megbízás útján betöltött bírósági vezetői tisztségek a Kúrián

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Kúria!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat:

I. Kúriai kollégiumvezető-helyettesi álláshelyekkel kapcsolatos kérdések

I.1. Hány kollégiumvezető-helyettesi állás volt betöltetlen a Kúrián 2022. január 1. és 2022. május 1. között?
I.2. Ki és mikor adott megbízást dr. Dzsula Marianna részére, hogy a Kúrián megbízott kollégiumvezető-helyettesi feladatokat lásson el 2022. január 1-jétől kezdődő hatállyal?
I.3. Milyen időtartamra szólt dr. Dzsula Marianna polgári kollégiumvezető-helyettesi megbízása?
I.4. Mely törvényi rendelkezés alapján kapott dr. Dzsula Marianna megbízást a kollégiumvezető-helyettesi tisztség betöltésére?
I.5. Mely üres vagy megüresedett kollégiumvezető-helyettesi álláshelyet töltötte be dr. Dzsula Marianna 2022. január 1-je és 2022. május 1-je között?

II. Kúriai tanácselnöki álláshelyekkel kapcsolatos kérdések

II.1. 2022. január 1-jén az előírt 36 kúriai tanácselnöki álláshelyből
(i) hány tanácselnöki álláshely volt betöltve?
(ii) hány tanácselnöki álláshely volt betöltetlen vagy megbízás útján betöltve a Kúrián?

II.2. A betöltetlen tanácselnöki álláshelyek melyikét töltötte be megbízás útján
(i) Nyírőné dr. Kiss Ildikó mb. tanácselnök
(ii) Dr. Dobó Viola mb. tanácselnök
(iii) Dr. Vitál-Eigner Beáta mb. tanácselnök
(iv) Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna mb. tanácselnök
(v) Dr. Domonyai Alexa mb. tanácselnök
(vi) Dr. Sebe Mária mb. tanácselnök

II.3. Ki és mikor adott megbízást a fenti 2. (i)-(vi) pontban felsorolt bírák részére tanácselnöki feladatok ellátására?

II.4. Milyen időtartamra szólt a fenti 2. (i)-(vi) pontban felsorolt bírák tanácselnöki megbízása?

II.5. Mely törvényi rendelkezés alapján kaptak megbízást a fenti 2. (i)-(vi) pontban felsorolt bírák a tanácselnöki tisztség betöltésére?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Ordovics Mónika [Kúria],

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
asszony levelét.

 

Tisztelettel:

 

Ordovics Mónika

tisztviselő

Kúria