Közadat igénylés a Margit negyed kapcsán

BartusZs. made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Fentiekre hivatkozva kérem, hogy küldjék meg részemre, hogy a Margit körút és környezetének (ún. Margit negyed) revitalizációs programjának keretében a II. kerületi önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal részéről milyen közvetlen és közvetett kiadások, illetve kötelezettségvállalások keletkeztek.

Kérem, hogy válaszukban a tételenként – legalább – térjenek ki az alábbiakra:

- szerződéskötés dátuma;

- szerződésben szereplő kötelezettségvállalás összege (forintban);

- kifizetések dátuma;

- kifizetések összege (forintban);

- társasági szerződő fél esetén [cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám];

- egyéni vállalkozó esetén [név, adószám].

Kérem, hogy válaszukat egy egysége Excel táblában, egy munkalapon küldjék meg részemre.
Fentiek mellett kérem, hogy az alábbi kérdéseket is megválaszolni szíveskedjenek:

- megalakulása óta hány ülést tartott a Margit-negyed Döntés-előkészítő és
Tanácsadó Testület?

- sor került-e lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed projekttel
kapcsolatban? Ha igen, mennyi, mikor és milyen formában?

- amennyiben sor került lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed projekttel
kapcsolatban, mennyi és milyen lakossági javaslat érkezett Önökhöz,
továbbá azoknak mi lett a sorsa?

- a koncepció megalkotása során milyen mérföldköveket, illetve
rész-határidőket jelöltek ki, továbbá mi a projekt vég határideje?

- milyen naturáliák, illetve teljesítmény-mutatók alapján mérik a projekt
sikerét, illetve rész-sikereit?

- a mai napig milyen sikerekről tudnak beszámolni a projekt kapcsán?

- mennyi ingatlant sikerült a mai napig a projekt keretében kiadnia az
önkormányzatnak?

- elkészült-e a témában a végleges koncepció?
Ha igen, kérem, hogy részemre megküldeni szíveskedjenek!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a kimittud.atlatszo.hu weboldalra feltölteni szíveskedjen.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 13.

Üdvözlettel:

BartusZs.

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. április 13. napján Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről  szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. április 13-án a Margit negyed tekintetében küldött
közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Kiadások:

-        szerződéskötés dátuma;

Budai Polgár Nonprofit Kft. 2020. 12. 30. (mód1: 2021.01.22, mód2:
2021.03.17); II. kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
(2020.12.31.)

-        szerződésben szereplő kötelezettségvállalás összege (forintban);

Budai Polgár Nonprofit Kft.:  nettó 5 930 000 Ft; II. Városfejlesztő és
Beruházás-szervező Zrt.: nettó 7 235 000 Ft

-        kifizetések dátuma;

Az adatkérés beérkezéséig nem történt kifizetés

-        kifizetések összege (forintban);

-        társasági szerződő fél esetén [cégnév, székhely, adószám,
cégjegyzékszám];

Budai Polgár Nonprofit Kft., 1022 Bp, Bimbó út 1-5. cégj.sz.:
01-09-920485, adósz: 20927048-2-41., II. kerületi Városfejlesztő és
Beruházás-szervező Zrt.:1024 Bp, Keleti Károly u 15/a, cégj.sz.:
01-10-0046405, adószám: 14821888-2-41

-        egyéni vállalkozó esetén [név, adószám]. -

 

-        megalakulása óta hány ülést tartott a Margit-negyed
Döntés-előkészítő és
          Tanácsadó Testület?

10

-        sor került-e lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed
projekttel
          kapcsolatban? Ha igen, mennyi, mikor és milyen formában?

Online fogadóóra volt, 2021. február 26-án, a Budai Polgár 4. lapszámában
olvasható egy cikk erről. Többet a veszélyhelyzet miatt  nem tartottunk.

