Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
A közzétételre kötelezett szerv tevékenységéhez kapcsolódóan a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. A meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól. A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek (a továbbiakban: a felületen közzétételre kötelezettek) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő – Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik. (2) A felületen közzétételre kötelezettek a felületen az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan a) nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések –, c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések adatait teszik közzé. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
aa) a szerződés megnevezése (típusa), a kedvezményezett neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási program megvalósítási helye, kezdő és záró, illetve – amennyiben megtörtént – a kifizetés időpontja, a támogatás összege és pénzneme, valamint
ab) a 2. mellékletben meghatározott, az Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami támogatás esetén – az aa) alponton túlmenően – a kedvezményezett besorolása, a támogatás felhasználásával érintett tevékenység szakágazati besorolása (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása), a támogatás formájának megjelölése, odaítélésének napja, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti támogatási kategória megjelölése, a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) a szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő fél vagy felek neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a szerződés tárgya és értéke, a szerződés teljesítésének helye, kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint
bb) közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén – a ba) alponton túlmenően – az ajánlattevő (ajánlattevők) neve, a Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, az eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító) az arra mutató hivatkozással együtt, a nevesített alvállalkozó (alvállalkozók) neve, illetve – amennyiben annak díja meghatározott – annak összege (összegei), valamint annak megjelölése, ha a közbeszerzés vagy beszerzés – beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján a közzétételre kötelezett a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.
A rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat. A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni. A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg. A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: a) a legutóbbi módosítás idejét, b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.3 Működés
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A honlap közvetlen elérésének biztosításával.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Ülésenkénti bontásban.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A döntések elérhetőségének biztosításával.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban.
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Beszámolónként.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen megismerhetővé tenni a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait, melyeket internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen tesz hozzáférhetővé jelen, 2023. július 31-i közadatigénylésre 2023. augusztus 1-én vagy azt követően, a legutóbbi módosítás 2023. augusztus 1-i vagy azt követő dátumával együtt, a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján úgy, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra, és az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó, legalább a 2. melléklet szerinti közadatokat.

Segítő együttműködését előre köszönöm.

Kelt: 2023. július 31.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. július 31-én hozzáférhető közzétett adatai közül azokat, amelyeket az alábbi "Közérdekű adatok" nem tartalmazza, részleteiben is kimásolható elektronikus másolatban.

"Közérdekű adatok" 2023. július 31-én itt: https://kormany.hu/belugyminiszterium/ko...

------
BIZTONSÁG
REZSIVÉDELEM
CSALÁDVÉDELEM
EN
x
KORMÁNY
A KORMÁNY TAGJAI
KORMÁNYSZÓVIVŐK
KORMÁNYBIZTOSOK
MINISZTERELNÖK
MINISZTÉRIUMOK
AGRÁRMINISZTÉRIUM
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
MINISZTERELNÖKSÉG
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
HÍREK
ELÉRHETŐSÉGEK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
BELÜGYMINISZTÉRIUM
dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Hírek
Miniszter
Államtitkárok
Helyettes államtitkárok
Háttérintézmények
Elérhetőségek
Közérdekű adatok
Társadalmi egyeztetés
Projektek
Kiadványok
Közérdekű adatok
A közérdekű adatokat a Közérdekű információk és adatok fül alatt érhetik el.

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a minisztériumok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az egyes minisztériumok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a Közérdekű információk és adatok menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A dokumentumok között a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat. Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Írásban: Belügyminisztérium Ügyfélszolgálat
1903 Budapest Pf. :314
Személyesen: Belügyminisztérium Budapest V. kerület Nádor utca 2. szám alatti Eligazítónál munkaidőben, vagy a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálatán ügyfélszolgálati időben: hétfőn 13-16 óra; szerdán 9-12, illetve 13-16 óra között
Elektronikusan: Központi e-mail cím: [email address]

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Belügyminisztérium felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A Belügyminisztérium az adatigénylőnek nem köteles eleget tenni, ha

1. abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, vagy

2. az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A Belügyminisztérium az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az adatigénylés tudomásra jutásától (a hivatali időn túl érkező igénylések esetén a következő munkanaptól számítva), illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az adatigénylés teljesítése a Belügyminisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül (adatközlést postai úton kérő adatigénylés esetén legkésőbb a 15. napon feladott levélben, vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan) tájékoztatást küldünk az adatigénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatjuk. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napos határidőben köteles megfizetni. Ha az adatigénylés teljesítése a Belügyminisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Belügyminisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055. Budapest Falk Miksa utca 9-11, honlap: http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email address]) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

A Belügyminisztérium adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
Levelezési cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
E-mail cím: [email address]

Közérdekű információk és adatok https://kormany.hu/dokumentumtar

------

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a választ a közérdekű adatigényére.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Adatvédelem (BM)!

Felhívom szíves figyelmét 2023. augusztus 1-i adatigénylésemre és a vonatkozó normatív szabályozásra, és kérem adatigénylésem intézésének vizsgálatát.

Felhívom figyelmét alapos, pontos adatigénylésemnek erre a részére:
"Kérem, szíveskedjen megismerhetővé tenni a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait, melyeket internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen tesz hozzáférhetővé jelen, 2023. július 31-i közadatigénylésre 2023. augusztus 1-én vagy azt követően, a legutóbbi módosítás 2023. augusztus 1-i vagy azt követő dátumával együtt, a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján úgy, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra, és az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó, legalább a 2. melléklet szerinti közadatokat."

