Tisztelt Esztergomi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen kijelölhető, kimásolható elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az Info törvény mellékletében meghatározot II. 6. közzétételi egységben közzétett alábbi közadat egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t,
mely tartalmazza a közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer adatbázis, illetve nyilvántartás leíró adatai közül

1.) a GDPR 6. cikk (3) szerint az (1) c) , e) pont szerinti kötelező adatkezelés jogalapjára hivatkozással meghatározott adatkezelési célokat,
2.) a kötelezően hivatkozandó jogalapban foglalt "tanuló" érintetti kategóriát,
3.) az adatok forrását, és
4.) a KRÉTA nyilvántartás/adatbázis kötelező adatkezelésnek
az adatkezelője személyét, azaz a tankerületi központot, valamint
az adatkezelés időtartamát,
a kezelendő adatok fajtáit
meghatározó törvényi jogszabályhelyet (jogalapot), amely nem az általános adatvédelmi rendelet rendelkezése,

figyelemmel arra, hogy az Info törvény 2. § szerint kötelezően alkalmazandó 5. § (3) szerint
az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (kötelező adatkezelés) esetén

a kezelendő adatok fajtáit,
az adatkezelés célját és feltételeit,
az adatkezelő személyét, valamint
az adatkezelés időtartamát

az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg, de minisztériumi vagy kormányrendelet nem,

egyben a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. §-re figyelemmel a 2. § (2) és az 1. melléklet szerinti IV. közzétételi egységben közzétett, igényelt adat egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t,
mely tartalmazza a nyilvántartásról a külön leíró adatokat az Adatbázisokat meghatározó séma alapján, a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet VI.-nek megfelelően

az adatbázisnak / nyilvántartásnak a nyilvántartást elrendelő jogszabályban rögzített címmel megegyező hivatalos megnevezését,
azt a szervezetet, mely a nyilvántartást elrendelő hatályos jogszabály, ill. amely SZMSZ-e szerint felelős az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért,
az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért felelős szerv címét hivatkozással a szerv honlapján elhelyezett elérhetőségi adatokra URL formájában,
az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét az Infotv. 65. § (1) bekezdés i) pont alapján,
az adatbázis, nyilvántartás frissítésének gyakoriságát listaelemenként,
a nyilvántartás által lefedett érintetti kört az Infotv. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján,
a nyilvántartás témaköreit,
célját,
természetét,
tartalmát, illetve
főbb lefedett témáinak speciális jellemzőit összegző leírást,
a továbbított adatok fajtáját,
címzettjét és
a továbbítás jogalapját, és
a felhatalmazó jogszabályt, amely elrendeli az adatok nyilvántartását, karbantartását
a felhatalmazó jogszabályra való hivatkozást akár szövegesen, akár konkrét URL formájában,
a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.-nek megfelelően az Infotv. 3. § 20. pontja szerint definiált adatközlő szerv nevét,
az URL címet, amelyen a dokumentum elérhető, és
azt az időpontot, amikor a közzétételi egységre vonatkozó leíró adat utoljára módosításra került.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 19.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Esztergomi Tankerületi Központ!

Az Info Törvény melléklet II. 6. közzétételi egység KRÉTA nyilvántartásának leíró közadatára irányuló adatigénylésem tárgyában felhívom figyelmét tankerületi központ közérdekből nyilvános adatára.

I. A tankerület által vezetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszer nevű KRÉTA elektronikus nyilvántartásban kezelt és feldolgozott tanulói adatok fajtáit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tanügyi nyilvántartások adatairól rendelkező szakaszok és bekezdések határozzák meg, az érintett tanulók nyilvántartott személyes adatai forrása a Tankerület, a személyes adatok nyilvántartásban kezelésének időtartama tanuló adatai esetében 10 év, a tankerületi adatkezelés jogalapja közfeladat ellátása - az állami köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. Rend. 8/A.§, az érintett gyerekek és fiatal felnőtt érintettek személyes adatai 10 évig tartó tankerületi kezelésének célja a tankerületi központ tanügy-igazgatási, adminisztrációs és oktatásmenedzsment feladatainak ellátása. Ezek a nyilvános közadatok itt hozzáférhetőek: https://kk.gov.hu/download/2/03/23000/ny....

II. A Közép-Budai Tankerületi Központ által vezetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszer nevű KRÉTA elektronikus nyilvántartásban
kezelt és feldolgozott tanulói adatok fajtáit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tanügyi nyilvántartások adatairól rendelkező szakaszok és bekezdések határozzák meg,
az érintett tanulók nyilvántartott személyes adatai forrása a Tankerület,
a személyes adatok nyilvántartásban kezelésének időtartama tanuló adatai esetében 10 év,
a tankerületi adatkezelés jogalapja közfeladat ellátása - az állami köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. Rend. 8/A.§, az érintett gyerekek és fiatal felnőtt érintettek személyes adatai 10 évig tartó tankerületi kezelésének célja a tankerületi központ tanügy-igazgatási, adminisztrációs és oktatásmenedzsment feladatainak ellátása,
mely nyilvános közadatokat a Közép-Budai Tankerületi Központ ennek a honlapnak (URL:https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-kb) a
II. A szerv nyilvántartásai: A nyilvántartások listája
nevű alábbi URL-jén hozta nyilvánosságra: https://kk.gov.hu/download/2/a6/03000/KB....

III. A Közép-Pesti Tankerületi Központ egyáltalán nem vezet Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer nevű KRÉTA elektronikus nyilvántartást. (Semmilyen más nyilvántartást sem.) Tanulói személyes adatokat elektronikus nyilvántartásban nem kezel, nem dolgoz fel. A tankerületi központ tanügy-igazgatási, adminisztrációs és oktatásmenedzsment feladatainak ellátása céljából nem kezeli gyerekek és fiatal felnőttek személyes adatait, és tanulói érintetti adatok tankerületi kezelésére nem ismer, nem alkalmaz jogalapot, jogszabályt,
mely nyilvános közadatokat a Közép-Pesti Tankerületi Központ ennek a honlapnak (URL:https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-kop) a
II.4. Adatbázisok, nyilvántartások nevű egységében
hozta nyilvánosságra a következőképp:
A Közép-Pesti Tankerületi Központ nem üzemeltet saját hatáskörben nyilvántartást.

IV. A Sárospataki Tankerületi Központ https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-sarosp URL-en a II. 6. egységben hozta nyilvánosságra a KRÉTA nyilvántartása közadatait ezen a néven:
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei,
és ezen az URL-en:
https://kk.gov.hu/download/5/96/03000/2_...
Ez a közadategység azonban nem tartalmazza teljeskörűen és pontosan a KRÉTA web-alapú, tanügyigazgatás célú nyilvántartás adatkezelése jogszabályban meghatározott közadatait.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 19.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Esztergomi Tankerületi Központ!

Az Info Törvény melléklet II. 6. közzétételi egység KRÉTA nyilvántartásának leíró közadatára irányuló adatigénylésem tárgyában felhívom figyelmét tankerületi központ közérdekből nyilvános adatára.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ által vezetett Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer nevű KRÉTA elektronikus nyilvántartásban
kezelt és feldolgozott tanulói adatok fajtáit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ - 44/C §
és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tanügyi nyilvántartások adatairól rendelkező szakaszok és bekezdések határozzák meg,
az érintettek a köznevelési intézményekben tanulók köre mellett a szülők is, és az érintettek nyilvántartott személyes adatai forrása nem ismert, nem megismerhető,
a személyes adatok nyilvántartásban kezelésének időtartama tanuló adatai esetében 10 év,
a tankerületi adatkezelés jogalapja közfeladat ellátása - az állami köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. Rend. 8/A.§, valamint
jogszabályon alapuló adatkezelés vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés,
az érintett gyerekek és felnőtt érintettek személyes adatai 10 évig tartó tankerületi kezelésének célja a tankerületi központ tanügy-igazgatási, adminisztrációs és oktatásmenedzsment feladatainak ellátása, továbbá
a tanulói adatok kezelésének célja tankötelezettség teljesítése, tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, és
a szülői adatok kezelésének célja tankötelezettség teljesítése, tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, a tanuló törvényes képviseletével összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás,
mely nyilvános közadatokat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ ennek a honlapnak (URL:https://kk.gov.hu/download/c/b7/23000/ko...) a

II. 6. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai:

II_6_A_nyilvantartasok_adatbazisok_adatai.pdf
nevű alábbi URL-jén hozta nyilvánosságra: https://kk.gov.hu/admin/download/f/17/23..., és
Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a
hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

II_6_Az_adatkezelesi_tevekenysegek_nyilvantartasa.pdf
nevű alábbi URL-jén hozta nyilvánosságra:
https://kk.gov.hu/admin/download/1/27/23...,
amely Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 7. számú igazgatói utasítása az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról nevű,
TK/188/02377-1/2018. számú, érvényes adatkezelési nyilvántartás, leíró adatokkal.

Tisztelt Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló törvény alapján kérem, szíveskedjen részleteiben is kimásolható elektronikus másolatban megismerhetővé tenni a vélelmezetten a GDPR hatályosulásakor keletkezett, bármikor érvényes, tankerületi központ igazgatói utasítását az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról,
ha ilyen készült és bármikor érvényes volt.
Amennyiben ilyet már nem kezel, de korábban kezelt, kérem a nyilvántartás iratának iktatási számával közölni a nyilvántartás készítésének tényét, vagy azt a tényt, hogy ilyen adatkezelési tevékenységek nyilvántartása dokumentum sem 2018.-ban, sem máskor nem készült.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 19.

Üdvözlettel:

Kiss László

Mihályi Edit Katalin, Esztergomi Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László                                         ikt.sz.:
TK/106/00939-8/2023.

adatigénylő részére

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm az Esztergomi Tankerületi Központ válaszát a közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban. 

Üdvözlettel: 

Muszela Szabolcs tankerületi igazgató úr nevében és megbízásából, 

Mihályi Edit Katalin

szakmai vezető és

általános tankerületi igazgatóhelyettes

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
[1]1580997183596
Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Mobil: +36 30 224 7425

E-mail: [2][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Esztergomi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a tankerületi központ tevékenységéről az irányító szerv által előírt időszakonként, de legalább
évente, a tanév végén készített írásos beszámolót a 2021-2022. tanév vonatkozásában.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 26.

Üdvözlettel:
Kiss László

Tisztelt Mihályi Edit Katalin!

Levelében azt írta, hogy
"Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited."

Kérem, segítsen értelmezni a fentieket.
Ön bárki számára megismerhető közadatokat, vagy közérdekből nyilvános adatokat adhat meg egy közadatigénylésre megírt válaszában. Ha bármit nem hozhat nyilvánosságra az interneten, azt nem foglalhatja bele az adatigénylésre küldött válaszába. Ezért az üzenetének nem lehet "bizalmas" tartalma, olyan, melyet kizárólag az adatigénylő ismerhet meg. A válasz elküldésével a válasz teljes tartalmát a világhálón bárki számára megismerhetővé tette Ön mint felelős adatgazda. A következő kérését, vagy utasítását lehetetlen teljesíteni: ha "nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet", ugyanis az adatigénylő címzetten kívül senki más, a válaszát a neten olvasó személy sem címzettje a levelének, melyet, ha akarna se tudna törölni. És mit ért felhasználáson? Bárki hivatkozhatja az Ön válaszában foglalt közadatokat, a válaszát, az adatigénylést. Ez nyilván felhasználás, és a felület így működik, erre lehetőséget ad.

Adatigénylésem:
Ismer bármilyen konkrét előírást, ami arról rendelkezne, hogy "tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie" a nem címzett olvasónak?
Ezt az információt igényelem, az összeset. Hadd tudja meg mindenki, mi és miért tilos, vagy tényleg tilos-e.

Üdvözlettel:
Kiss László

Mihályi Edit Katalin, Esztergomi Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László                                                           
ikt.sz.: TK/106/00018-2/2024.

adatigénylő részére

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm az Esztergomi Tankerületi Központ válaszát a közérdekű
adatigényléssel összefüggésben. 

Üdvözlettel: 

Muszela Szabolcs tankerületi igazgató úr nevében és megbízásából, 

Mihályi Edit Katalin

szakmai vezető és

általános tankerületi igazgatóhelyettes

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
[1]1580997183596
Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Mobil: +36 30 224 7425

E-mail: [2][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Esztergomi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (1)˙ bekezdése és a TK tegnapi tájékoztatásában foglalt új közadat - mely szerint az igényelt beszámolót elkészítették - alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a tankerületi központ tevékenységéről az irányító szerv által előírt időszakonként, de legalább
évente, a tanév végén készített, a 2021-2022. tanévre vonatkozó,
a TK tegnapi tájékoztatása alapján "az irányító szerve részére előállított beszámoló"-nak a "döntés megalapozását szolgáló véleményt kifejező, belső használatra szánt elemző információ" felismerhetetlenné tételével elkészített másolatát, vagy ezen másolat megismerhetőségének az Infotv. vonatkozó jogszabályain alapuló, indokolt megtagadását.

˙30. § (1)˙Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 17.

Üdvözlettel:

Kiss László

Mihályi Edit Katalin, Esztergomi Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László                                                               
                  ikt.sz.: TK/106/00116-4/2024.

adatigénylő részére

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm az Esztergomi Tankerületi Központ válaszát a közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban. 

Üdvözlettel: 

Muszela Szabolcs tankerületi igazgató úr nevében és megbízásából, 

Mihályi Edit Katalin

szakmai vezető és

általános tankerületi igazgatóhelyettes

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
[1]1580997183596
Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Mobil: +36 30 224 7425

E-mail: [2][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]