Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Baranyai Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat:
- az Info törvény szerinti közzétételi kötelezettség hogyan valósul meg az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál, hol érhetőek el elektronikusan a közérdekű adatok;
- a Képviselő testület alkotott-e rendeletet a közérdekű adatok közzététele és megismerhetősége tárgyában, ha igen kérem szíveskedjen azt mellékelten megküldeni;
- van- e bármilyen szabályzata a Polgármesteri Hivatalnak amely a közérdekű adatok közzétételének szabályairól szól, ha van, kérem szíveskedjen mellékelni;
- milyen adatvédelmi intézkedések és szabályzatok vannak hatályban az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál? Ha van a tárgyban hatályos szabályzat, intézkedés vagy utasítás kérem azt szíveskedjen megküldeni;
- az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal rendelkezik-e adatvédelmi nyilvántartási számmal, ha igen, kérem szíveskedjen a nyilvántartási számot, a kezelt adatok körét és az adatkezelés célját közölni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 25.

Üdvözlettel:
Baranyai Tamás

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem szíveskedjenek a közérdekű adatigénylésemnek eleget tenni.

Üdvözlettel:

Baranyai Tamás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Baranyai Tamás!

A válaszaink a következőek:

- az Info törvény szerinti közzétételi kötelezettség hogyan valósul meg
az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál, hol érhetőek el
elektronikusan a közérdekű adatok;

http://portal.debrecen.hu/varoshaza/koze...
http://portal.debrecen.hu/varoshaza/koze...

- a Képviselő testület alkotott-e rendeletet a közérdekű adatok
közzététele és megismerhetősége tárgyában, ha igen kérem szíveskedjen
azt mellékelten megküldeni;

http://portal.debrecen.hu/varoshaza/koze...

- van- e bármilyen szabályzata a Polgármesteri Hivatalnak amely a
közérdekű adatok közzétételének szabályairól szól, ha van, kérem
szíveskedjen mellékelni;

Mellékeltem.

- milyen adatvédelmi intézkedések és szabályzatok vannak hatályban az
Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál? Ha van a tárgyban
hatályos szabályzat, intézkedés vagy utasítás kérem azt szíveskedjen
megküldeni;

Nem alkottunk rendeletet az adatvédelemről.

- az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal rendelkezik-e adatvédelmi
nyilvántartási számmal, ha igen, kérem szíveskedjen a nyilvántartási
számot, a kezelt adatok körét és az adatkezelés célját közölni.
-

Ha további kérdése van kérem jelezze!

Köszönöm!

2016-07-25 15:51 időpontban Baranyai Tamás ezt írta:

idézett részek megjelenítése

> -------------------------------------------------------------------

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Baranyai Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.