Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Miszori Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

MÁV-START Zrt 117-es motorkocsik állapota

We're waiting for Miszori Zoltán to read recent responses and update the status.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 117-es sorozatú motorvonatok jelenlegi állapotát, pályaszám szerint lebontva, jelenleg melyek vannak forgalomban, vagy kivonva, honállomás, REV dátum, valamint az idei évre tervezett C javításokat jelezve, köszönöm.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat az Önök tulajdonában álló, illetve az Önök által karbantartási kötelezettség mellett bérelt összes vasúti mozdonyra vonatkozólag, pályaszám szerint egyesével lebontva:
> UIC pályaszám
> a jármű honállomása
> a jármű honos karbantartási telephelye
> fenntartásba bevont (igen/nem)
> jelenleg forgalomba állítható-e (igen/nem)
> a 2021-2022-es időszak ütemezett járműselejtezési terve pályaszámi bontásban

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat az Önök tulajdonában álló, illetve az Önök által karbantartási kötelezettség mellett bérelt összes vasúti mozdonyra vonatkozólag, pályaszám szerint egyesével lebontva:
> UIC pályaszám
> a jármű honállomása
> a jármű honos karbantartási telephelye
> fenntartásba bevont (igen/nem)
> jelenleg forgalomba állítható-e (igen/nem)
> a 2021-2022-es időszak ütemezett járműselejtezési terve pályaszámi bontásban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Miszori Zoltán

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2021. szeptember 5-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2021.09.05. napján elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük Társaságunk tulajdonában
álló összes vasúti mozdonyra vonatkozólag pályaszám szerint az alábbi
adatokat:

-        UIC pályaszám

-        a jármű honállomása

-        a jármű honos karbantartási telephelye fenntartásba bevont
(igen/nem)

-        jelenleg forgalomba állítható-e (igen/nem)

-        a 2021-2022-es időszak ütemezett járműselejtezési terve
pályaszámi bontásban

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a „Megjegyzés” oszlopban „A jármű műszaki
állapota miatt nem tervezett a további üzemeltetése” magyarázat azt
jelenti, hogy a jármű selejtezésre vár.

 

Társaságunk bérelt mozdonnyal nem rendelkezik.

 

Társaságunkhoz a beérkezett közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban
megállapítottuk, hogy jelen adatigénylése a 117-es sorozatú motorvonatok
vonatkozásában megegyezik a korábban benyújtott igényekkel, amelyeket
Társaságunk már teljesített az Ön részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdése az alábbi rendelkezést
tartalmazza:

 

„Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”

 

Tekintettel arra a tényre, hogy a fenti jogszabályhelyben hivatkozott
azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, tájékoztatjuk,
hogy a Társaság az ismétlődő igények vonatkozásában nem köteles eleget
tenni.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Miszori Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.