Közgyűlési döntést előkészítő iratok

Varga József made this Közérdekűadat request to Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023.02.23. napon tartott közgyűlés 8. napirendi pontjának határozati javaslatához (Javaslat az AGORA-Savaria Filmszínház területén működő kávézó hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára) tartozó döntés előkészítő dokumentumokat, melyek nem lelhetőek fel a városi honlap e-kügyűlés menüpontja alatt (https://www.szombathely.hu/kozgyules/e-k...). Ilyen például a megállapodás 2. sz. mellékletét képező -és az e-közgyűlés menüpont alatt nem található- Vas Megyei Építészkamara véleménye. Kérném mindazon dokumentumokat is, melyek a bérlő által vásárolt -és a megállapodásban beszámításra került- eszközök beszámítási megalapozottságát alátámasztják.

Kérném továbbá közbenjárásukat, hogy az Agora Savaria Nonprofit Kft. részemre megküldje a közte és az Eurosolving Kft. között bérleti szerződést, valamint az együttműködés alatt keletkezett számlák folyószámla kivonatát -mely tartalmazza a számlák kiegyenlítési idejét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:

Varga József

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Varga József Úr!

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásából megküldöm az adatigénylésre készített választ.

Tisztelettel: Dankovits Nóra

idézett részek megjelenítése