Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Matthias Müller, a Volkswagen konszern elnöke által az EU pénzügyminisztereinek, így Varga Mihálynak is megküldött, november 6-i levelet, amely a dízelcsalási üggyel kapcsolatosan a cégcsoport anyagi felelősségvállalásáról szól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 11.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/42893-3/2015– közérdekű adatigénylés

 

Tordai Bence Úr részére

[1][FOI #5626 email]

 

 

 

Tisztelt Tordai Bence Úr!

 

A nemzetgazdasági miniszternek címzett, 2015. november 11-én
elektronikusan benyújtott közérdekű adatigénylésre vonatkozóan a
következőkről tájékoztatjuk.

 

A kérelmében hivatkozott, Matthias Müller úr Varga Mihály miniszter úrnak
címzett levele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47.
§-a szerinti üzleti titkokat tartalmaz.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése értelmében a közérdekből
nyilvános adat nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan
adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy Matthias Müller úr Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter úrnak címzett levelének megküldése iránti
kérelme a hivatkozott jogszabályok alapján nem teljesíthető.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése