Kuratóriumi ülések jegyzőkönyve

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Universitas Miskolcinensis Alapítvány nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Universitas Miskolcinensis Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvét vagy olyan egyéb dokumentumot, amelyből megismerhető, hogy a kuratóriumi tagok 2021 és 2022 évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratórumi tagságukkal összefüggésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 4.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Universitas Miskolcinensis Alapítvány Titkárság, Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Tisztelt Levélíró! 

Levelét köszönettel megkaptuk. Szíves türelmét kérjük a levél feldolgozása
kapcsán.

Üdvözlettel: 

Universitas Miskolcinensis Alapítvány Titkársága

---
Dear Letter Writer!
We received your letter with thanks. We ask for your patience in
processing this letter.
Best regards:
Universitas Miskolcinensis Foundation Secretariat

Universitas Miskolcinensis Alapítvány Titkárság, Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Erdélyi Katalin 

[1][FOI #21143 email] 

Tárgy: közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Alulírott, Dr. Jakab Nóra szakmai titkár ezúton értesítem, hogy a 2022.
október 4. napján az Universitas Miskolcinensis Alapítványhoz (a
továbbiakban: Alapítvány) elektronikus úton beérkezett közérdekű adat
megismerése iránti igény tárgyában küldött adatigénylési kérelmének ezúton
teszek eleget.

Az adatigénylés céljaként azt jelölte meg, hogy szeretné megismerni, hogy
a kuratóriumi tagok 2021. és 2022. évben mely napokon milyen időtartamban
végeztek tevékenységet a kuratóriumi tagságukkal összefüggésben. Azonban
az Alapítvány nem kezel ilyen adatot, nem is vezet olyan
nyilvántartást, amelyből az igényelt adatok kinyerhetőek lennének. 

Egy kuratóriumi tag munkavégzése nem csak a kuratóriumi üléseken való
részvételre és az arra való felkészülésre korlátozódik. A Kuratórium
üléseinek jegyzőkönyvei nem azt a célt szolgálják, hogy abból
megállapítható legyen az egyes tagok által ráfordított munka mennyisége és
időigénye. A jegyzőkönyv a munka végeredményét, a meghozott határozatokat
és az egyes napirendekhez történt hozzászólások rövid és tömör összegzését
tartalmazza. Az a rengeteg előkészítő-és háttérmunka, ami egyes
kuratóriumi feladatok kapcsán felmerül nem olvasható ki sem
jegyzőkönyvekből, sem egyéb dokumentumokból. Az egyes témákkal való
foglakozás napi szintű és rendszeres. Folyamatos egyeztetések zajlanak a
kuratóriumi tagok között, valamint a Kuratórium tagjai és az egyetem
vezetése – nem csupán a rektor és a gazdasági vezető, hanem az egyes
szakterületi vezetők – között, továbbá egyetemi rendezvényeken, szakmai
találkozókon, ünnepségeken, megnyitókon, avatásokon és egyéb eseményeken
vesznek részt a kuratóriumi tagok, valamint a felsőoktatásért felelős
minisztérium szakmai meghívásainak tesznek rendszeresen eleget. Minden
olyan feladat ellátandó általuk, mely az egyetem érdekében szükséges és az
egyetem javát szolgálja, legyen az belföldön vagy külföldön.

Kelt.: Miskolc, 2022. október 19. 

 

                                                                       Dr.
Varga Judit kuratóriumi elnök megbízásából, 

üdvözlettel: 

Dr. Jakab Nóra sk. 

szakmai titkár 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #21143 email]