Meg nem valósult beruházás vizsgálata

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő pályázattal kapcsolatos eljárás részleteit és eredményét, amennyiben indult.
A GEONE Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014-ben a Dél-dunántúli Medihotel**** létrehozására nyert 782 736 500 Ft uniós támogatást (DDOP-2.1.1/H-12. Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban). A GEONE Kft.-t felszámolták, a hotel részben készült csak el, azóta sem működik. A palyazat.gov.hu adatai szerint a projekt megvalósításának vége 2018.12.31-e volt. Ha nem vizsgálták ki az esetet, miért nem?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 7.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/2799/2022– közérdekű adatigénylés

 

Katus Eszter részére

[FOI #19648 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2022. február 7-én érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné, ezért a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdésére figyelemmel az
adatigénylésével összefüggésben a válasz megküldésére 45 napon belül kerül
sor.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdéseiben – a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére meghatározható
eltérő határidővel összefüggésben – rögzített rendelkezések tárgyi ügyben
történő alkalmazását a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben a pénzügyminiszter számára előírt –
regionális fejlesztési programokért felelős tevékenységhez kapcsolódó –
 feladatok veszélyhelyzeti körülmények között történő ellátásának
elsődlegessége indokolja.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás:      
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály
 
[2][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

 

 

PM/2799/2022– közérdekű adatigénylés

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #19648 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2022. február 7-én érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a PM
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné, ezért a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a
válaszadási határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdéseiben – a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére meghatározható
eltérő határidővel összefüggésben – rögzített rendelkezések tárgyi ügyben
történő alkalmazását a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben a pénzügyminiszter számára előírt –
regionális fejlesztési programokért felelős tevékenységhez kapcsolódó –
 feladatok veszélyhelyzeti körülmények között történő ellátásának
elsődlegessége indokolja.

 

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás:      
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály
 
[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

 

PM/2799/2022 – közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter részére
[1][FOI #19648 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2022. február 7-én megküldött közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

A DDOP-2.1.1/H-12-2012-0012 projekttel kapcsolatban az összes adat a
következő linken érhető el:
[2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p...

 

Üdvözlettel:

 

   
[3]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése