MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat, szervezeti ábra

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötetét, valamint nevesített szervezeti ábráját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 5.

Üdvözlettel:

Németh Angéla

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötetét, amely tartalmazza a MÁV Zrt. szervezeti ábráját is.

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt. Közadat!

Köszönöm megküldött válaszukat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2021. július 5-én a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata - honlapjukon nem szereplő - II. kötetének, valamint nevesített szervezeti ábrájának megküldését kértem.

Válaszukban 2021. július 20-án megküldték a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötetét, amely azonban nem tartalmazta az általam kért nevesített (az egyes szervezeti egységek vezetőinek nevét is tartalmazó) szervezeti ábrát. Kérem ennek utólagos szíves megküldését.

A MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, a dokumentum szerint 2021. július 1-jén lépett hatályba. A számomra megküldött SZMSZ-t viszont 2021. július 8-án állították elő. Mi az oka ennek az eltérésnek? Visszamenőleges hatályba léptetés történt, vagy változott időközben a dokumentum? Meg tudnák küldeni az eredeti, 2021. július 1-jén hatályba léptetett SZMSZ-t?

A közérdekű adatigénylés szabályait meghatározó 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő(!) alatt tesz eleget. Amennyiben az általam kért dokumentum már 2021. július 8-án a rendelkezésükre állt, mi indokolta, hogy annak megküldésére csak 2021. július 20-án, 12 nappal később került sor?

A honlapjukon nem találtam a közérdekű adatigényléssel összefüggésben, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatójukat. Megtennék, hogy megküldik ennek elektronikus elérhetőségét is?

Köszönettel:

Németh Angéla

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban beérkezett adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 (tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésére, - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. §-a alapján - szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) II. kötetében megjelölt szervezeti ábrát, amely tartalmazza az egyes szervezeti egységek vezetőinek nevét is.

Az adatigénylésében megjelölt kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. „A MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, a dokumentum szerint 2021. július 1-jén lépett hatályba. A számomra megküldött SZMSZ-t viszont 2021. július 8-án állították elő. Mi az oka ennek az eltérésnek? Visszamenőleges hatályba léptetés történt, vagy változott időközben a dokumentum? Meg tudnák küldeni az eredeti, 2021. július 1-jén hatályba léptetett SZMSZ-t?”

A MÁV Zrt. SZMSZ-ének II. kötete 2021. július 01. napján lépett hatályba. Az Önnek megküldött pdf. fájl létrehozásának időpontja 2021. július 08. napja. A két dátum közötti eltérés oka a fájl létrehozása (előállítása) és a hatálybalépés dátumának különbözősége. Tájékoztatom, hogy az SZMSZ II. kötete a hatálybalépésétől nem módosult, visszamenőleges hatálybalépés nem történt.

Társaságunk az Infotv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben 2021. július 20. napján megküldte Önnek a hatályos SZMSZ II. kötetét, így az adatigénylését teljesítettük.

2. „Amennyiben az általam kért dokumentum már 2021. július 8-án a rendelkezésükre állt, mi indokolta, hogy annak megküldésére csak 2021. július 20-án, 12 nappal később került sor?”

Az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.” Társaságunk jogszabályi határidőben maradéktalanul teljesítette a 2021. július 05. napján beérkezett adatigénylésében foglaltakat.

3. „A honlapjukon nem találtam a közérdekű adatigényléssel összefüggésben, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatójukat. Megtennék, hogy megküldik ennek elektronikus elérhetőségét is?”

A MÁV Zrt.-hez benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót az alábbi linken érheti el:

https://www.mavcsoport.hu/mav/kozerdeku-...

Az adatigényléséhez kapcsolódóan szíves tájékoztatására jelezzük, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31.§-a értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése