"Kulturális elit a mai Magyarországon" adatigénylés Kossuth- és Széchenyi-díjasokról

Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kapta meg a kért információt.

Kalotai Bálint Dániel

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!
Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda Miniszterelnöki Programiroda Kitüntetési Osztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 1990. évi XII. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény 7/A. § * (1) * pontjában foglalt nyilvántartást. Mivel a 1990. évi XII. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény 7/A. § * (1) szerint "A díjazott személyekről a nemzetpolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 21.

Üdvözlettel:
Kristóf Luca

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/92/2 (2021)

 

 

Kristóf Luca

Kalotai Bálint Dániel

[1][FOI #18894 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem és Uram!

 

2021. szeptember 21-én érkezett levelükben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordultak a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylésüket a következők szerint fogalmazták meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 1990. évi
XII. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény 7/A. § *  (1) * 
pontjában foglalt nyilvántartást. Mivel a  1990. évi XII. a Kossuth-díjról
és a Széchenyi-díjról szóló törvény 7/A. § *  (1) szerint "A díjazott
személyekről a nemzetpolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét,
valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a
Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját
tartalmazza.””

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem a
nemzetpolitikáért felelős miniszter munkaszervezete, így a kért adatok
tekintetében az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem minősül adatkezelőnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésükben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhetnek.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhatnak.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesznek, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése