Közéleti és tanulmányi ösztöndíjakat érintő jegyzőkönyvek, határozatok 2018. február 1-től

Tóth Mónika made this Közérdekűadat request to Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

A(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2018. február 1-től jelen adatigénylés teljesítésének napjáig terjedő időszakra a tanulmányi és közéleti ösztöndíjakra vonatkozó összes jegyzőkönyvet és határozatot, beleértve az ÁOK HÖK Részönkormányzati Elnöksége 2/2018. (III. 02.) határozatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 24.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Felhívom figyelmüket, hogy az adatigénylésre nyitválló 15 napos határidő, mivel meghosszabbítás nem történt, 2018. április 8-án letelt.

Kérem, az adatokat 5 napon belül megküldeni szíveskedjenek.

Kelt: 2018. május 31.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

2018. március 24-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be Önökhöz, melyet a mai napig nem teljesítettek.

Amennyiben nem küldik meg az igényelt adatokat 2018. június 22-ig, keresetet nyújtok be az illetékes bíróságon az adatok kiadására történő kötelezés iránt.

Üdvözlettel:
Tóth Mónika