Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a lélegezetőgépek tárolására kötött szerződések kapcsán mennyi teljesítés és mikor történt. Idézve korábbi válaszukat: A két helyszínen lévő raktárak bérelt raktárak, a bérleti, üzemeltetési szerződések az Operatív Törzs engedélye alapján kerültek megkötésre. A Carolina Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap (iktatási sz.:
ÁEEK/60852-119/2020, korábbi tulajdonos: VICTORIA Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság) kezelésében lévő gödöllői raktárban,
illetve a Waberer’s-Szemerey Kft. (iktatási sz.: ÁEEK/15417-351/2020)
kezelésében lévő szigetszentmiklósi raktárban kerülnek tárolásra az orvosi
eszközök. A lélegeztetőgépre jutó nettó tárolási költség havonta mindösszesen, a két raktár tekintetében: kb. 15 M forint (a készletek változása esetén
módosul, csak az igénybe vett területért kell fizetni).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Attachment

Segesvári Csaba részére

 

<[1][FOI #21208 email]>

 

Kizárólag elektronikus úton továbbítva.

 

 

Tárgy: Tájékoztatás

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz 2022. október 19. napján benyújtott
közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdés szerint az ügyintézési határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából

 

 

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[2]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [3][email address]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Attachment

Segesvári Csaba részére

 

<[1][FOI #21208 email]>

 

Kizárólag elektronikus úton továbbítva.

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1)
bekezdése alapján 2022. október 19. napján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

A következő közérdekű adatigényléssel fordult Intézményünkhöz: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
lélegezetőgépek tárolására kötött szerződések kapcsán mennyi teljesítés és
mikor történt. Idézve korábbi válaszukat: A két helyszínen lévő raktárak
bérelt raktárak, a bérleti, üzemeltetési szerződések az Operatív Törzs
engedélye alapján kerültek megkötésre. A Carolina Ingatlanforgalmazó és
Ingatlanfejlesztő Alap (iktatási sz.: ÁEEK/60852-119/2020, korábbi
tulajdonos: VICTORIA Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) 
kezelésében lévő gödöllői raktárban, illetve a Waberer’s-Szemerey Kft.
(iktatási sz.: ÁEEK/15417-351/2020) kezelésében lévő szigetszentmiklósi
raktárban kerülnek tárolásra az orvosi eszközök. A lélegeztetőgépre jutó
nettó tárolási költség havonta mindösszesen, a két raktár tekintetében:
kb. 15 M forint (a készletek változása esetén módosul, csak az igénybe
vett területért kell fizetni).”

 

A lélegeztetőgépek tárolása bérelt raktárban történik. Tekintettel arra,
hogy az éritett ezközök nem foglalják el a bérlemény teljes területét, így
a lélegeztetőgépekre jutó, alábbiakban megadott bérleti díj terület alapú
arányosítással került kiszámításra.

 

A raktárbérleti szerződés vonatkozó része: „a bérleti díj összege havonta
a Bérlemény Bérlő által használt terület nagysága alapján fizetendő a
következők szerint: 5,62 euro + ÁFA /nm.

Az üzemeltetési költség 1 euro + ÁFA/nm havonta.”

Az árfolyam maximalizálva van a szerződés 5.2 pontjában 355 forint/euro
árfolyamon.

 

Az OKFŐ által jelenleg használt 25897 nm raktárterület és kiegészítő
térből a lélegeztetőgépekre jutó terület nagysága 6577,9 nm.

Ezen területre jutó nettó bérleti díj és üzemeltetési költség, arányosan a
15 458 740 forint + ÁFA, a maximalizált 355 forint/euro árfolyamon
számolva.

A szerződés szerinti bérleti díj fizetése folyamatos.

 

Fenti válasz megadásával a közérdekű adatigénylését teljesítettem.

 

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából

 

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[2]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [3][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése