Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a II/01036/2017. ügyszámú, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány elbírálásáról való alkotmánybírósági döntés a T. AB napirendjén mikor szerepel, tekintettel arra, hogy az Európai Unió Bírósága a C-66/18. sz. (COM vs. Hungary) ügyben az ítéletét meghozta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 6.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

1 Attachment

Iktatószám:XXI-1/01328-1/2022

Kovács Péter úr részére

Tisztelt Uram!

Az Alkotmánybírósághoz 2022. június 6-án az ügyfélkapun keresztül
megküldött beadványában közérdekű adatok megismerése iránti igényt
terjesztett elő, melyben annak közlését kérte, hogy a II/1036/2017. számú,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
szóló 2017. évi XXV. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének
utólagos vizsgálata tárgyában indult ügy mikor szerepel az
Alkotmánybíróság napirendjén.

Kérelmére válaszolva – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29-30.
§-aira, valamint az Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság
Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) elnöki utasítása 7. § és
12. §-ára tekintettel – az alábbiakról tájékoztatom.

A II/1036/2017. számú ügy az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén
az alábbi időpontokban szerepelt: 2018. 05. 28., 2018. 06. 04., 2021. 06.
29., 2021. 07. 06. Az eljárás a 3199/2018. (VI. 21.) AB végzéssel
lezárult.
Az ügyre vonatkozó információk (a tárgyalási időpontok, az indítvány, a
döntés és egyéb mellékletek) az Alkotmánybíróság honlapján is elérhetők, a
II/1036/2017. számú ügy adatlapján a következő címen:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0...

Tájékoztatom továbbá, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek (Nftv.) az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben
hozott ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2021. évi LIV. törvénnyel
(Módtv.) módosított 76. § (1) bekezdés a) pontja és a Módtv.-vel
megállapított 114/B. §-a ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz alapján
az Alkotmánybíróság eljárása jelenleg folyamatban van IV/4392/2021.
ügyszámon.
Az ügy a testület napirendjére akkor fog kerülni, ha az előadó
alkotmánybíró terveztet terjeszt elő, és az ügyet az Alkotmánybíróság
elnöke napirendre tűzi.
Az ügy adatlapja az Alkotmánybíróság honlapján elérhető (
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0...
), valamint nyomon követhető a napirendre tűzés is.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű
adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az
igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.),
valamint a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat
jogorvoslatért.

Kérem, szíveskedjen visszajelezni, ha a tájékoztatásomat megkapta.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.

főtitkár

(Embedded image moved to file: pic41396.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229