Megállapodások és szerződések a Wildhorse Energy Hungary Kft-vel és az ausztrál Wildhorse Energy Ltd-vel

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

vállalata és a Wildhorse Energy Hungary Kft. illetve anyavállalata az ausztrál Wildhorse Energy Ltd között a mai napig létrejött megállapodások és szerződések szövegét, valamint a Chris Dinsdale pénzügyi igazgató által bejelentett WildHorse, Mecsekérc, Mecsek-Öko közös vállalat létrehozására vonatkozó dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 7.

Üdvözlettel:

Peták Péter

Berta Zsolt, Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.

1 Melléklet

Ezt az e-mail már 2012.0614-én 8:52-kor elküldtem a
'[FOI #52 email]' megadott e-mail címre.
Megismétlem:

Tisztelt Peták Péter Úr! Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak
alapján adatigénylést terjesztett elő vállalatunk felé.
Mindenekelőtt tájékoztatom, hogy jogi álláspontunk szerint a
kérelemben megjelölt jogszabályhelyek alapján a megállapodásban
részes felek nem kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási
kérelemnek, figyelemmel arra a körülményre, hogy az adatközlési
kérelem tárgyát képező szerződésben rögzített tevékenységek nem
minősülnek közfeladatnak, illetve a szerződés teljesítésének
pénzügyi ellentételezése még csak részben sem történik állami, vagy
helyi önkormányzati vagyonból. Mindazonáltal nem látjuk akadályát
annak, hogy megküldjük az igényelt információkat. Ennek megfelelően
csatoltan küldjük Önnek vállalatunk és a Wildhorse Energy Hungary
Kft., illetve anyavállalata az ausztrál Wildhorse Energy Ltd.
között létrejött együttműködési magállapodást. Az
adatszolgáltatásunk költségének megtérítésére nem tartunk igényt.
Tájékoztatom továbbá, hogy a három vállalat együttműködési
megállapodását felteszi a honlapjára, így a dokumentum azokon is
elérhető lesz. Pécs, 2012. június 14.

Tisztelettel:

Berta Zsolt vezérigazgató MECSEK-ŐKO Zrt. Pécs, Esztergár Lajos u.
19.

Tel: +3672535223 Fax: +3672535390 Mobil: +36302884346

Tisztelt Berta Zsolt!
Megköszönve válaszát, tisztelettel kérem, hogy az Ön által megküldött dokumentumban is hivatkozott korábbi 2008-as együttműködési megállapodást is szíveskedjenek nyilvánosságra hozni, továbbá érdekelne, hogy ez a korábbi megállapodás miért vesztette érvényét, hogy a 2012-es megállapodásban kellett azt "visszaállítani".
Szeretném tovább, ha tájékoztatna arról, hogy 2006 óta éves bontásban mekkora bevételre tett szert cége a Wildhorse Energy Hungary Kft.-nek vagy a Wildhorse Energy Ltd.-nek nyújtott szolgáltatási tevékenységből.

Üdvözlettel:

Peták Péter

Berta Zsolt, Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.

1 Melléklet

  • Attachment

    utf 8 Q E03 egy C3 BCttm C5 B1k C3 B6d C3 A9si meg C3 A1llapod C3 A1s utf 8 Q Wildhorse M C3 89RC.pdf.pdf

    11 Download View as HTML

Tisztelt Peták Péter!

Mellékelem a 2008. évi Együttműködési Megállapodást (amely már nincs érvényben). Ezen Együttműködési Megállapodásoknak az a sajátosságuk, hogy határozott idejűek. Ezt kezeli, erről rendelkezik a mindenkori VI. fejezet 14. pontja. Az új Együttműködési Megállapodás létrejöttekor a régi hatályát veszti (mert a régi lejárt).

További kérése üzleti titoknak minősül, így nem áll módomban eleget tenni ezen kérésének.

Tisztelettel:

Berta Zsolt
vezérigazgató
MECSEK-ŐKO Zrt.
Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
http://www.mecsekoko.hu
Tel: +3672535223
Fax: +3672535390
Mobil: +36302884346

idézett részek megjelenítése

iksz ypszilon hozzászólt ()

Nagyon ajánlott info a témához: http://www.youtube.com/watch?feature=end...

Sarkadi-Nagy Márton hozzászólt ()

Ptk.
81. (3) Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat(...) A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, Amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.