MÁV-START Zrt. üvegzseb szerződései 2015-2019 közötti időszakban

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://www.mavcsoport.hu/mav-start/doku... linken található 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 években lévő összes szerződés tartalmát kereshető pdf formátumban szíveskedjenek az oldalra feltölteni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 5.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

2019. december 05-én beérkezett adatigényében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigénylést küldött a MÁV-START Zrt. részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni a „
[1]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/doku... linken
található 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 években lévő összes szerződés
tartalmát kereshető pdf formátumban szíveskedjenek az oldalra feltölteni.”

 

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok mennyiségére
tekintettel, Társaságunk alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az Infotv.
29. § (3) bekezdés alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016.
(IX. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján
adatigénylése teljesítéséért Társaságunk költségtérítést állapíthat meg.

Az Ön által megküldött adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költsége: 1.416.800,-Ft, melyet személyenként 400
munkaóra figyelembevételével és óránként 3.542,- forint költséggel
határoztunk meg.

Ezen összegből a Kormányrendelet 3.§ (1)  bekezdés  alapján levonásba
helyeztünk 14.168,-Ft-ot valamint az Infotv. 29. §-ának (4) bekezdése,
illetőleg a Kormányrendelet 6. §-a alapján további 5.000,- Ft-ot, ekként
az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő –
költségtérítés összege 1.397.632,-Ft, azaz
egymillió-háromszázkilencvenhétezer-hatszázharminckettő  forint.

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon
belül szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését
fenntartja-e. 

Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó számla
kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján – kérjük,
szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait a Társaság
[2][MÁV-START Zrt. request email] e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

A költségtérítés összegét 10402142- 49575648-49521007 számú számlaszámra
teljesítheti. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a
közleményben szíveskedjen feltüntetni a következők szerint: „közérdekű
adatigénylés költségtérítés – üvegzseb 53312/2019/START”.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adatigénylését a költségtérítés teljes
megfizetése esetén áll módunkban teljesíteni.

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy mivel az Ön által kért adatok jelentős
terjedelműek, így az Infotv. 29. § (2) bekezdése értelmében a közérdekű
adatigénylés teljesítésére nyitva álló 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése értelmében az
adatigénylésnek a másolatkészítést nem igénylő lehetősége jelen esetben
részben fennáll, ugyanis Társaságunk az Ön által kért dokumentumok közül a
[3]www.kozbeszerzes.hu és
[4]https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/be...
weboldalakon elektronikus formában számos szerződést elérhetővé tett.

Jogorvoslati tájékoztató:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy
a teljesítésre nyitva álló (illetve meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon keresettel élhet.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.. Ha az
igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről vagy lezárásáról szóló, továbbá az adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő
felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc
napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő
elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. vagy az
[5][email address] elérhetőségeken) bejelentéssel  vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével,
illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Szabó Gábor hozzászólt ()

Közpénztolvaj banda.