Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pocskai Róbert, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közbeszerzési Terv 2017.

We're waiting for Pocskai Róbert to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre vagy társaságuk oldalán közzétenni,
a NIF Zrt. 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 21.

Üdvözlettel:
Kiss Ferenc

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kiss Ferenc!

A NIF Zrt. honlapján feltüntetett kozbeszerzes.hu weboldalon társaságunk minden, közbeszerzési törvény által előírt közzéteendő iratot megjelenít.
Az Ön által kért dokumentumot, mely az említett oldalon is megtalálható, csatoljuk.

Tisztelettel:
NIF Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdés értelmében igénye elutasításának felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat (Infotv. 31. § (5) bekezdés). A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani (Infotv. 31. § (3) bekezdés). A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye (Infotv. 31. § (3) bekezdés). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vizsgálat megindítása érdekében az elutasított adatigény érvényesítése tekintetében.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pocskai Róbert, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.