Közadat igénylés a Margit negyed kapcsán

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Fentiekre hivatkozva kérem, hogy küldjék meg részemre, hogy a Margit körút és környezetének (ún. Margit negyed) revitalizációs programjának keretében a II. kerületi önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal részéről milyen közvetlen és közvetett kiadások, illetve kötelezettségvállalások keletkeztek.

Kérem, hogy válaszukban a tételenként – legalább – térjenek ki az alábbiakra:

- szerződéskötés dátuma;

- szerződésben szereplő kötelezettségvállalás összege (forintban);

- kifizetések dátuma;

- kifizetések összege (forintban);

- társasági szerződő fél esetén [cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám];

- egyéni vállalkozó esetén [név, adószám].

Kérem, hogy válaszukat egy egysége Excel táblában, egy munkalapon küldjék meg részemre.
Fentiek mellett kérem, hogy az alábbi kérdéseket is megválaszolni szíveskedjenek:

- megalakulása óta hány ülést tartott a Margit-negyed Döntés-előkészítő és
Tanácsadó Testület?

- sor került-e lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed projekttel
kapcsolatban? Ha igen, mennyi, mikor és milyen formában?

- amennyiben sor került lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed projekttel
kapcsolatban, mennyi és milyen lakossági javaslat érkezett Önökhöz,
továbbá azoknak mi lett a sorsa?

- a koncepció megalkotása során milyen mérföldköveket, illetve
rész-határidőket jelöltek ki, továbbá mi a projekt vég határideje?

- milyen naturáliák, illetve teljesítmény-mutatók alapján mérik a projekt
sikerét, illetve rész-sikereit?

- a mai napig milyen sikerekről tudnak beszámolni a projekt kapcsán?

- mennyi ingatlant sikerült a mai napig a projekt keretében kiadnia az
önkormányzatnak?

- elkészült-e a témában a végleges koncepció?
Ha igen, kérem, hogy részemre megküldeni szíveskedjenek!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a kimittud.atlatszo.hu weboldalra feltölteni szíveskedjen.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 13.

Üdvözlettel:

BartusZs.

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. április 13. napján Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről  szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. április 13-án a Margit negyed tekintetében küldött
közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Kiadások:

-        szerződéskötés dátuma;

Budai Polgár Nonprofit Kft. 2020. 12. 30. (mód1: 2021.01.22, mód2:
2021.03.17); II. kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
(2020.12.31.)

-        szerződésben szereplő kötelezettségvállalás összege (forintban);

Budai Polgár Nonprofit Kft.:  nettó 5 930 000 Ft; II. Városfejlesztő és
Beruházás-szervező Zrt.: nettó 7 235 000 Ft

-        kifizetések dátuma;

Az adatkérés beérkezéséig nem történt kifizetés

-        kifizetések összege (forintban);

-        társasági szerződő fél esetén [cégnév, székhely, adószám,
cégjegyzékszám];

Budai Polgár Nonprofit Kft., 1022 Bp, Bimbó út 1-5. cégj.sz.:
01-09-920485, adósz: 20927048-2-41., II. kerületi Városfejlesztő és
Beruházás-szervező Zrt.:1024 Bp, Keleti Károly u 15/a, cégj.sz.:
01-10-0046405, adószám: 14821888-2-41

-        egyéni vállalkozó esetén [név, adószám]. -

 

-        megalakulása óta hány ülést tartott a Margit-negyed
Döntés-előkészítő és
          Tanácsadó Testület?

10

-        sor került-e lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed
projekttel
          kapcsolatban? Ha igen, mennyi, mikor és milyen formában?

Online fogadóóra volt, 2021. február 26-án, a Budai Polgár 4. lapszámában
olvasható egy cikk erről. Többet a veszélyhelyzet miatt  nem tartottunk.

