Mély-Terv Kft. által a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány és CBA

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mély-Terv kft-vel 2017. február 10-én kelt "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme -Megvalósíthatósági Tanulmány és az azt megalapozó CBA elkészítése" tárgyban kötött szerződés alapján létrejött dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Becker András!

Hivatkozva a 2017. október 30. napján elektronikus úton érkezett levelében
foglaltakra az alábbi választ küldöm: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:Info tv.) 30.§ (3) bekezdésére
tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által elektronikus másolatban
kért dokumentumokat (Mély-Terv Kft. által a Csillaghegyi-öblözet
árvízvédelme tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány és CBA)
megküldeni nem áll módunkban, tekintettel arra, hogy ezen anyagok
elkészítése folyamatban van.

Jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás (Info tv:31.§):

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy
a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Üdvözlettel: dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

 

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Mély-Terv Kft. által a
Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme tárgyában készített
megvalósíthatósági tanulmány és CBA
Dátum: Mon, 30 Oct 2017 17:42:51 +0000
Feladó: Becker András [1]<[FOI #9967 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt. adatgazdánál" [2]<[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]>

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mély-Terv kft-vel 2017. február 10-én kelt "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme -Megvalósíthatósági Tanulmány és az azt megalapozó CBA elkészítése" tárgyban kötött szerződés alapján létrejött dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #9967 email]

Ha a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nem a(z) [4][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9967 email]
2. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
3. mailto:[FOI #9967 email]
4. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt dr. Kalóczkai Rita!

Két héttel ezelőtt fordultam közérdekűadat-igényléssel az FCsM-hez, melyben kértem a "​Mély-Terv Kft. által a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány és CBA" elektronikus másolatban történő megküldését. Az Ön által jegyzett, nov. 14-én kelt válasz szerint
"az Ön által elektronikus másolatban kért dokumentumokat (​​Mély-Terv Kft. által a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány és CBA) megküldeni nem áll módunkban, tekintettel arra, hogy ezen anyagok elkészítése folyamatban van.

​Az FCsM honlapján fellelhető szerződéslista adatai szerin a szerződés teljesítési határideje május 31-e volt​.

Ezzel kapcsolatban a következő kérdseim vannak:
1 - Az Ön válaszát akképp kell-e értelmezni, hogy a megbízott Mély-Terv nem készült el a szerződésben megjelölt feladattal?
2 - Ha ez így van, akkor az FCsM élt-e kötbérigénnyel?
3 - A tervező mivel magyarázza a késlekedést?
4 - Mi az új teljesítési határidő?

Válaszait várva,

Üdvözlettel:

Becker András

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

Az FCsM november 15-én kelt, Ön által jegyzett válaszlevelében azt írta, hogy a Mély-Terv Kft. a mai napig nem teljesítette a szerződésben foglalt feladatokat, azaz nem készültek el a megrendelt tanulmányok. Ezzel kapcsolatban érdeklődtem Öntől a munka állásáról, illetve a nemteljesítés esetleges következményeiről.
Legnagyobb sajnálatomra választ a mai napig nem kaptam.
Tisztelettel kérem, mielőbb szíveskedjen válaszolni, hogy tájékoztathassam az olvasókat.

Köszönettel:

Becker András

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

"Tisztelt Becker András!

A 2017. november 15-én, majd 2017. november 22-én elektronikus levélben
érkezett, - a Mély-Terv Kft. által a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme
tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány és CBA tárgyában -
tájékoztatást kérő levelében foglalt kérdéseire, a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM Zrt.) nevében az alábbi tájékoztatást
nyújtom:

A szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra került.

Az új teljesítési határidő 2018. január 31. napja.

Tekintettel arra, hogy a szerződés meghosszabbításra került,
természetszerűleg a szerződés nem teljesítése,

és a szerződés nem teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények nem
merültek fel.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét”

Tisztelettel:dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

2017. 11. 22. 9:21 keltezéssel, Becker András írta:

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

Az FCsM november 15-én kelt, Ön által jegyzett válaszlevelében azt írta, hogy a Mély-Terv Kft. a mai napig nem teljesítette a szerződésben foglalt feladatokat, azaz nem készültek el a megrendelt tanulmányok. Ezzel kapcsolatban érdeklődtem Öntől a munka állásáról, illetve a nemteljesítés esetleges következményeiről.
Legnagyobb sajnálatomra választ a mai napig nem kaptam.
Tisztelettel kérem, mielőbb szíveskedjen válaszolni, hogy tájékoztathassam az olvasókat.

Köszönettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!
Tisztelt dr.Kalóczkai Rita!

Válaszát köszönettel megkaptam.
Ezek szerint a Megbízó módosította a szerződést a teljesítés határideje tekintetében, így a Mély-Terv Kft-nek az eredeti határidőhöz képest további fél év áll rendelkezésére a munka elvégzésére.
Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre annak a dokumentumnak az elektronikus másolatát, amely tartalmazza a tervezői megbízás meghosszabbításának érdemi indokait.