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a választ a közérdekű adatigényére.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt dr. Bányai György Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztályvezető Úr!

Nem, a Belügyminisztérium igényelt és kötelezően közzéteendő, közérdekből nyilvános adatai sem az egyetlen megadott linken a kormány.hu -n, sem a
https://kormany.hu/dokumentumtar -ban,
sem a norma szerinti formájú és tartalmú, központi honlapon, a https://www.kozadat.hu/kereso/talalatok/... -on
nem megismerhetőek, nem hozzáférhetőek,
a Belügyminisztérium nem a normának megfelelően, illetve nem tett közzé közérdekből nyilvános adatokat.

A jogszabálysértés, az információszabadság megsértése nyilvános tény.

Igényelem azt a közérdekű adatot, hogy intézkedik-e bármit a Belügyminisztérium közzétételi tevékenységével kapcsolatos törvény-, jogszabálysértés megszüntetése érdekében.

Igényelem továbbá a Belügyminisztérium kormánytisztviselői illetményét kormánytitsztviselőkre bontva.

Közzétett közadata:

A Belügyminisztérium központi igazgatásában dolgozó vezetők elérhetőségei

Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály főosztályvezető Dr. Bányai György gyorgy.banyaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437

Miniszteri Kabinet kabinetfőnök Dr. Ruszó Gyula miniszterikabinetkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Dócs Zoltán zoltan.docskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezető Szakmáryné Sövegjártó Katalin katalin.sovegjarto.szakmarynekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Felügyeleti Ellenőrzési Osztály osztályvezető Juhász István istvan.juhasz2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
sajtófőnök Samu Attila sajtokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
főosztályvezető Szalai Tímea timea.szalaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Kormánybiztosí Titkárság I. kormánybiztos Sztojka Attila kormanybiztoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
titkárságvezető Dr. Farkasné Kasza Adrienn adrienn.kasza.farkasnekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Kormánybiztosí Titkárság II. kormánybiztos Dr. Ruszó Gyula miniszterikabinetkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
titkárságvezető Széles Oroslya orsolya.szeleskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Miniszterelnöki Biztosi Titkárság miniszterelnöki biztos Vecsei Miklós minbiztkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Miniszterelnöki Biztosi Titkárság főosztályvezető Batta Zsófia Zsuzsanna zsofia.battakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédelmi biztos Dr. Novák Krisztina Rita ijszkukacijsz.bm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogvédelmi Módszertani Osztály osztályvezető Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
Katalin aniko.erhadtnekukacijsz.bm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogvédelmi Stratégiai Osztály osztályvezető Dr. Herczeg Rita rita.herczegkukacijsz.bm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogvédelmi Viszgálati Osztály osztályvezető Dr. Tombor Júlia Klára julia.tomborkukacijsz.bm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Oktatási Jogok Biztosának Hivatala oktatási jogok biztosa Dr. Aáry-Tamás Lajos panaszkukacoktbiztos.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vizsgálati Osztály osztályvezető Dr. Szirmai Ágnes agnes.szirmaikukacoktbiztos.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Elemző Osztály osztályvezető
Parlamenti Államtitkárság államtitkár Dr. Rétvári Bence pattitkarsagkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Parlamenti Államtitkári Kabinet kabinetfőnök Farkasné Dr. Tóth Katalin
Krisztina
pattitkarsagkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Kommunikációs Főosztály
Parlamenti Főosztály főosztályvezető Dr. Kéhl Adrienn Zsuzsanna adrienn.kehlkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Parlamenti Kapcsolattartási Osztály osztályvezető
Parlamenti Együttműködési Osztály osztályvezető Szilágyi Szabolcs szabolcs.szilagyi2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közigazgatási Államtitkárság közigazgatási államtitkár Dr. Felkai László Géza bmkatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közigazgatási Államtitkári Titkárság főosztályvezető Dr. Magyar Zsóka zsoka.magyarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyügyi Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Zsinka András szuhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyügyi Helyettes Államtitkári
Titkárság főosztályvezető Tőzsér Norbert norbert.tozserkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezető Dr. Szebeni Andrea Éva andrea.szebenikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyügyi Főosztály főosztályvezető Dr. Horváth Ádám István istvan.adam.horvathkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyzeti Osztály osztályvezető
Elismerési és Protokoll Osztály osztályvezető Pauer Zsuzsanna zsuzsanna.pauerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai
Főosztály főosztályvezető Kovácsné Dr. Szekér Enikő eniko.szekerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Oktatásigazgatási Osztály osztályvezető Rácz György gyorgy.raczkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vizsgaközpont Osztály osztályvezető Dr. Nagy Zoltán Géza zoltan.nagy4kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Vezetőkiválasztási,
Vezetőképzési és Továbképzési Főosztály főosztályvezető Dr. Sóti Kálmán kalman.sotikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési
Osztály osztályvezető Kutsera Péter peter.kutserakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Továbbképzési Osztály osztályvezető Sajóvölgyi Anett anett.sajovolgyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Tudománystratégiai és -koordinációs
Főosztály tudománystratégiai vezető koordinátor Dr. Sabjanics István istvan.sabjanicskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogi és Koordinációs Helyettes
Államtitkárság helyettes államtitkár Dr. Dargay Eszter szkhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogi és Koordinációs Helyettes
Államtitkársági Titkárság főosztályvezető Dr. Ecet Éva eva.ecetkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Kodifikációs Főosztály főosztályvezető Dr. Gergyeni Zoltán zoltan.gergyenikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Általános Rendészeti Szabályozási Osztály osztályvezető Dr. Pohner Katinka katinka.pohnerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közrendvédelmi Szabályozási Osztály osztályvezető Dr. Illés Melinda melinda.illeskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közigazgatási Szabályozási és
Koordinációs Főosztály főosztályvezető Dr. Oravecz László laszlo.oraveczkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Kodifikációs Osztály osztályvezető Dr. Budavári Laura Anna anna.laura.budavarikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szabályozási Osztály osztályvezető Dr. Brassai Orsolya Lilla lilla.orsolya.brassaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Koordinációs Osztály osztályvezető Molnárné Dr. Mohai Katalin katalin.mohaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály főosztályvezető Dr. Bányai György gyorgy.banyaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Perképviseleti Osztály osztályvezető Dr. Koloszár Zsolt zsolt.koloszarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogi Szolgálatási Osztály osztályvezető Dr. Fekete Zsuzsanna Erzsébet zsuzsanna.feketekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Adatvédelmi Osztály osztályvezető Dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
Erika dominika.abrahamkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Iratkezelési és Iratfelügyeleti Főosztály főosztályvezető Kovács Rezső rezso.kovacskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ügykezelési és Irattári Osztály osztályvezető Mészáros Péter peter.meszaroskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Biztonság- és Iratfelügyeleti Osztály osztályvezető Kuris Zoltán zoltan.kuriskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Humán Kodifikációs Főosztály főosztályvezető Dr. Benedek Bulcsú Balázs balazs.bulcsu.benedekkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségpolitikai és Jogi Osztály osztályvezető Dr.Schlammadinger József jozsef.schlammadingerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Oktatásjogi Osztály
Szociális Jogi Osztály osztályvezető Dr. Lakatos Hedvig hedvig.lakatoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gazdasági Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Szőke Irma gihattitkarsagkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gazdasági Helyettes Államtitkári
Titkárság főosztályvezető Dr. Üveges Irina irina.uvegeskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási
Főosztály főosztályvezető
Intézmény-gazdálkodási Osztály osztályvezető Kocsis Viktória viktoria.kocsis2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Intézményi Számviteli Osztály osztályvezető Földvárszkiné Veprik Hajnalka hajnalka.veprik.foldvarszkinekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Bérszámfejtési Osztály osztályvezető Drilláné Hornyan Ágnes Mária hornyan.agnes.mariakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Pénzkezelés és Pénzforgalmi Osztály osztályvezető Ottova László laszlo.ottovakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Műszaki és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető Simon Nimród nimrod.simonkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezető Dócs Mihály mihaly.docskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Beruházási Osztály osztályvezető Ács Zoltán zoltan.acskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Anyagi és Technikai Osztály osztályvezető Stum Krisztina krisztina.stumkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fejezeti Összefoglaló Főosztály főosztályvezető Marsi Márta Erzsébet marta.marsikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi, Szociális és Köznevelési
Fejezeti Osztály osztályvezető
Egészségügyi, Szociális és Köznevelési
Intézményi Osztály osztályvezető Kiss Gergő gergo.kisskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fejezeti Számviteli Osztály osztályvezető Nagyné Nádasdi Emerencia emerencia.nadasdi.nagynekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gazdálkodás Szabályozási Osztály osztályvezető Dr. Horváth-Sümegi Nóra nora.horvath-sumegikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendvédelmi Ágazati Költségvetési és
Kontrolling Osztály osztályvezető Hegedűs Szabolcs szabolcs.hegeduskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Portfólió-felügyeleti és Beszerzési
Főosztály főosztályvezető Dr. Nagy-Zvér Ildikó ildiko.nagy.zverkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Portfólió-felügyeleti Osztály osztályvezető Máriási-Kocsis Boglárka Dóra dora.boglarka.kocsiskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Beszerzési Osztály osztályvezető
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes
Államtitkárság helyettes államtitkár Dr. Hegyaljai Mátyás euhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes
Államtitkári Titkárság főosztályvezető Kenéz-Aranyi Csilla csilla.aranyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Európai Belügyi Együttműködési
Főosztály főosztályvezető Herczeg Mónika monika.herczegkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Migrációs Ügyek Osztálya osztályvezető
Rendőri Együttműködési és
Határigazgatási Osztály osztályvezető
Emberkereskedelem Elleni és Horizontális
Ügyek Osztálya osztályvezető Dr. Jakubovich Nóra Tamara nora.jakubovichkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi Szerződés-előkészítő és
Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Lehoczki Tímea Erzsébet timea.lehoczkikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi Főosztály főosztályvezető Dr. Leyrer Richárd richard.leyrerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Protokoll és Szervezési Osztály osztályvezető Laczkó Rita rita.laczkokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi Ügyek Osztálya osztályvezető
Európai Egészségügyi, Szociális és
Köznevelési Főosztály főosztályvezető Dr. Pákozdi Ildikó ildiko.pakozdikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Európai Uniós Szakpolitikai Osztály osztályvezető Rézműves Judit Tünde judit.rezmuveskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi és Európai Uniós Jogi Osztály osztályvezető Dr. Bodgál Ildikó ildiko.bodgálkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Informatikai Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Hajzer Károly ihatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Informatikai Helyettes Államtitkári
