Lupa Beach parkoló engedélyezése időutazás segítségével

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Kormányhivatal rekord gyors ügyintézés után megadta a Star Park Holding Zrt. által Budakalász, Lupa-tó környezetében a 4191 és a 4192 hrsz.-ú ingatlanon létesített parkolóhelyre vonatkozó szakhatósági hozzájárulást. Az ügy előzménye, hogy az érintett budakalászi Önkormányzat évekig visszautasította a hozzájárulást kiadását, mivel aggódtak, hogy a parkoló veszélyezteti több százezer ember ivóvízellátását. A Duna Menti Regionális Vízmű közeli parti szűrésű kútjainak vizét issza a Duna-kanyarban, de a Fővárosi Vízművek vízbázisa is közel van. Budakalász, Szentendre, Pomáz, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Üröm, Solymár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Tinnye, Pilisjászfalu és Pilisszentlászló pedig közvetlenül a tervezett parkoló közelében lévő kutakból kapja az ivóvizet.

AZ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE :

- Az ürömi jegyző által ez ügyben hozott szakhatósági állásfoglalás átvételének dátumát igazoló dokumentum
- az illetékes vízmű a DMRV Zrt. állásfoglalása melyből kiderül, hogy a beruházás nem veszélyezteti a környék ivóvízbázisát

- a Kormányhivatal SZMSZ-e, amiből kiderül, hogy milyen határidővel kötelesek döntéseket hozni a hozzá érkező megkeresésekre

Kérem, válaszolják meg az alábbi kérdéseket is:

• Hogyan lehetséges az , hogy az Önök által kiadott engedélyen egy nappal korábbi dátum szerepel, mint az engedély kiadásához szükséges, az engedélyben meghivatkozott, az ürömi jegyző által kiadott szakhatósági állásfoglaláson?
• Mi volt az extrán gyors ügyintézés oka? Egy ilyen bonyolult ügyben, miért nem tartotta szükségesnek, hogy jobban utánajárjon annak, hogy környezetvédelmi szempontból tényleg nem veszélyes-e a beruházás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 15.

Üdvözlettel:

Béres András

Vezető PMKH KFF, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!
Mellékelten megküldöm a tárgyi adatigénylésre írt válaszunkat.