Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023.02.23. napon tartott közgyűlés 8. napirendi pontjának határozati javaslatához (Javaslat az AGORA-Savaria Filmszínház területén működő kávézó hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára) tartozó döntés előkészítő dokumentumokat, melyek nem lelhetőek fel a városi honlap e-kügyűlés menüpontja alatt (https://www.szombathely.hu/kozgyules/e-k...). Ilyen például a megállapodás 2. sz. mellékletét képező -és az e-közgyűlés menüpont alatt nem található- Vas Megyei Építészkamara véleménye. Kérném mindazon dokumentumokat is, melyek a bérlő által vásárolt -és a megállapodásban beszámításra került- eszközök beszámítási megalapozottságát alátámasztják.

Kérném továbbá közbenjárásukat, hogy az Agora Savaria Nonprofit Kft. részemre megküldje a közte és az Eurosolving Kft. között bérleti szerződést, valamint az együttműködés alatt keletkezett számlák folyószámla kivonatát -mely tartalmazza a számlák kiegyenlítési idejét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:

Varga József

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Varga József Úr!

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásából megküldöm az adatigénylésre készített választ.

Tisztelettel: Dankovits Nóra

idézett részek megjelenítése