Mennyibe került az adófizetőknek, hogy az MTVA kilátástalan perekben próbálja megvédeni a mundér becsületét?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az
MTVA-t képviselő ügyvédi iroda munkája, milyen költséget jelentett
az MTVA számára, az MTVA és dr. Szabó Szabolcs között a
40.P.20.196/2015/6-I. számon folytatott per kapcsán. Amennyiben
egyedi megállapodás született az MTVA és az ügyvédi iroda között,
ennek dokumentumait, amennyiben pedig keretmegállapodás keretében
járt el az ügyvédi iroda, úgy a teljesítési igazolás vonatkozó
részét szíveskedjen megküldeni számomra.

-Mennyi jutott ebből az összegből arra, hogy a 30 ezer forintos illeték államra terhelésével kapcsolatos kérelmet megíratták és beadatták a bíróságra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 20.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szabó Szabolcs!
 
Az Ön által 2016. január 20. napján részünkre megküldött közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban az alábbiakkal fordulok Önhöz:
 
Az adatigénylés jelentős terjedelmére, illetve a megismerni kívánt
nagyszámú adatra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom,
hogy az Infotv. megkeresés teljesítésére nyitva álló határidőt 15
(tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.

Kérjük szíves megértését és szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy
jelen tájékoztatásunkat megkapta.

Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. mailto:[email address]

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

6 Attachments

Tisztelt Szabó Szabolcs!

 

Az Ön által 2016. január 20. napján a Médiaszolgáltatás- támogató és
Vagyonkezelő Alap részére megküldött újabb közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban az alábbiakkal fordulunk Önhöz:

Adatigénylésekor az alábbi kérdések vonatkozásában kérte a tájékoztatást:

 

-              Mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy
az MTVA-t képviselő ügyvédi iroda munkája, milyen költséget jelentett az
MTVA számára, az MTVA és dr. Szabó Szabolcs között a 40.P.20.196/2015/6-I.
számon folytatott per kapcsán. Amennyiben egyedi megállapodás született az
MTVA és az ügyvédi iroda között, ennek dokumentumait, amennyiben pedig
keretmegállapodás            keretében járt el az ügyvédi iroda, úgy a
teljesítési igazolás vonatkozó részét szíveskedjen megküldeni számomra.

-              Mennyi jutott ebből az összegből arra, hogy a 30 ezer
forintos illeték államra terhelésével kapcsolatos kérelmet megíratták és
beadatták a bíróságra?

 

A fenti adatigénylés vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Tájékoztatom, hogy az ügyvédi iroda megbízási szerződés keretében látja el
megbízását, amelyben foglaltak szerint minden hónapban részletes
teljesítésigazolást köteles benyújtani, amely alapján történik az
elszámolás.

 

Az adatigénylésben hivatkozott ügyben:

 

-              A keresetlevél benyújtása 2 munkaórát (2015. januári
teljesítési igazolás),

-              tárgyaláson történő képviselet 1,4 munkaórát (2015. májusi
teljesítési igazolás),

-              tárgyaláson történő képviselet 1,3 munkaórát (2015. júliusi
teljesítési igazolás),

-              ítélet kijavítása iránti kérlelem 1,1 munkaórát (2015.
decemberi teljesítési igazolás) vett igénybe.

 

A fentieket összeszámolva összesen 5,8 munkaórát vett igénybe az ügyben
történő képviselet és a kijavítás iránti kérelem elkészítése együttesen,
amely alapján 5,8 munkaóra összesen 139.528.- Ft + Áfa összegnek felel
meg.

 

A kijavítás iránti kérelem elkészítése külön a fenti 139.528.- Ft + Áfa
összegből a fenti logikát követve 26.462.- Ft + Áfa.

 

A fentiek igazolásául csatoltan megküldöm a fent hivatkozott teljesítési
igazolások vonatkozó részeit is.

 

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5) bekezdése alapján
tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye e
levelünkkel közölt elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alappal szemben.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv.  55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, küldjön
visszajelezést arról, hogy megkapta válaszunkat!

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]