Médiatervek 2019-től

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy elektronikus úton szíveskedjék megküldeni a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott konzorcium között 2019. december 20. napjától a jelen adatkérés napjáig (2024.04.26.) megkötött vállalkozási keretszerződésekhez kapcsolódó médiamixet és médiatervet, médiavásárlást, kampány nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést, hatékonyság vizsgálatot, médiakutatást akként, hogy megállapítható legyen, hogy azok mely vállalkozási keretszerződésekhez kapcsolódnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 26.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/33/2 (2024)

 

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

[1][FOI #24799 email]

 

 

Tisztelt Címzett!

 

2024. április 26-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, hogy elektronikus úton szíveskedjék megküldeni a Miniszterelnöki
Kabinetiroda, valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Lounge Design Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott konzorcium között 2019.
december 20. napjától a jelen adatkérés napjáig (2024.04.26.) megkötött
vállalkozási keretszerződésekhez kapcsolódó médiamixet és médiatervet,
médiavásárlást, kampány nyomon követést, optimalizálást, utóértékelést,
hatékonyság vizsgálatot, médiakutatást akként, hogy megállapítható legyen,
hogy azok mely vállalkozási keretszerződésekhez kapcsolódnak.”

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében kért iratok jelentős terjedelmére
tekintettel adatigénylésének a betekintési jog biztosításával áll
módunkban eleget tenni.

 

Kérjük, hogy a betekintéssel kapcsolatban szíveskedjen időpontot
egyeztetni az [2][Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címen keresztül.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylés (MK)!
Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A NAIH-5114-2/2023 állásfoglalása, mely az önök korábbi betekintéssel teljesített adatigénylésre született, Péterfalvi Attila NAIH elnök azt írja, "a Hatóság rendelkezésére bocsátott adatok alapján az információszabadság aránytalan korlátozását jelenti, ha közérdekű adatigénylésére válaszul jogszerű hivatkozási alap és az Infotv. szerinti jogalapot figyelmen kívül hagyva kizárólag betekintési lehetőséget biztosít az Ön számára a Miniszterelnöki Kabinetiroda". Valamint, szintén idézet az állásfoglalásból "Tájékoztatom, hogy korábban hasonló tárgyban már született egy állásfoglalás, amelyben a Hatóság felszólította a Kabinetirodát, hogy változtasson gyakorlatán az adatigénylések teljesítésének módjával, illetve a betekintési jegyzőkönyvekben kezelt személyes adatokkal kapcsolatban."

Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi hatóság szerint a betekintés aránytalan korlázotást jelent, így nem kívánok élni a betekintéssel. Kérem küldjék meg a kért adatokat, vagy keresetet nyújtok be a Kabinetirodával szemben.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

2 Melléklet

 

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/33/4 (2024)

 

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

[1][FOI #24799 email]

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésükkel érintett adatmennyiség több mint
6000 oldal, továbbá ezen felül a csatolt fotón látható dobozokban
található, megjelenést alátámasztó támpéldányok is az adatigénylés részét
képezik, melyek mennyisége megbecsülhetetlen.

 

Erre tekintettel ajánlottuk fel Önöknek a betekintést.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az Infotv. 30. § (7) bekezdése alapján
a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve
tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerés kívül esik az Infotv.
hatályán.

 

Az Infotv. alapján – figyelemmel az Infotv. 1. §-ában rögzített törvényi
célmeghatározásra, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1:3. § (1) bekezdésében leírt jóhiszeműség és tisztesség elvére, valamint
1:5. § (1) bekezdésben foglalt joggal való visszaélés tilalmára is – olyan
adatigényt benyújtani nem lehet, mely az adatkezelő számára pontosan nem
meghatározható, nagyszámú adat kiadására irányul, az joggal való
visszaélést valósít meg.

 

Fentiek ellenére fenntartjuk, hogy a kért adatokat betekintés útján
megismerhetik, melyhez kérjük, egyeztessenek időpontot az
[2][Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címen.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Ahogyan korábban írtuk, önmagában a betekintés felajánlását az adatigény teljesítéseként elfogadni továbbra sem tudjuk. Figyelemmel a keresetindítási határidő közelségére, a betekintés lehetőségét kizárólag a kereseti kérelemben kiadni kért adatok mennyiségének esetleges csökkentése érdekében tudjuk elfogadni azzal, hogy biztosítják a fotókészítés, valamint az elektronikusan tárolt iratokról történő másolat készítését. Természetesen, amennyiben betekintés útján a másolatkészítés eredményeként teljességgel megkapjuk a kiadni kért adatokat, a kereseti kérelmünket készek vagyunk ennek tükrében módosítani.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.