-        amennyiben sor került lakossági egyeztetés(ek)re a Margit negyed
projekttel
         kapcsolatban, mennyi és milyen lakossági javaslat érkezett
Önökhöz,
          továbbá azoknak mi lett a sorsa?

Nem érkezet olyan lakossági észrevétel, amelyet a projekt nem tartalmazott
már

-        a koncepció megalkotása során milyen mérföldköveket, illetve
          rész-határidőket jelöltek ki, továbbá mi a projekt vég
határideje?

A Margit-negyed projekt első szakasza július 31-én fog lezárulni. Ez egy
pilot időszak, ami az első tanulságokat gyűjti össze, megkezdi az
Önkormányzat szervezetének felkészítését a Margit körút és környékének
revitalizációjához szükséges rutinok kialakítására, megalakul a
Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület, megkezdődik a
kapcsolatfelvétel a helyi szereplőkkel, felmérésre kerülnek a jövőre
vonatkozó lehetőségek és megkezdődik a kommunikációs munka (honlap,
offline hirdetések, online paltformok kialakítása, sajtókommunikáció)
aminek az egyik hatása lehet a területen található önkormányzati
ingatlanok a korábbinál sikeresebb bérbeadása.

Az első szakaszban a maguk területén vezető szakemberek bevonásával kerül
megírásra egy tanulmány a Margit-negyedről és abban az Önkormányzat
szerepköréről, nemzetközi kontextusban.

A Margit-negyed programnak véghatárideje nincs, ahogy a kerületrész
fejlődik, mindig lesznek újabb megoldandó feladatok. Az jelenleg még
vizsgálat tárgyát képezi, hogy az mennyiben tervezhető, hogy mikor és
milyen erőforrásokat fog igényelni.

-        milyen naturáliák, illetve teljesítmény-mutatók alapján mérik a
projekt
         sikerét, illetve rész-sikereit?

Mivel Magyarországon még nem történt ilyen fajta kulturális
városfejlesztés, az első szakaszra nem határoztunk meg indikátorokat, ez
azonban nem jelenti, hogy nem tudjuk mérni a hatékonyságot. Erre a célra
alkalmasak lehetnek a következő mutatók:

- hány üres helyiség talált gazdára

- milyen minőséget képviselnek a bevonzott bérlők, partnerek, kulturális
és közösségi programok

- mennyi költséget takarít meg az Önkormányzat a helyiségek kiadásával

- a beköltözők mekkora invesztíciót/felújítási munkát hajtanak végre a
rossz állapotú ingatlanokon

- mekkora bevételt tud realizálni az Önkormányzat a Margit-negyed követő
évben

- milyen visszajelzések érkeznek a projekttel kapcsolatban

- milyen sajtómegjelenések történnek a projekttel kapcsolatban

-        a mai napig milyen sikerekről tudnak beszámolni a projekt
kapcsán?

Konkrét siker az 1 aláírt bérleti szerződés, ahol a partner már végzi a
felújítási munkákat, és az 5 további partner, akikkel a szerződéskötés
folyamatban van. Emellett már most látszik, hogy nagy az érdeklődés a
meghirdetett ingatlanok iránt.

A kommunikáció terén siker a számos sajtómegjelenés, az organikusan,
néhány nap alatt 1000 fölé kúszó követői bázis a Facebookon és az a számos
pozitív visszajelzés, amit a helyi vállalkozóktól és lakóktól kapunk.

-        mennyi ingatlant sikerült a mai napig a projekt keretében kiadnia
az
         önkormányzatnak?

1 szerződés került megkötésre és 5 másik van előkészítés alatt.

-        elkészült-e a témában a végleges koncepció?
         Ha igen, kérem, hogy részemre megküldeni szíveskedjenek!

A témában koncepcióvázlatok készültek, amikben a Margit-negyed víziója
került kifejtésre. Július 31-ig fog elkészülni az a tanulmány, ami az azt
megelőző hónapok tapasztalatait be tudja mutatni és hosszabb távú
jövőképet vázol fel a projekt számára.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]