a kormánytisztviselőt alkalmazó szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e)
a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f)
a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i)
a kormánytisztviselő illetménye.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen biztosítani
a fenti, 13. § (2) és jogszabály alapján a részleteiben kimásolhatóan, elektronikusan közzétett, közérdekből nyilvános adat megismerését a)- tól i)-ig kormánytisztviselőnként, a teljesítésig terjedő időszakra, részleteiben kimásolható, elektronikus másolatban.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Központ!

Jog-, törvénysértésnek, továbbá esküszegésnek a közzétett tényét válaszából köszönettel tudomásul vettem.

A megszegett eskü:
[44. § (1) A kormánytisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie.
(2) Az eskü szövege a következő:]
„Én, .............................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”

Továbbá,
Kormánytisztviselő kötelezettségei
76. § (1) A kormánytisztviselő köteles
feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint ellátni,
munkáját személyesen ellátni.
78. § (2) A kormánytisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével:
a) bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg;
(3) A kormánytisztviselő az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése
b) jogszabályba, a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne.
(4) A kormánytisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba vagy a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne, vagy teljesítése kárt idézhet elő és a kormánytisztviselő a következményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos érdekeit sérti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A kormánytisztviselőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.
(6) A kormánytisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.
83. § (1) A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt hivatásetikai alapelveken túlmenően a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hivatásetikai elvek megsértése esetén az MKK etikai eljárás lefolytatására jogosult.
(4) Az etikai eljárás eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kormánytisztviselő munkáltatójánál.

Törvénysértés:
2011. évi CXCIX. törvény (“státusztörvény”)- AMELY HATÁLYOS TÖRVÉNY, AMELYNEK BETARTÁSÁRA, BETARTATÁSÁRA FÖLESKÜDÖTT, DE AMELYNEK BETARTÁSÁRA ÉS BETARTATÁSÁRA ESKÜ NÉLKÜL IS KÖTELES -
a közszolgálati tisztviselőkről

179. § Közérdekből nyilvános adatnak minősül
a) a kormánytisztviselő neve,
b) a kormánytisztviselő állampolgársága,
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i) a kormánytisztviselő illetménye.

Az Info tv., vonatkozó rendeletek és a fenti törvény megsértésével, alapjog sérelmével a Tankerület A KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS, KÖZZÉTETT ADATOK a)-tól i)-ig, RÉSZLETEIBEN MÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉT / MEGISMERÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁT FENNÁLLÁSA KEZDETÉTŐL ELMULASZTOTTA / MEGTAGADTA / ELUTASÍTOTTA.

A részleteiben kimásolható, elektronikus közzétételi kötelezettségét szintén törvény, és nem csak a hatályosulása kezdetétől megsértett szabályzat tartalmazza.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi KözpontTisztelt Levélíró!

2023. június 26. és július 11. között szabadságomat töltöm. Sürgős ügyben
kérem, keresse kollégáimat a Dunakeszi Tankerületi Központban!
([KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ request email]; +36 27 795 206)

Üdvözlettel:

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Szigeti Viktória

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Tisztelettel tájékoztatom az alábbi, közérdekből nyilvános, közzétett információról.
Közérdekű adattal visszaélés
220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol,
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Üdvözlettel:

Adatigénylő