Médiatanács szakhatósági állásfoglalása

Az igénylés sikeres volt.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Médiatanács 477/2014 (V.29.) számú, a Lumen Hungary Holding Zrt. és a Ringier Kiadó Kft., Julius Media Holding Kft. és Julius Magazines Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást (Vj/06/2014.), valamint

b) a Médiatanács a 999/2016.(VIII.1.) számú, a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást (Vj/58/2016.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 10.

Üdvözlettel:
Dr. Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely

Bak László dr., Gazdasági Versenyhivatal

2 Attachments

Tisztelt Hölgyem!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztatja, hogy a 2016. október. 10. napján kelt és a GVH adatigénylések fogadására rendszeresített e-mail címre megküldött megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adat megismerése iránti igénynek minősítette.

Mellékelten csatoljuk a kért szakhatósági állásfoglalásokat.

Üdvözlettel
Bak László

idézett részek megjelenítése