Titkárság főosztályvezető Dr. Kavalecz Linda linda.kavaleczkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendvédelmi Informatikai és Elektronikus
Rendszerek Működtetéséért és
Fejlesztéséért Felelős Főosztály
főosztályvezető Malcsiner Andrea andrea.malcsinerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendvédelmi Alkalmazásmenedzsment
Osztály osztályvezető Ujj István istvan.ujjkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Információtechnológiai és Rejtjel Osztály osztályvezető Dr. Fehér Judit judit.feherkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szolgáltatásmenedzsment Osztály osztályvezető Mészáros Viktória viktoria.meszaroskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fejlesztésmenedzsment Osztály osztályvezető Vincze Péter János janos.peter.vinczekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szervezési, Finanszírozási és Ágazatközi
Együttműködési Főosztály főosztályvezető Dr. Dávid Róbert robert.davidkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Elektronikus Szolgáltatások Stratégiai és
Szabályozás Támogató Osztály osztályvezető Dr. Szabolcsi Nelli nelli.szabolcsikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közszolgáltatási Teljesítés-igazoló Osztály osztályvezető Szabó György gyorgy.szabo2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Elektronikus Szolgálatásokat
Támogató Osztály osztályvezető Kotroczó Ferenc ferenc.kotroczokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkárság helyettes államtitkár Réthy Pál kozfoglalkoztataskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkári Titkárság főosztályvezető Dr. Nándori Szilvia Tünde szilvia.nandorikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közfoglalkoztatási Stratégiai és
Koordinációs Főosztály főosztályvezető Szulimán Zsolt zsolt.szulimankukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Jogi és Módszertani Osztály osztályvezető Dr. Cseke Zsuzsa zsuzsa.csekekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Stratégiai és Forráskoordinációs Osztály osztályvezető Kovács Mária maria.kovacskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Programkoordinációs Osztály osztályvezető Bíró Katalin katalin.birokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szociális Szövetkezeti Koordinációs
Osztály osztályvezető Kovácsné Antunovics Ildikó ildiko.antunovics.kovacsnekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és
Monitoring Főosztály főosztályvezető Busch Irén iren.buschkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Statisztikai, Elemzési és Adatszolgáltatási
Osztály osztályvezető Ignits Györgyi györgyi.ignitskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Monitoring és Ellenőrzési Osztály osztályvezető Butora Károly karoly.butorakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási
Főosztály főosztályvezető Burcsik István istvan.burcsikkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Képzési Osztály osztályvezető
Szolgáltatási Osztály osztályvezető Tarjányi Mihályné mihalyne.tarjanyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízügyi Koordinációs Főosztály főosztályvezető Kling Zoltán zoltan.klingkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízügyi Felügyeleti Osztály osztályvezető Dr. Faragó Réka Teodóra reka.faragokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi
Főosztály főosztályvezető Kovács Péter peter.kovacskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Felszíni és Felszín Alatti Vizek Osztálya osztályvezető Gaul Réka reka.gaulkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály osztályvezető Jelinek Gabriella gabriella.jelinekkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízgazdálkodási Főosztály főosztályvezető Murányiné Krempels Gabriella gabriella.krempels.muranyinekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vízellátási, Szennyvízelvezetési és- tisztítási
Osztály osztályvezető Dévai Henriett henriett.devaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Csampa Zsolt nyhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető Forintos Katalin katalin.forintoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Regős Ferenc ferenc.regoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Schengeni és Felhasználó-támogatási
Főosztály főosztályvezető Dr. Tóth Zoltán zoltan.tothkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Schengeni és Tanusítványkezelési Osztály
(N.SIS II Hivatal)
osztályvezető Dr. Fodor-Góg Erika erika.fodor-gogkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Felhasználó-támogatási és
Jogosultságkezelési Osztály osztályvezető Dr. Hederics Szabina szabina.hedericskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Nyilvántartási és Igazgatási
Főosztály főosztályvezető Lohrmann Eszter eszter.lohrmannkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Nyilvántartás Igazgatási Osztály osztályvezető Dr. Balikó Balázs balazs.balikokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Nyilvántartó Osztály osztályvezető Somlyai Krisztina krisztina.somlyaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Operatív Szolgáltatási Osztály osztályvezető Őri Magdolna magdolna.veroczky-orikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Nyilvántartási Adatszolgáltatási
és Engedélyezési Osztály osztályvezető Dr. Koncz Endre endre.konczkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Nyilvántartás Támogató Osztály osztályvezető Dr. Sikos Gábor gabor.sikoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási
Főosztály főosztályvezető Dr. Márton Ágnes agnes.martonkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közúti Közlekedési Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya osztályvezető Dr. Vida Emese emese.vidakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közlekedési Nyilvántartó Osztály osztályvezető Dr. Szalai Bernadett bernadett.szalaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közlekedési Igazgatási Osztály osztályvezető Dr. Bartók Szilvia szilvia.bartokkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság főosztályvezető Dr. Korom Rita rita.koromkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Bűnügyi Nyilvántartó és Adatfeldolgozó
