Kúria / ügyelosztási renddel kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Kúria!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen az alábbi kérdésekkel kapcsolatos közérdekű adatokat a rendelkezésemre bocsátani azzal, hogy amennyiben az adatigénylés részletekben történő teljesítése egyszerűbb, akkor megköszönjük, ha a könnyebben szolgáltatható adatokat külön, részletekben küldik meg.

1/A. Mi indokolta a Kúria ügyelosztási rendjének módosításait 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?

1/B. Volt-e olyan módosítás, amelyet előzetesen írásban nem indokoltak, ha igen, mennyi és mely módosítások voltak ezek?

2. Milyen intézményes megoldások biztosítják a Bszi. alábbi, az eredeti 9. §-hoz fűzött indokolásban foglalt garanciális szabály érvényesülését a gyakorlatban? “A törvény - a régi Bszi.-ben foglaltaknak megfelelően - változatlanul rögzíti, hogy az ügyelosztási rendet a tárgyévet megelőző év december 10. napjáig kell meghatározni, mivel fontos érdek fűződik ahhoz, hogy az ügyelosztási rendek valóban határidőre elkészüljenek, hiszen ehhez kapcsolódik annak megállapíthatósága, hogy ki tekintendő a „törvény által rendelt bíró”-nak. A határidő megjelölésének az a célja, hogy év közben korlátlanul ne változzon az ügyelosztási rend, mivel egy stabil ügyelosztási rend mellett érvényesülhet megfelelően a törvényes bírótól való elvonás tilalmának követelménye.”

3/A. Kérjük, hogy bocsássák rendelkezésünkre a Kúria ügyelosztási rendjével kapcsolatban a bírói tanács és a kollégium törvényben [a Bszi. 9. § (1) bekezdésében] megállapított hatáskörben megfogalmazott véleményét a 2019., 2020. és 2021. évben eszközölt valamennyi módosítás kapcsán.

3/B. Amennyiben ennek bármilyen akadálya van, kérjük, közöljék az előző kérdés tárgykörével kapcsolatban az alábbiakat:

(a) milyen határidővel biztosított lehetőséget a Kúria elnöke a bírói tanács és a kollégium részére a vélemény megformálására?
(b) minden alkalommal fogalmazott-e meg véleményt a bírói tanács és/vagy a kollégium,
(c) volt-e olyan, amikor a módosítással nem értett egyet a véleményező szerv,
az egyet nem értés esetén került-e sor az ügyelosztási rend olyan módosítására, amellyel a véleményező szerv már egyetértett.

4. Hogyan értelmezi a gyakorlatban a Kúria a Bszi. 11. § (1) bekezdése szerint az “érintettek” fogalmát, azaz a bírósági alkalmazottakon kívül, az állampolgárok ismertetésére vonatkozó kötelezettséget jelent-e az idézett szakaszban foglalt rendelkezés?

5. Mikor és milyen módon történt meg az ügyelosztási rend 2019., 2020. és 2021. évi módosításainak hatálybalépését megelőzően az ügyelosztási rend ismertetése a Bszi. 11. § (1) bekezdés szerint?

6/A. Hány alkalommal történt eltérés a Bszi. 9. § (2) bekezdése szerint az ügyelosztási rendtől 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?

6/B. Mi indokolta az ügyelosztási rendtől történő eltérést? Amennyiben az adott évben tíznél több ilyen döntésre került sor, akkor kizárólag az adott naptári év utolsó tíz döntésével kapcsolatban kérjük a választ.

6/C. Tájékoztatják-e a peres feleket arról, hogy ha az ügyükben eljáró tanács eltér az ügyelosztási rend által meghatározott tanácstól? Amennyiben tájékoztatják őket, milyen módon történik meg a tájékoztatás? Ismertetik-e az eltérés indokolását is a peres felekkel?

7/A. Hány alkalommal történt eltérés az ügyelosztási rendtől a Büsz. 32.§ (1) bekezdése alapján az egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?

7/B. Ha igen, ki és milyen szempontok alapján választotta ki azokat az ügyeket, amelyek átosztásra kerültek? Ki és milyen szempontok alapján választotta ki azt a tanácsot (egyesbírót), amelyikhez az ügyeket átosztották? Amennyiben az adott évben tíznél több ilyen döntésre került sor, akkor kizárólag az adott naptári év utolsó tíz döntésével kapcsolatban kérjük a választ.
8/A. 2021. október 1. napjától hatályos ügyelosztási rend szerinti P.IV. tanáccsal kapcsolatban kérjük szíveskedjenek tájékoztatni az alábbiakról:
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz a tanács elnöke?
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz az előadó bíró?
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz a tanács harmadik tagja?

8/B. A 2021. október 1. napjától hatályos ügyelosztási rend szerinti K.IV. tanáccsal kapcsolatban kérjük szíveskedjenek tájékoztatni az alábbiakról:
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz a tanács elnöke?
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz az előadó bíró?
milyen szabály alapján/kinek a döntése alapján dől el az, hogy egy konkrét ügyben ki lesz a tanács harmadik tagja?

9/A. Ügyszám szerint mely ügyekben járt el öttagú tanács a Kúrián a Be. 13. § (5) bekezdése alapján 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?
9/B. Ügyszám szerint mely ügyekben járt el öttagú tanács a Kúrián a Pp. 9. § (5) bekezdése alapján 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?
9/C. Ügyszám szerint mely ügyekben járt el öttagú tanács a Kúrián a Kp. 8. § (6) bekezdése alapján 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 23.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Ordovics Mónika [Kúria],

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
asszony levelét.

 

Tisztelettel:

 

Ordovics Mónika

tisztviselő

Kúria