Ludas Községi Önkormányzat által 2015.01.01. és 2021.04.30. között benyújtott és nyertes pályázatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Ludas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ludas Községi Önkormányzat által 2015.01.01. és 2021.04.30. között benyújtott és nyertes pályázatról:
1. A pályázat pontos megnevezése és kódja.
2. Képviselő-testületi döntés a pályázat benyújtásáról.
3. A pályázat rövid leírása.
4. Képviselő-testületi döntés a pályázatíró kiválasztásáról.
5. Értesítés a pályázat nyertessé nyilvánításáról, amelyben az elnyert összeg, a projekt kezdési és befejezési dátuma szerepel.
6. A támogatásként nyert összeg/részösszeg önkormányzatnak történő utalásait igazoló dokumentum.
7. A közbeszerzési eljárás fajtája.
8. Árajánlat kérésére kiküldött dokumentu (nagyonrövid indoklással, hogy miért az adott cégek kapták a felkérést)
9. A beérkezett árajánlatokat
10. Az árajánlatok alapján kivitelező kiválasztásáról szóló önkormányzati döntést, határozatot.
11. A nyertes pályázóval kötött szerződést
12. Alvállalkozókkal kötött szerződést.
13. A kivitelezőnek vagy alvállalkozónak utalt összeg számláját.
14. Kivitelezési határidő túllépése miatti kötbér követelésének dokumentumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 21.

Üdvözlettel:

Ferenc László

1 Melléklet

  • Attachment

    UTF 8 T j koztat s k z rdek adatig nyl s teljes t se hat ridej r l.PDF.pdf

    277K Download View as HTML

2 Melléklet