Osztály osztályvezető Lólé Julianna julianna.lolekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Bűnügyi Nyilvántartás Igazgatási Osztály osztályvezető Dr. Berta Veronika veronika.bertakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi és Belső Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Borza Gabriella gabriella.borzakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Okmányfelügyeleti Főosztály főosztályvezető Dr. Csatári László laszlo.csatari2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Okmány Igazgatási Osztály osztályvezető Dr. Bilics Gabriella gabriella.bilicskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Okmányfelügyeleti Osztály osztályvezető Dr. Németh Iván ivan.nemethkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Okmánytári Főosztály főosztályvezető Kovács Attila attila.kovacskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közlekedési Okmánytár osztályvezető Hoffmann Árpád arpad.hoffmannkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyi Okmányok Tára osztályvezető Bogda Veronika veronika.bogdakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Személyes Ügyfélszolgálati és
Okmányügyeleti Főosztály főosztályvezető Szabó Zsolt zsolt.szabokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ügyeleti, Ügyfélszolgálati és Támogató
Osztály osztályvezető Nagy Gábor László laszlo.gabor.nagykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Dokumentumkezelési és Ügyviteltámogató
Főosztály főosztályvezető Grúber Tamásné tamasne.gruberkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ügyviteltámogató Osztály osztályvezető Csányiné Pergel Andrea andrea.pergel.csanyinekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
helyettes államtitkár Tóth Judit eufkhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezető Dr. Balázs Alexandra alexandra.balazskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Európai Uniós és Nemzetközi Projektek
Főosztály főosztályvezető Hettich István János istvan.hettichkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Projekt Végrehajtási Osztály osztályvezető Sánta Péter Tibor peter.santakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetközi Projektek Osztálya osztályvezető Gömöri Gábor gabor.gomorikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szakmai Megvalósító és Támogató Osztály osztályvezető Botka Bianka bianka.botkakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Belügyi Támogatások Főosztálya főosztályvezető Dr. Szedő Szilvia Erna szilvia.szedokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Program Koordinációs Osztály osztályvezető Metykó Lóránt lorant.metykokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Végrehajtás Monitoring Osztály osztályvezető Dr. Vábró László laszlo.vabrokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Módszertani és Ellenőrzési Osztály osztályvezető Dr. Dominyák Anikó aniko.dominyakkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Monitoring, Tervezéskoordinációs és
Felügyeleti Főosztály főosztályvezető Dr. Lénárd Krisztina krisztina.lenardkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Monitoring, Tervezési és Felügyeleti
Osztály osztályvezető
Nemzetközi Programok Osztálya osztályvezető Veres Gábor gabor.vereskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság helyettes államtitkár Dr. Sölch Gellért Boldizsár strathatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Helyettes Államtitkári Titkárság titkárságvezető Dr. Pretz Noémi noemi.pretzkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Stratégiai Főosztály főosztályvezető Molnár Karolina karolina.molnarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Elemzési Osztály osztályvezető
Adatmenedzsment Osztály osztályvezető
Önkormányzati Államtitkárság államtitkár Dr. Dukai Miklós onkatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Önkormányzati Államtitkári Kabinet kabinetfőnök Kardos Tímea onkatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Önkormányzati Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Kivés Zoltán onkorm.hatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Önkormányzati Helyettes Államtitkári
Titkárság főosztályvezető Hercig Zsuzsanna zsuzsanna.hercigkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Önkormányzati Főosztály főosztályvezető Dr. Bekényi József jozsef.bekenyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Módszertani és Fejlesztési Osztály osztályvezető Dr. Csorba Csaba Zsolt csaba.csorbakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ágazati Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Barabás Zoltán zoltan.barabaskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Önkormányzati Gazdasági Főosztály főosztályvezető Dr. Papp Magdolna Emese emese.pappkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Költségvetési Osztály osztályvezető Holczreiter Marianna marianna.holczreiterkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Finanszírozási Osztály osztályvezető Bába Karola Zsuzsanna karola.babakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Vagyongazdálkodási és
Településüzemeltetési Osztály osztályvezető
Önkormányzati Koordinációs Iroda főosztályvezető Dr. Számadó Róza Zsuzsánna roza.szamadokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Államtitkárság államtitkár Dr. Bolcsik Zoltán rendeszetiatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Államtitkári Kabinet kabinetfőnök Dr. Kiss Attila Tamás rendeszetiatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Államtitkári Titkárság főosztályvezető Dr. Tóth Edit edit.toth2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Rendészeti Koordinációs Főosztály főosztályvezető Dr. Bődi Judit Zsuzsa judit.bodikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezető Kiss Róbert robert.kisskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárság főosztályvezető Gratzer-Sövényházy Edit edit.sovenyhazykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Stratégiai Osztály osztályvezető Neubauer Tamás tamas.neubauerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Oktatási és Koordinációs Osztály osztályvezető Buglaveczné Matisz Henrietta henrietta.matisz.buglavecznekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Támogatáskezelési Osztály osztályvezető Fretyán Lívia livia.fretyankukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Megyei Bűnmegelőzési Tanácsok
