Mennyire elterjedt az önkormányzatuknál a bizottsági ülések hangfelvételeinek megsemmisítése?

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az alábbi önkormányzati bizottságok (a megjelölt esetekben az előző ciklusbeli előzményeik) nyílt ülései közül, az alábbi években, dátumszerűen mely ülésekről készült hangfelvételekkel rendelkeznek, és dátumszerűen mely ülésekről készült hangfelvételeket semmisítették meg:

1. Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság: 2022, 2021
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság: 2018

2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság: 2022, 2021, 2018

3. Költségvetési Bizottság 2022, 2021
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság: 2018

Az információt annak kapcsán igénylem, hogy az egyik önkormányzati bizottság esetében, a nyílt üléseken elhangzottak válogatás nélküli megismerését több esetben nem tették lehetővé sem a jegyzőkönyvezéssel, sem a hanganyagok megküldésével. Az alábbi adatigénylésre(*) adott válaszuk kapcsán jeleztem, hogy az eljárásukat jogsértőnek tartom, és hatósági bejelentéseket teszek. Az adatigénylésem arra irányul, hogy három bizottság és három év hangfelvételei alapján, teljesebb képet kapjak, és jelezni tudjam a hatóságnak, mennyire elterjedt gyakorlat az önkormányzatuknál a bizottsági ülésekről készült hangfelvételek megsemmisítése, tekintettel az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletre.

(*) http://kimittud.hu/request/onkormanyzati...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 6.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Várom a bizottsági hangfelvételek megsemmisítése tárgyú, lejárt határidejű adatigénylés teljesítését, a kormányhivatalnak szóló beadvány és a képviselők tájékoztatása céljából. A megadott időn belül nem jelezték, hogy a határidő meghosszabbításáról döntöttek volna, kérem, a törvénynek megfelelően reagáljanak az adatigénylésre!

Kelt: 2023. április 24.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

A bizottsági hanganyagok levétele diktafonnal történik, melynek során az
ülés elején az elindításra, az ülés végén pedig kikapcsolásra kerül, ezért
a teljes Bizottsági ülések hanganyaga egy hangfájlként van tárolva, mely
ennek következtében Bizottságtól függően tartalmazhat zárt ülésről
készített hanganyagokat is, mely utóbbiak nem nyilvánosak.

 

Fentiekre tekintettel a Bizottsági nyílt hanganyagba betekintést nyerhet,
de tekintettel arra, hogy minden Bizottság más osztályhoz tartozik, ahol
Bizottságonként külön adminisztrátorok kezelik az anyagokat, ezért
előzetes időpont egyeztetéssel tudunk lehetőséget Biztosítani a nyílt
hanganyagok meghallgatására.

 

Ilyen irányú szándéka esetén kérem legyen szíves megjelölni, mely
Bizottság hanganyagába és mikor szeretne belehallgatni, hogy az időpontot
tudjam egyeztetni az Osztályvezetővel / Bizottsági adminisztrátorral.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A korábbi adatigénylésre adott válaszukban az áll, hogy a hangfelvételeket megsemmisítik. A válaszomban megírtam, hogy tudomásom szerint ez jogszabályba ütközik. Ott, és külön levélben is, felhívtam a jegyzőt és a polgármestert, hogy a jogszabálysértő gyakorlattal hagyjanak fel.

A jelen adatigénylés célja, hogy pontosabb információ álljon rendelkezésre arról, mennyire elterjedt az önkormányzatuknál a hangfelvételek megsemmisítésének gyakorlata. Köszönöm a mostani döntésüket, hogy bizonyos ülések hanganyagainak hozzáférhetőségét biztosítják. Ezzel kapcsolatban az arra vonatkozó adatigényléseknél reagálok. Kérem, hogy a jelen adatigénylést a tartalmának megfelelően válaszolják meg: a megjelölt konkrét bizottságok, konkrét ülései esetében, a hanganyag rendelkezésre áll-e vagy pedig megsemmisítették.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

Adatkérésére az alábbiak szerint válaszolunk:

2023. április 20-án küldött e-mailünkben felajánlottuk a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét, mely lehetőséggel ez idáig mind a mai napig nem élt.

Az abban az e-mailben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Nem kívánunk élni a hanganyagok megvágásának és így a nálunk lévő adatok szerkesztésének lehetőségével, tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is a meglévő adatok kiadására és nem pedig azok szerkesztgetésére, meglévő adatokból újjak előállítására kötelez.

Egyúttal én is szeretnék hivatkozni Önnek egy 22/2022.(V.11.) AB határozatra, melyben az Alkotmánybíróság kifejtette álláspontját az Alaptörvény hatályba lépése előtt meghozott döntéseinek alkalmazhatóságáról.

Tisztel Bódis Úr,

Ön olyan szinten terheli le a Hivatalt a közérdekű adatigényléseivel, ami miatt a többi ügy elintézése hátrányt szenved, és a kollégáim túlórára, éjszakai munkavégzésre kényszerülnek magamat is beleértve.
Emiatt a jövőre nézve élni fogunk a fent hivatkozott tv. 29. § (3) bekezdésének lehetőségével, melynek ez idáig csupán a jóindulatunk miatt nem tettünk eleget.
29. § (3) ......................... Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. ..............................

Még egyszer szeretnénk felajánlani a jövőre nézve a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét a 2023. április 20-i e-mailben előadott okok miatt. Kérem írja meg, hogy a jövő héten, vagy máskor melyik időpontok lennének Önnek megfelelőek, melyet egyeztetek a Bizottsági adminisztrátorral.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a hivatkozott törvény 29. § (1a) pontja alapján:
Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Mindenkinek minden adatkérésére megadjuk a választ és kiadjuk azokat a közérdekű adatokat amire minket jogszabály kötelez, hiszen az Önkormányzat is elkötelezett az átláthatóság mellett, ezért kérem, hogy Ön is legyen partner ebben.

Fenti adatkérésre adott válasz nem minősül az adatok kiadása megtagadásának.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a véleményét, a válaszuk nem az igényelt információkra vonatkozik. Ezt az adatigénylést a Polgármesteri Hivatal korábbi közlése alapján adtam be, a dokumentumkezelési gyakorlatukról, ami a közlésük alapján jogszabályt sértőnek tűnik. Az adatigénylés tárgya ebben világosabban látni, nem pedig az, hogy más anyagokat hogyan tesznek hozzáférhetővé, amire a kérdés nem vonatkozik.

Ha a dokumentumok megvannak, válaszolhatták volna azt, hogy minden megvan, de nem ezt teszik, hanem másról írnak. Úgy gondolom, okkal kifogásolható, hogy a Polgármesteri Hivatal az egyik bejelentésre azt írja, megvannak az igényelt dokumentumok, a másikra azt írja, hogy megsemmisítette éppen azokat, amelyeket igénylek, a harmadikra nem válaszol.

A válaszukban írtakkal ellentétben, éppen úgy látom, hogy megtagadták a kért információt, így állítom be az Átlátszón, és ennek megfelelően kezelem.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis úr,

Tegyen belátása szerint.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése