Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azoknak az elektronikus vagy papír alapú leveleknek a másolatát, amelyek 2022. évben keletkeztek és tárgyuk tudományos kutatási célú adatok átadása volt az EESZT-ből kutatók számára. A beérkező levelekre és a rájuk adott válaszokra is szükségem van. Ha az adatátadás megállapodás vagy szerződés alapján történt, akkor szeretném megkapni a megállapodás/szerződés elektronikus másolatát is a mellékletekkel együtt; ha született jegyzőkönyv az átadásról, akkor a jegyzőkönyv elektronikus másolatát is kérem küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 3.

Üdvözlettel:

Alexin Zoltán

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

Tisztelt Adatigénylő!

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz 2023. július 3. napján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdés szerint az ügyintézési határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel
dr. Raffay Bálint főigazgatói hivatalvezető megbízásából

dr. Szalóki Henriette
kiemelt jogi szakreferens

Főigazgatói Hivatal
H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.
e: [email address]

idézett részek megjelenítése

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

2 Attachments

Kizárólag elektronikus úton továbbítva.

 

Tisztelt Adatigénylő!

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKFŐ) 2023. július
3. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
szerint benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi
tájékoztatást adom.

Közérdekű adatigénylésében a következő adatok kiadását kérte: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azoknak
az elektronikus vagy papír alapú leveleknek a másolatát, amelyek 2022.
évben keletkeztek és tárgyuk tudományos kutatási célú adatok átadása volt
az EESZT-ből kutatók számára. A beérkező levelekre és a rájuk adott
válaszokra is szükségem van. Ha az adatátadás megállapodás vagy szerződés
alapján történt, akkor szeretném megkapni a megállapodás/szerződés
elektronikus másolatát is a mellékletekkel együtt; ha született
jegyzőkönyv az átadásról, akkor a jegyzőkönyv elektronikus másolatát is
kérem küldjék el.”

Tájékoztatom, hogy 2022. évben két – az OKFŐ fenntartása, illetve
közfeladatot ellátó – intézmény számára történt az EESZT-ből adatok
átadása kutatási célra. Az alábbiak szerint: 

-          adatátadás a Dél-Pesti Centrumkórház részére 2022.01.31,
illetve

-          adatátadás a Semmelweis Egyetem felé, amely adatteljesítés
három részletben történt: 2022.01.07., 2022.02.07., és 2022.05.05. napján.

A fenti adatátadást dokumentáló anonimizált jegyzőkönyveket jelen
levelemhez mellékelten megküldöm.

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[1]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [2][email address]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szalóki Henriette Dr.!

2023. július 3-án Közérdekű adatigénylést nyújtottam be az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, amelyre augusztus 2-án kaptam meg a választ. A kérésem ez volt:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azoknak az elektronikus vagy papír alapú leveleknek a másolatát, amelyek 2022. évben keletkeztek és tárgyuk tudományos kutatási célú adatok átadása volt az EESZT-ből kutatók számára. A beérkező levelekre és a rájuk adott válaszokra is szükségem van. Ha az adatátadás megállapodás vagy szerződés alapján történt, akkor szeretném megkapni a megállapodás/szerződés elektronikus másolatát is a mellékletekkel együtt; ha született jegyzőkönyv az átadásról, akkor a jegyzőkönyv elektronikus másolatát is kérem küldjék el.”

Válaszként adatátadási jegyzőkönyveket kaptam, amelyek a kért adatok között szerepeltek, a felsorolás végén az utolsó tagmondatban. Arra kérem, hogy vizsgálják felül a teljesítést és a levelemben kért további adatokat (elektronikus másolatokat) is szíveskedjenek megküldeni. Azért van szükségem a levelekre, amelyben az adatokat kérték, mert abból derül ki, hogy az EESZT mely alrendszeréből, milyen módszerekkel kérték a leválogatást, az állampolgárok mely körének adatait kérték, milyen álnevesítési eljárást kértek (illetve milyet tartott szükségesnek az OKFŐ). Figyelembe vették-e a DÖR beállításait, valóban TAJ-jal történt-e a gyógyszerek, vakcinák adatainak átadása, továbbá név, TAJ, anyja neve, születési adatokkal történt-e a 4TB PDF állomány átadása a Dél-Pesti Centrumkórház számára. A Dél-Pesti Centrumkórház által adott 1 millió darab TAJ azonosító honnan származott? Elfogadom, ha nem kötöttek az adatok felhasználását korlátozó szerződést (megállapodást) - de mindenesetre furcsának tartanám. Ha létrejött az átadott adatok további használatát korlátozó megállapodást, akkor ezt is szeretném megkapni.

Köszönettel:

Alexin Zoltán