-        amennyiben sor került lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed
projekttel
         kapcsolatban, mennyi és milyen lakossági javaslat érkezett
Önökhöz,
          továbbá azoknak mi lett a sorsa?

Nem érkezet olyan lakossági észrevétel, amelyet a projekt nem tartalmazott
már

-        a koncepció megalkotása során milyen mérföldköveket, illetve
          rész-határidőket jelöltek ki, továbbá mi a projekt vég
határideje?

A Margit-negyed projekt első szakasza július 31-én fog lezárulni. Ez egy
pilot időszak, ami az első tanulságokat gyűjti össze, megkezdi az
Önkormányzat szervezetének felkészítését a Margit körút és környékének
revitalizációjához szükséges rutinok kialakítására, megalakul a
Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület, megkezdődik a
kapcsolatfelvétel a helyi szereplőkkel, felmérésre kerülnek a jövőre
vonatkozó lehetőségek és megkezdődik a kommunikációs munka (honlap,
offline hirdetések, online paltformok kialakítása, sajtókommunikáció)
aminek az egyik hatása lehet a területen található önkormányzati
ingatlanok a korábbinál sikeresebb bérbeadása.

Az első szakaszban a maguk területén vezető szakemberek bevonásával kerül
megírásra egy tanulmány a Margit-negyedről és abban az Önkormányzat
szerepköréről, nemzetközi kontextusban.

A Margit-negyed programnak véghatárideje nincs, ahogy a kerületrész
fejlődik, mindig lesznek újabb megoldandó feladatok. Az jelenleg még
vizsgálat tárgyát képezi, hogy az mennyiben tervezhető, hogy mikor és
milyen erőforrásokat fog igényelni.

-        milyen naturáliák, illetve teljesítmény-mutatók alapján mérik a
projekt
         sikerét, illetve rész-sikereit?

Mivel Magyarországon még nem történt ilyen fajta kulturális
városfejlesztés, az első szakaszra nem határoztunk meg indikátorokat, ez
azonban nem jelenti, hogy nem tudjuk mérni a hatékonyságot. Erre a célra
alkalmasak lehetnek a következő mutatók:

- hány üres helyiség talált gazdára

- milyen minőséget képviselnek a bevonzott bérlők, partnerek, kulturális
és közösségi programok

- mennyi költséget takarít meg az Önkormányzat a helyiségek kiadásával

- a beköltözők mekkora invesztíciót/felújítási munkát hajtanak végre a
rossz állapotú ingatlanokon

- mekkora bevételt tud realizálni az Önkormányzat a Margit-negyed követő
évben

- milyen visszajelzések érkeznek a projekttel kapcsolatban

- milyen sajtómegjelenések történnek a projekttel kapcsolatban

-        a mai napig milyen sikerekről tudnak beszámolni a projekt
kapcsán?

Konkrét siker az 1 aláírt bérleti szerződés, ahol a partner már végzi a
felújítási munkákat, és az 5 további partner, akikkel a szerződéskötés
folyamatban van. Emellett már most látszik, hogy nagy az érdeklődés a
meghirdetett ingatlanok iránt.

A kommunikáció terén siker a számos sajtómegjelenés, az organikusan,
néhány nap alatt 1000 fölé kúszó követői bázis a Facebookon és az a számos
pozitív visszajelzés, amit a helyi vállalkozóktól és lakóktól kapunk.

-        mennyi ingatlant sikerült a mai napig a projekt keretében kiadnia
az
         önkormányzatnak?

1 szerződés került megkötésre és 5 másik van előkészítés alatt.

-        elkészült-e a témában a végleges koncepció?
         Ha igen, kérem, hogy részemre megküldeni szíveskedjenek!

A témában koncepcióvázlatok készültek, amikben a Margit-negyed víziója
került kifejtésre. Július 31-ig fog elkészülni az a tanulmány, ami az azt
megelőző hónapok tapasztalatait be tudja mutatni és hosszabb távú
jövőképet vázol fel a projekt számára.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]