Irányításáért Felelős Osztály osztályvezető
Egészségügyi Államtitkárság államtitkár Dr. Takács Péter euallamtitkarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Államtitkári Kabinet kabinetfőnök Dr. Kamarás Ferenc Ákos euallamtitkarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Perek Osztálya osztályvezető
Egészségügyi Tudományos Tanács
Titkársága főosztályvezető Dr. Hatos Ildikó ildiko.hatoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Minőségfejlesztési és Módszertani
Főosztály főosztályvezető Dr. Sebestyén Beáta beata.sebestyenkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Minőségirányítási és -fejlesztési Osztály osztályvezető Kárpáti Zoltán zoltan.karpatikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Módszertani és Stratégiai Osztály osztályvezető Dr. Fazekas Gabriella gabriella.fazekaskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügy Szakmai Irányításért Felelős
Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Dr. Tóth László eszhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügy Szakmai Irányításért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető Dr. Dézsenyi Zsófi zsofi.dezsenyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyógyszerészeti és Orvostechnikai
Főosztály főosztályvezető Dr. Horváth Beatrix Mária beatrix.horvathkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyógyszerügyi Osztály osztályvezető
Orvostechnikai Eszközök, Gyógyászati
Segédeszközök és Gyógyászati Ellátások
Osztálya
osztályvezető Dr. Kahlesz Tímea timea.kahleszkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségpolitikai Főosztály főosztályvezető
Egészségügyi Ellátásszervezési Osztály osztályvezető Dr. Zágori Szilvia szilvia.zagorikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Közegészségügyi, Kórházhigiénés és
Járványfelügyeleti Osztály osztályvezető Dr. Biró Krisztina Klára krisztina.birokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Népegészségügyi Főosztály főosztályvezető Dr. Baticz Orsolya orsolya.baticzkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fókuszpontok Működtetéséért Felelős Osztály osztályvezető Müller Éva eva.mullerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségfejlesztési Irodák Koordinációjáért
Felelős Osztály osztályvezető Dr. Benyó Béla bela.benyokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Népegészségügyi Programok
Megvalósításáért Felelős Osztály osztályvezető Dr. Tomcsikné Kiss Marianna marianna.tomcsikkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán
Erőforrások Főosztálya főosztályvezető Dr. Maroska Anikó aniko.maroskakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ápolásügyi és Egészségügyi Szakképzési
Osztály osztályvezető
Ágazati Humánerőforrás-stratégiai ésfejlesztési Osztály osztályvezető Riskóné Dr. Pálóczi Zsuzsanna zsuzsanna.paloczi.riskonekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Felsőfokú Szakképzési
Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Berei Gabriella gabriella.bereikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Stratégiai és Szakmai
Felügyeleti Főosztály főosztályvezető
Szakmai Stratégiai és Módszertani Osztály osztályvezető Székelyné Mónok Gabriella gabriella.monok.szekelynekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ellátórendszer Szakmai Felügyeleti Osztálya osztályvezető
Háttérintézmény-kapcsolati Osztály osztályvezető
Egészségügyi Finanszírozásért és
Fejlszetésért Felelős Helyettes
Államtitkárság
helyettes államtitkár Dr. Boér Gábor effhatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Finanszírozásért és
Fejlszetésért Felelős Helyettes Államtitkári
Titkárság
titkárságvezető Dr. Fajta György Ádám adam.gyorgy.fajtakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Finanszírozási Koordinációs Osztály osztályvezető Gergely Erika erika.gergelykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fejlesztési Koordinációs Osztály osztályvezető Dr. Majzik-Molnár Edit edit.molnar.majzikkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Költségvetési Főosztály főosztályvezető Szász Attila attila.szaszkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Tervezési Osztály osztályvezető Mackó Klára Gyöngyi gyorgyi.klara.mackokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Beszámoló-ellenőrzési Osztály osztályvezető
Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya osztályvezető Török Tamás tamas.torok3kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségbiztosítási Főosztály főosztályvezető Wagner Péter peter.wagnerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségbiztosítási Költségvetési Osztály osztályvezető
Egészségbiztosítási Szabályozási Osztály osztályvezető
Egészségfinanszírozás-technikai Osztály osztályvezető Kökény Krisztián krisztian.kokenykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségbiztosítási Ellátási, Igazgatási és
Koordinációs Főosztály főosztályvezető Dr. Rózsa Judit judit.rozsakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Baleseti Megtérítési és gyógyszertári
Elővásárárlás Jog Gyakorlását Koordináló
Osztály
osztályvezető
Keresőképtelenséget Koordináló Osztály osztályvezető Sárándi Tibor tibor.sarandikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Ágazatfinanszírozási, Teljesítményjavítási
és Elemzési Főosztály főosztályvezető Dr. Lelkes Ildikó ildiko.lelkeskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gazdálkodásmonitoring Osztály osztályvezető
Statisztikai és Adatelemzési Osztály osztályvezető Tajti Zoltán zoltan.tajtikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségbiztosítási Alap Kontrolling
Főosztálya főosztályvezető Cserfalvyné Vitai Éva eva.vitai.cserfalvynekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Pénzügyi Ellenőrzési Osztály osztályvezető
Szakmai Ellenőrzési Osztály osztályvezető Dr. Csikós Attila attila.csikos2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Működtetéséért Felelős Főosztály főosztályvezető Szabó Éva eva.szabo2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Pénzügyi, Számviteli, Illetményszámfejtési és
Bérgazdálkodási Osztály osztályvezető Zércziné Grill Krisztina krisztina.grill.zerczinekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Költségvetési Osztály osztályvezető Miskolcziné Csányi Éva katalin.eva.csanyi.miskolczinekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály főosztályvezető Sári Károly karoly.sarikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fejlesztéspolitikai és -tervezési Osztály osztályvezető
Programfelügyeleti, Monitoring és
Koordinációs Osztály osztályvezető Várhelyi Gábor gabor.varhelyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
E-health Koordinációs Osztály osztályvezető Pál Gabriella gabriella.palkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Egészséges Budapest Program Főosztálya főosztályvezető
Köznevelési Államtitkárság államtitkár Dr. Maruzsa Zoltán kozoktataskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Államtitkári Titkárság titkárságvezető Dr. Pápai Adrienn adrienn.papaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Kisfaludy László András kozoktataskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Helyettes Államtitkári
Titkárság titkárságvezető Varga Attila attila.vargakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelés-igazgatási Főosztály főosztályvezető Dr. Madarász Hedvig hedvig.madaraszkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Tanügyigazgatási Osztály osztályvezető Dr. Monostori Zoltán Imre zoltan.monostorikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek,
Tanulók Ügyeinek Osztálya osztályvezető Orbán Anikó aniko.orbankukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nem Állami Köznevelési Intézmények
Osztálya osztályvezető Dr. Andavölgyi Ferenc ferenc.andavolgyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Stratégiai Főosztály főosztályvezető Dr. Lebanov József jozsef.lebanovkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési és Szakképzési
Programkoordinációs Osztály osztályvezető Borosán Beáta beata.borosankukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Stratégiai Elemzések és Szakmai
Kapcsolatok Osztálya osztályvezető
Európai Uniós Programtervezési Osztály osztályvezető Megtért Ánges agnes.megtertkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály főosztályvezető Pálfi Erika erika.palfikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Tartalomfejlesztési és Tartalomszabályozási
Osztály osztályvezető Singer Péter Sándor peter.singerkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Digitális Módszertani és Fejlesztési Osztály osztályvezető Rózsa Gábor gabor.rozsakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Intézményirányítási és
Finanszírozási Főosztály főosztályvezető Jordán Zsuzsanna zsuzsanna.jordankukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Intézményirányítási Osztály osztályvezető Csapó Ágnes agnes.csapokukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Köznevelési Finanszírozási Osztály osztályvezető
Gondoskodáspolitikáért Felelős
Államtitkárság államtitkár Fülöp Attila Ferenc gondoskodaspolitikakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gondoskodáspolitikáért Felelős
Államtitkári Titkárság titkárságvezető Dr. Zsilinszky László laszlo.zsilinszkykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szociális Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság helyettes államtitkár Csizi Péter szochatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szociális Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság titkárságvezető Dr. Ágostonné Dr. Kürthy
Márta marta.kurthy.agostonnekukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Támotatási és Foglalkoztatási
Rehabilitációs Főosztály főosztályvezető Gerencsér Balázs balazs.gerencserkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Segélyek és Támogatások Osztálya osztályvezető
Foglalkozási Rehabilitációs Osztály osztályvezető Villányiné Dr. Bárány Anikó aniko.baranykukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztálya főosztályvezető Dr. Andráczi-Tóth Veronika
Rózsa veronika.andraczi-tothkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szolgáltatások Osztálya osztályvezető
Szolgáltatástervezési Osztály osztályvezető Horváth Dániel daniel.horvathkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Hatósági Osztály osztályvezető Dr. Maretta Zóra Szandra zora.marettakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály főosztályvezető Dr. Huszár Dorottya dorottya.huszarkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyermekvédelmi Osztály osztályvezető Dr. Bogács Ernő erno.bogacskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyámügyi Igazgatási és Központi Hatósági
Osztály osztályvezető Dr. Feffer Zsuzsanna zsuzsanna.fefferkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Fogyatékosságügyi Főosztály főosztályvezető Prohászka Csaba csaba.prohaszkakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Szakmai Koordinációs Osztály osztályvezető
Fejlesztési Programok Osztálya osztályvezető
Szociális Költségvetési és
Intézményfelügyeleti Főosztály főosztályvezető Kardos Lóránt Péter lorant.kardoskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Költségvetési Koordinációs és Tervezési
Osztály osztályvezető
Intézményfelügyeleti Osztály osztályvezető
Szociális Fejlesztéspolitikai Főosztály főosztályvezető Szilágyi András andras.szilagyikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Monitoring és Végrehajtási Osztály osztályvezető
Tervezési Osztály osztályvezető Dr. Nagy Mihály mihaly.nagy2kukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár Radomszki Lászlóné tffhattitkarsagkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető Lapat Luca luca.lapatkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya főosztályvezető Szirmai István istvan.szirmaikukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Területi Felzárkózási Ügyek Osztálya osztályvezető Szabó-Fazekas Ildikó ildiko.fazekaskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Nemzetiségi és Kulturális Osztály osztályvezető
Gyermekesély Főosztály főosztályvezető Sörös Iván ivan.soroskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Gyermekesély Osztály osztályvezető Tóth Judit Nikoletta nikoletta.judit.tothkukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Oktatási Programok Osztály osztályvezető
Felzárkózási Stratégiai Tervezési Főosztály főosztályvezető Dr. Ulicska László laszlo.ulicskakukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437
Stratégiai Tervezési Osztály osztályvezető Oross Jolán jolan.orosskukacbm.gov.hu +36 (1) 4411000 +36 (1) 4411437

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

 

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Adatigénylésemre ezt a tényt közölte dr. Bányai György:

"A Belügyminisztérium közzétételi kötelezettségének a www.kormany.hu oldalon tesz eleget."

Tény, hogy igényelt közérdekből nyilvános adatot a Belügyminisztérium nem tett közzé a www.kormany.hu oldalon.

Adatigénylésem teljesítését várom.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Belügyminisztérium!

"Az a közfeladatot ellátó szerv, amely a közérdekű/közérdekből nyilvános adatok közzétételét elmulasztja, az egyedi közérdekű adatigénylésekre nem vagy nem érdemben válaszol, illetve a sajtóérdeklődéssel szemben is elzárkózik, amellett, hogy törvényt sért, a választópolgárokban annak a gyanúját kelti, hogy a gazdálkodása nem megfelelő és titkolnivalója van."

Adatigénylés
Kérem a Belügyminisztérium 1498 főjéből
- a Belügyminisztérium által vezető beosztásúnak minősített fők számának adatát,
az 1. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez besorolási fokozatonkénti bontásban,
- név, nevesítés nélkül a vezető beosztásúnak minősített fők közérdekből nyilvános adatát az 1. melléklet a 2018. évi CXXV. törvényhez besorolási fokozatonkénti bontásban,
szíveskedjen megismerhetővé tenni.

Hangsúlyozom: a vezető beosztású fő nevét kifejezetten nem igényelem, hanem a fő fokozatát és a fő nevén kívüli közérdekből nyilvános adatai megismerhetőségét igényelem.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Adatvédelem (BM)!

A teljesített adatigénylésbe foglalt URL nem megnyitható, továbbá nem másolható, a 'válaszlevél' megnevezésű irat nem ad hozzáférést semmihez.

Várom az igényelt közadat kimásolható, vagy kattintással közvetlenül megnyitható URL linkjét.

Adatigénylés:

Igényelem, hogy az 'Adatvédelem (BM)' melyik, pontosan milyen elnevezésű szervezeti egysége a Belügyminisztériumnak, és annak az egységnek ki a képviselője, kiadmányozója, és mi annak a személynek az elektronikus címe, mobil telefonszáma.

Köszönettel:

adatigénylő

Tisztelt Adatvédelem (BM)!

Még mindig várom azt az igényelt közadatot, hogy
"intézkedett-e, intézkedik-e bármit a Belügyminisztérium közzétételi tevékenységével kapcsolatos törvény-, jogszabálysértés megszüntetése érdekében."

Egyik jogszabálysértése a sok közül:
SAJÁT honlapon(volt már rég) köteles közzétenni a közérdekből nyilvános adatait.

A kormany.hu honlap NEM a saját honlapja.

A SAJÁT HONLAPJA - ahogy olyanja volt régen a minisztériumoknak - URL-jét igényeltem, NEM a 'kormány' nevű szervét.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Tisztelt Adatvédelem (BM)!

Másolásvédett, kijelölhetetlen, sem egészben, sem részben nem másolható, és így hozzáférhetetlen URL-t tartalmazó pdf válasza "akadálymentesítéséhez", egyben az igényelt adat megismerhetőségének tényleges biztosításához bárki számára elérhető, közérthető segítséget talál az interneten, pl. itt:

support.microsoft.com/hu-hu/office/k%C3%B6nnyen-kezelhet%C5%91-pdf-f%C3%A1jlok-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed,
support.microsoft.com/hu-hu/office/a-tartalom-akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9se-mindenki-sz%C3%A1m%C3%A1ra-az-akad%C3%A1lymentess%C3%A9g-ellen%C5%91rz%C5%91vel-38059c2d-45ef-4830-9797-618f0e96f3ab,

Ha adatigénylésemet teljesíteni kívánja, várom a másolásvédett, kép formátumú válaszába foglalt kijelölhetetlen URL közvetlen elérhetőségének, megismerhetőségének szíves biztosítását.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Adatigénylésemre adott válaszaiban ezeket küldte:
1.
Belügyminisztériumsajáthonlapja/uploads/document/4/47/470/470348d561761e88f4949e0e6dd7c963d7bc37c8.pdf
2.
Belügyminisztériumsajáthonlapja/dokumentumtar?ministry=38_limit_rows_on_page=8&limit_page=2
3.
https://cdn.kormany.hu/uploads
4.
http://kormany.hu/download
5.
1 fő közigazgatási államtitkár
6.
14 fő helyettes államtitkár.

Mivel azt nem küldte meg, kérem, szíveskedjen közölni, hogy mi az
1-6. számú. megadott közadata, adategysége
jogszabályi megnevezése.

Továbbá, kérem a vonatkozó törvény - 186. § [Az adatnyilvánosság]
(1) A politikai felsővezető személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege nyilvános. Ezen adatokat a politikai felsővezető a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapján való közzététel céljából az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül a Miniszterelnöki Kormányirodának megküldi.
(2) A politikai felsővezető illetményére, a részére kifizetett jutalomra és célprémiumra, az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető országgyűlési képviselői javadalmazására, illetve a politikai felsővezető részére e megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatásokra vonatkozó adatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapján közzé kell tenni -
alapján

7.
az 1 fő közigazgatási államtitkár személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege,
az illetménye, a részére kifizetett jutalom és célprémium, megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatások
adat, közzétételi egység, és

8.
a 14 fő helyettes államtitkár személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege,
az illetménye, a részére kifizetett jutalom és célprémium, megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatások
1-14. adat, közzétételi egység,
továbbá

9.
a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapja

KÖZADATOK megismerhetőségének biztosítását.

Amennyiben weboldalak linkjét kizárólag másolásvédett pdf-ben adja meg, az is adatigénylésem elutasítása, az információszabadság megsértése.

Együttműködésében bízva tisztelettel:
adatigénylő

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.