Külsős megbízási szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

dr. Keresztes Sándor

Tisztelt Budapest Gyógyfürdői Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Gyógyfürdő Zrt.. 2020. Jún.1-en aktualis külsős vállalkozási és megbízási szerződéseivel kapcsolatban kivel szerződtek, mikor, mennyi időre, milyen feladatokra, és mekkora összeggel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 2.

Üdvözlettel:

dr. Keresztes Sándor

Makra László,

1 Attachment

Tisztelt Dr. Keresztes Sándor Úr!

A 2020. június 2. napján kelt, közérdekű adatigénylés tárgyában megküldött
elektronikus üzenetével kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kötött, az államháztartás
pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
listája társaságunk honlapján folyamatosan közzétételre kerül és az alábbi
címen érhető el:

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/docume...
99

A fenti hivatkozás alatt található dokumentum - melyet jelen levelem
mellékleteként csatolok - tartalmazza a tárgyi szerződések megnevezését
(típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét,
továbbá határozott időre kötött szerződés esetében a szerződés időtartamát.

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását és ennek visszaigazolását!

Üdvözlettel:
Makra László

dr. Makra László
igazgató
Jogi Igazgatóság

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.
TELEFON: +36 1 452 4510
MOBIL: +36 30 961 59 70
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu

idézett részek megjelenítése

dr. Keresztes Sándor

Tisztelt Makra László!

Köszönettel vettem levelét, de ez csak az 5 millió forint feletti szerződéseket tartalmazza, azaz ez a különös közzététel alapján készült. Önök mint önkormányzati vállalat, kötelesek kérésemre megküldeni valamennyi élő szerződést - az INfotv. szerint az általános közzétételi lista lapján- a szerv tevékenységével, működésével kapcsolatos valamennyi külsős szerződést a kért formában- mivel közfeladatot ellátó szerv, önkormányzati vagyonnal gazdálodó szerv.
Kérem 2020. február elsejétől érvényben lévő valamennyi külsős szerződés adatait megküldeni az eredetileg kért for,ában szíveskedjenek mielőbb!

Üdvözlettel:

dr. Keresztes Sándor

Kocsis Tamás,

Tisztelt Dr. Keresztes Sándor Úr!

2020. június 14. napján kelt, közérdekű adatigénylés tárgyában megküldött elektronikus üzenetével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Tekintettel arra, hogy Ön a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által 2020. június 4. napján kelt elektronikus üzenetben foglaltakat a 2020. június 2. napján megküldött adatigénylésének teljesítéseként nem fogadta el, ezért tájékoztatom, hogy az Ön által az alábbi levélben igényelt adatok listájának összeállítását megkezdtük.

Tájékoztatom, hogy 2020. június 2. napján megküldött elektronikus üzenetében a 2020. június 1. napján aktuális külsős vállalkozási és megbízási szerződések adatait kérte, azonban jelen megkeresésében a 2020. február 1-től érvényben lévő valamennyi külsős szerződés adatainak megküldését kérelmezte, ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jelen levelét új közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek tekinti és a kért adatokat egy levélben, a 2020. június 14. napján kelt elektronikus levelében foglaltak szerint fogja megküldeni.

Tájékoztatom továbbá, hogy a dokumentumok, amelyek tekintetében Ön adatigénylés iránti kérelmet nyújtott be jelentős terjedelműek, nagyszámú adatra vonatkoznak, illetve társaságunk számára az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint adatkezelő 15 nappal meghosszabbítja. Amennyiben az adatigényléséhez kapcsolódó dokumentumok áttekintése, illetve az Ön által kért adatok leválogatása megtörtént, ezek megküldéséről haladéktalanul intézkedünk.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Dr. Kocsis Tamás
Kamarai jogtanácsos
Jogi osztály
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.
TELEFON: +36 1 452 4572
FAX: +36 1 452 4501
WEB: www.budapestgyogyfurdoi.hu

idézett részek megjelenítése

Kocsis Tamás,

2 Attachments

Tisztelt Dr. Keresztes Sándor Úr!

 

2020. június 14. napján érkezett közérdekű adatigénylésében foglaltak
szerint mellékelten megküldöm a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nél
2020. február 1-től érvényben lévő valamennyi külsős szerződés adatait
tartalmazó táblázatot további szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Kocsis Tamás

Kamarai jogtanácsos

Jogi osztály

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT.

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. tagja

 

CÍM: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.

TELEFON: +36 1 452 4572

FAX: +36 1 452 4501

WEB: [1]www.budapestgyogyfurdoi.hu

 

[2]logo_bgyh.jpg

 

idézett részek megjelenítése