Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Részletes tájékoztatást kérek az országon belüli legális hulladéklerakók számáról és elhelyezkedéséről. Kérem, adja meg a lerakók helyét (cím és/vagy GPS-koordináták és/vagy helyrajzi szám), a létrehozás dátumát, a tárolt hulladékok típusát és mennyiségét.

Továbbá kérem az elmúlt 10 év illegális hulladéklerakóival kapcsolatos információkat is küldje el részemre, 2012-től kezdve a válaszadás időpontjáig. Kérem tüntesse fel a helyszínt (cím és/vagy helyrajzi szám és/vagy GPS-koordináták), a hulladéklerakók felfedezésének időpontját, az illegális hulladéklerakókra vonatkozó egyéb észrevételeket, valamint azt, hogy kiszabtak-e büntetést a felelős személyekre vagy szervezetekre. Ha kiszabtak büntetéseket, kérjük, hogy adjon tájékoztatást a bírságok időpontjáról, címzettjéről és összegéről.

Kérem mindezt szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, lehetőleg excel formátumban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Üdvözlettel: