Külföldi ingatlanok Manevi

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Manevi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Manevi Zrt. tulajdonában lévő külföldi ingatlanok listáját, amely tartalmazza
- az ingatlanok pontos címét (ország, település, közterület neve és jellege, házszám)
- az ingatlanok értékét
- a tulajdonbakerülés dátumát
- a tulajdonszerzés fajtáját (vásárlás, csere, adomány stb.)
- vásárlás esetén a vételárat és az eladó nevét
- az ingatlanok tervezett vagy már megvalósult hasznosítási módját
- a tervezett vagy már megvalósult hasznosítás (becsült) költségét
- a használatbavétel (tervezett) dátumát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Oláh Zsanett,

Tisztelt Erdélyi Katalin!
A Társaságunk részére 2021. szeptember 16. napján érkezett közérdekű
adatigénylése kapcsán, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (2) bekezdésében
rögzített jogszabályi határidőn belül az alábbiakról tájékoztatom:
Tekintettel arra, hogy az Ön által kért adatigénylés teljesítése a
Társaságunk alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, így az adatigénylés teljesítését
további 15 nappal meghosszabbítom, mely határidő 2021. október 16. napján
jár le.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Üdvözlettel,
Oláh Zsanett

Oláh Zsanett,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Társaságunk részére 2021. szeptember 16. napján érkezett közérdekű adatigénylése kapcsán, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (2) bekezdésében rögzített jogszabályi határidőn belül az alábbiakról tájékoztatom:
Társaságunk tulajdonában nem áll külföldi ingatlan.
Üdvözlettel,
Oláh Zsanett