Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elmúlt öt évben elfogadott méltányossági kérvények számát évenként, karonként csoportosítva, minden csoportban néhány elfogadott indok kiemelésével, anonimizált módon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:

Balogh Bence

Tisztelt Balogh Bence!

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [1][BME request email]
e-mail címére 2021.03.26-án érkezett közérdekű adatigénylése alapján az
alábbiakról tájékoztatom:

Az elmúlt öt évben elfogadott méltányossági kérelmek száma a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen:

Karok / elfogadott méltányossági kérelmek száma
Év ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK összesen
2016 40 55 62 26 70 42 100 14 409
2017 50 63 79 15 71 41 84 15 418
2018 20 58 98 17 76 50 56 11 386
2019 16 10 43 11 50 35 39 5 209
2020 12 1 24 14 37 12 31 4 135
2021* 2   3 1 11 2 3 3 25
összesen 140 187 309 84 315 182 313 52 1582

*: az első negyedév (január 1. - március 31.) adatai

A karok rövidítései:

ÉMK: Építőmérnöki Kar

GPK: Gépészmérnöki Kar

ÉPK: Építészmérnöki Kar

VBK: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

VIK: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

KJK: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

GTK: Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

TTT: Természettudományi Kar

 

A méltányossági ügyek egyedi élethelyzetek kezelésére szolgálnak és céljuk
a szabályozások merevségének oldása. Ennek megfelelően igen változatos
indokok szerepelnek az egyes kérvényekben, így azok egyáltalán nem
tipizálhatók, egy-egy kiragadott kérvény és indokolása egyáltalán nem
jellemzői arra a hallgatói sokaságra, akik a méltányosság intézményét
igénybe veszik.

Több esetben fordul elő olyan méltányossági kérelem, amelynek célja
valamely elmulasztott határidő hátrányos következményei alóli mentesülés
(pl. tantárgy- és kurzusjelentkezés, záróvizsgára jelentkezés).

Szintén nagyobb számban fordul elő változatos (egészségügyi, szociális
helyzet miatti) indokkal valamely tantárgyon belül további, ismétlő-javító
tanulmányi teljesítményértékelés lehetőségének igénybevétele.

Az egyes kérelmekben megfogalmazott indoklások összetetten olyan személyes
– pl. egészségügyi, szociális – körülményeket, a kérelmezőre vonatkozó
információkat írnak le, hogy azok anonimizálása nem vagy csak kétséggel
lenne elvégezhető, így azok a személyes adat fogalma alá esnek.

 

Üdvözlettel:

 

Pál Tamás

kabinetfőnök

________________________________________________

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kancellári Kabinet

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.

Tel: +36-1-463-3244

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése