közérdekű adatkiadás iránti kérelem - a Pakson létesítendő új atomerőművi blokkok (Paks II) várható környezeti hatásai és környezetvédelmi engedélye, valamint kapcsolódó létesítményei kapcsán

Az igénylés részben sikeres volt.

Hivatkozási szám: 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély

Tisztelt Környezetvédelmi Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus úton tájékoztatni a Pakson létesítendő új atomerőművi blokkok várható környezeti hatásai és környezethasználati engedélye tárgyában, az alábbi kérdésekben:

I. A 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély rendelkező részének „III. Egyéb rendelkezések” alcíme alatt a 3. pont szerint, amennyiben a határozat jogerőre emelkedését követő 5 évben (azaz 2022-ig) a tevékenységet nem kezdik meg, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak, a T. Hatóság visszavonja a környezetvédelmi engedélyt.

I. a) Az 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 82. § (1) bekezdése értelmében az engedélyezéskor fennállt körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély kiadása óta az engedélyes tett-e bejelentést a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján, s ha igen, kérem küldjék meg számomra a bejelentés(ek) másolatát.

I. b) A Kvt. 82. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hivatalból is vizsgálja a környezetvédelmi engedély alapjául vett körülmények változását. Ha ezek jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, felülvizsgálatot rendel el és folytat le a Kvt. 73-76. §-ai alapján. Törvény alapján jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi.
Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy folyamatban van-e az engedély felülvizsgálata, vagy a határozat említett pontjának megfelelően az engedély visszavonása, tekintettel:
o A környezeti és klimatikus viszonyok jelentős változására, például: korábbi vizsgálatok szerint alacsony vízhozam (950m3/s) és magas Duna-hőmérséklet (26,38°C) együttes előfordulása esetén előfordulhat a jogszabályban meghatározott 30°C hőkorlát túllépése, azonban a hatástanulmány megállapítása szerint „ilyen vízhozam-vízhőmérséklet kombinációinak kialakulása nagyon valószínűtlen”. Ehhez képest már 2018 nyara és 2019 nyara is produkált magas Duna hőmérsékletet és kis vízszintet egy időszakban, ami új számítások, modellvizsgálatok elvégzését tenné szükségessé.
o A meglévő Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítására irányuló kormányzati szándékra: az országgyűlés 2022 decemberében 170 igen szavazattal - nyolc nem és egy tartózkodás mellett - döntött a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról. Ezt a kormány az Euratom előírásainak megfelelően 2023. december 5-ei közlemény szerint az Európai Uniónak is bejelentette, és a megalapozó munkák elvégzésére már közbeszerzés is kiírásra került. A környezeti hatásvizsgálat során 2037-ig számoltak a meglévő Paksi Atomerőmű és PaksII együttes üzemelésével a Duna hőterhelése kapcsán, az üzemidő-hosszabbítás révén azonban még 2057-ben is üzemelhet a Paksi Atomerőmű, azaz a körülmények jelentősen megváltoztak, amely szintén új vizsgálatok elkészítését teszi szükségessé.
o A tervezett hűtési technológia bizonytalanságára ill. megfelelőségével kapcsolatos kérdésekre: a vg.hu 2023. december 21-én a Roszatommal közölt interjújából kiderül, hogy a „két új blokkhoz terveztek egy plusz hűtőberendezést, amely magas külső hőmérséklet esetén is olyan szintre csökkenti a hűtővíz hőmérsékletét, hogy az már ne emelje a Duna hőmérsékletét a megengedett szint fölé.” Kérdésemre a Roszatom képviselője levélben azt közölte, hogy „a Paks II. Atomerőmű létesítési engedélye előirányozza egy úgynevezett csúcs hűtő berendezés megépítését is, amely az új erőmű melegvíz csatornája mellett valósul meg, kiegészítő hűtést biztosít és lehetővé teszi a hűtővíz fölös hőjének elvezetését a levegőbe, hogy a forró nyári napokon se melegítse az új paksi atomerőmű a megengedett határérték fölé a Duna vizét a hűtővíz folyóba való visszavezetéskor”. A környezeti hatásvizsgálat dokumentumaiban pl. „A Paks II. projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások és azok környezeti hatásaira vonatkozó adatok pontosítása_Összefoglaló.pdf” ez a műszaki megoldás nem jelenik meg, azaz nem vizsgálták a megfelelőségét a Duna hőterhelése szempontjából, továbbá nem vizsgálták a környezeti levegőre gyakorolt hatását sem.
o A Tolna Megyei Kormányhivatalnál folyamatban lévő új közműfejlesztési engedélyeztetési eljárásokra: a Paks II környezetvédelmi engedélyezési eljárásában készült „A Paks II. projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások és azok környezeti hatásaira vonatkozó adatok pontosítása_Összefoglaló.pdf” dokumentum állítása szerint „A számítások igazolják, hogy a 4 üzemelő csámpai kút képes a létesítés során jelentkező megnövekedett ivóvízigény kielégítésére”. Azonban jelenleg folyamatban van a Paks II projekttel kapcsolatos, a Paks Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása, Vízjogi létesítési engedélyezése. A tervezési dokumentumok szerint a beruházás során 3 típusú víziközmű (ivóvíz, csapadékvíz és szennyvíz) épül (beruházó: Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás). Ez a közműfejlesztési beruházás nem szerepelt a környezetvédelmi engedélyezés során készült hatásvizsgálatokban.

I. c) Amennyiben folyamatban van az I.b) pontjában említett eljárás, kérem, küldjék meg számomra az ügy tárgyát, számát, illetve az esetleges érdemi (eljárást lezáró) döntés másolatát.

II. A 314/2005 (XII.23.) Kormányrendelet (Khvr.) értelmében „kapcsolódó létesítmény” a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítés helyén.
II. a) A 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély engedélyezési dokumentációjának „Telephely jellemzése” című zárójelentésben említésre kerülnek a kapcsolódó létesítmények az alábbi módon:
„Az ipari, katonai tevékenységek és a tevékenységhez kapcsolódó létesítményeket az országos, megyei, és helyi rendezési tervek alapján tekintjük át. A rendelkezésre álló adatok feldolgozása kiterjed a meglévő létesítményekre, valamit a fejlesztési területek figyelembe vételével az esetlegesen jövőben várható létesítményekre. Az adatokat szöveges leírás formájában dolgozzuk fel, a létesítményeket térképen is megjelenítjük.”
Kérem, szíveskedjenek megküldeni nekem a 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély alapjául szolgáló hatásvizsgálati dokumentáció azon részét, amelyben szerepel a Paks II beruházás kapcsolódó létesítményeinek, felsorolása, funkciója, jellemzői, a Paks II létesítménnyel együtt várható környezeti hatásainak elemzése és a káros hatások csökkentésére, megszüntetésére vonatkozó információk.

II. b) Kérem, tájékoztassanak a Paks II beruházás valamennyi kapcsolódó létesítménye kapcsán az alábbi adatokról:
- folyamatban levő vagy folyamatban volt, a Khvr. 1.§ (3) bekezdése, (6a) bekezdése, illetve 2/A.§ hatálya alá tartozó eljárás tárgyáról és ügyszámáról, az ügy állásáról
Kérem, küldjék meg számomra az ezen eljárásokat lezáró érdemi döntések másolatát, illetve esetlegesen a Khvr. 2/A.§ hatálya alátartozó bejelentések másolatát.

III. Amennyiben az általam kért információk egészben vagy részben elérhetők nyilvános online felületen, kérem, hogy a konkrét információt tartalmazó elérési linkeket szíveskedjenek megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 18.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
főispán

[1]Image Baranya Vármegyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: [2]+36 (72) 507-017
email: [3][email address]

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:+3672507017
3. file:///tmp/[email address]