Köszönettel:

Becker András

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

November 29-én fordultam Önhöz, illetve a Fővárosi Csatornázási Művekhez a Mély-Terv Római parti védművel kapcsolatban készített tanulmánya ügyében. Sajnos arra levélre válasz a mai napig nem érkezett, noha egyetlen dokumentum megküldéséről lenne szó. Kérem, szíveskedjenek válaszolni a megkeresésre.

Üdvözlettel:

Becker András

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

"Tárgy: Tervezői megbízás meghosszabbításának érdemi indokait tartalmazó
dokumentum

Tisztelt Becker András!

Kérésének eleget téve, ezúton tájékoztatom, hogy a tervezői megbízás
meghosszabbításának érdemi indokait a Fővárosi Közgyűlés alább idézett
1428/2017.(10.25.) számú érdemi határozata tartalmazza:

„A Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csillaghegyi-öblözet
egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében külön
projektként az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak mentén kerüljön
megvalósításra az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló
tervdokumentációban, illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési
engedélyben foglalt műszaki tartalommal. Ennek érdekében a Patakok, mint
önálló projektelemek esetében kerüljön lefolytatásra a vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás, míg a Dunával párhuzamos védműről, mint második
ütemben megvalósuló létesítmény fejlesztéséről, annak pontos nyomvonalának
kijelölését követően, később dönt.”

Az 1428/2017 (10.25.) Fv.Kgy. határozat szövege az alábbi linken elérhető:

[1]http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva...

Jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás (Info tv:31.§):

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy
a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős"

2017. 12. 13. 14:57 keltezéssel, Becker András írta:

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

November 29-én fordultam Önhöz, illetve a Fővárosi Csatornázási Művekhez a Mély-Terv Római parti védművel kapcsolatban készített tanulmánya ügyében. Sajnos arra levélre válasz a mai napig nem érkezett, noha egyetlen dokumentum megküldéséről lenne szó. Kérem, szíveskedjenek válaszolni a megkeresésre.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

Köszönöm a választ, az azonban sajnos tartalmi értelemben a válasz megtagadásának tekinthető. Hiszen egy október 25-i közgyűlési határozat semmiképp nem lehet magyarázata egy május 31-e óta késedelemben lévő vállalkozóval kapcsolatos megbízói döntésnek, nevezetesen, hogy a magbízó, az FCsM nem él a szerződésben kikötött jogaival. Kérem, szíveskedjenek érdemi választ adni arra a kérdésre, hogy a megbízó FCsM miért nem érvényesíti a szerződésben rögzített jogait a vállalkozóval szemben.

Üdvözlettel:

Becker András

Kalóczkai Rita dr., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

6 Attachments

Tisztelt Becker András!

Hivatkozva a 2017.12.16-án elektronikusan megküldött levelében
foglaltakra, az alábbiakról tájékoztatom:

A szerződés 2.1. pontja a szerződés tervezett véghatáridejeként jelölte
meg a 2017. május 31-ei időpontot. Tekintettel arra, hogy a szerződés
tárgyát érintő egyes szakmai kérdésekben az FCSM és a Fővárosi
Önkormányzat közötti egyeztetések elhúzódtak, az FCSM a teljesítési
határidőt többször meghosszabbította, melyeket a Tanácsadó visszaigazolt.

Csatoltan küldöm a szerződés teljesítési véghatáridejének
meghosszabbítására vonatkozó, az FCSM Zrt által küldött és a Mély-terv
Kft. által visszaigazolt teljesítési határidő módosításokra (2017.
09.15-re, 2017. 10.30-ra és 2018. 01.31-re) vonatkozó leveleket, melyek
tartalmazzák a teljesítési határidők hosszabbításának indokait.

A szerződés 9.1.4. pontja szerint, a Tanácsadó nem felel a neki fel nem
róható késedelemért, amennyiben késedelem oka az ő felelősségi körén kívül
esik. Mivel a szerződés tervezett véghatáridejének módosítására egyetlen
egy alkalommal sem a Tanácsadónak felróható okból, vagy az ő felelősségi
körén belül felmerülő okból került sor, (tehát a késedelem sem neki
felróható és nem is az ő érdekkörében felmerülő ok következménye) a
Tanácsadóval szemben a szerződésben kikötött kötbér érvényesítése nem
indokolt és azt a szerződés sem teszi lehetővé.

Jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás (Info tv:31.§):

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy
a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:dr.Kalóczkai Rita

adatvédelmi felelős

 

2017. 12. 16. 17:18 keltezéssel, Becker András írta:

Tisztelt Kalóczkai Rita dr.!

Köszönöm a választ, az azonban sajnos tartalmi értelemben a válasz megtagadásának tekinthető. Hiszen egy október 25-i közgyűlési határozat semmiképp nem lehet magyarázata egy május 31-e óta késedelemben lévő vállalkozóval kapcsolatos megbízói döntésnek, nevezetesen, hogy a magbízó, az FCsM nem él a szerződésben kikötött jogaival. Kérem, szíveskedjenek érdemi választ adni arra a kérdésre, hogy a megbízó FCsM miért nem érvényesíti a szerződésben rögzített jogait a vállalkozóval szemben.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése