Közvilágítással kapcsolatos kiadások 2012-2017

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Pécs város közvilágítással kapcsolatos költségeit az alábbi bontásban:
a - az áramszolgáltató által kiszámlázott díj összege éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig
b - az üzemeltetés egyéb költségei éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

Jegyzői Titkárság, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András Úr!

 

2017. október 30-án elektronikus levél útján Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalához fordult közérdekű adatigénylés céljából Pécs
város közvilágítással kapcsolatos költségei tárgyában.

Kérésének megfelelően az alábbiakban éves bontásban 2012-2017. 06.30.
időszakra bruttó forintban adjuk meg a kért adatokat:

 

Pécs város közvilágítással kapcsolatos költségei
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
  évben évben évben évben évben évben
Elosztói engedélyes (RHD)
és Villamos-energia
szolgáltató (energiadíj)
által számlázott
közvilágítási díj (bruttó 433 388 440 973 424 368 293 385 315 176 147 888
HUF): 547 314 705 369 557 747
Közvilágítás üzemeltetés
egyéb költségei (bruttó 64 360 61 172 61 467 53 980 52 730 25 182
HUF): 228 912 873 144 720 675

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Lovász István

jegyző

 

 

 

idézett részek megjelenítése