Közadat igénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közadatigénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatát.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) bekezdése szerint: "A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie."

Továbbá állásfoglalást szeretnék kérni az alábbiakkal kapcsolatban:

1.) Milyen formai és tartalmi követelményeket támaszt hivataluk a közadatot igénylő bármely személy - azaz "jogi kategóriában: bármely természetes vagy jogi személy" (*) - elektronikus levelezési címét illetően? Mennyiben más a válasz vagy az eljárás, ha a kérdező magán címről ír, vagy egy szervezet nevében?
(*) idézet Erdélyi Katalin Sajtótermék-vásárlás 2008-2012 közadat-igénylésére adott válaszukból. A hivatkozott levelezés az interneten megtekinthető itt: http://kimittud.atlatszo.hu/request/sajt...

2.) Fenti idézett dokumentumban olvasható megjegyzésük: "Természetesen, a megfelelő adatigénylés esetén az Infotv. rendelkezései szerint kerül teljesítésre az adatszolgáltatás, de jelen esetben a feltételek nem álltak fenn. (*) ". Kérem kifejteni szíveskedjenek, hogy Önök szerint Erdélyi Katalin adatigénylése konkrétan az "Infotv." mely rendelkezéseinek nem felelt meg? Továbbá milyen feltételek nem álltak fennt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Peng György

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Idéznék a nekem írt válaszból:

"Az Ön által küldött elektronikus levél alapján nem beazonosítható (semmilyen adatot, hiteles elektronikus aláírást stb. nem tartalmaz levele, az email cím sem természetes személyre utal, szemben az aláírással, hiszen .org domain nevet csak szervezet kaphat, Ön pedig nem hivatkozik arra, hogy annak képviseletében járna el), hogy létező személytől, azaz bárkitől származik-e a megkeresés. Így viszont nem értelmezhetők az igénylőre vonatkozó rendelkezései (pl.: megtagadás, teljesítési határidő stb.) az Infotv-nek"

Ez most ugyanaz a kategória (személynév vs. emailcím), kíváncsi vagyok, ugyanazt válaszolják-e.

Dr. Csörgits Lajos, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Peng György!

 

2012. szeptember 27-én érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdése
akként rendelkezik, hogy „ha a kért adatot korábban már elektronikus
formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.” Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, mint adatkezelő – eleget téve a közzétételi listákon szereplő
adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.
27.) IHM rendelet 2. melléklet 2. pont I. alpontjában meghatározott
kötelezettségének – a [1]http://www.gyor.hu honlapra való feltöltéssel
közzétette a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen kiadott, a
személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok közzétételével (ideértve
a megkeresésen alapuló és a proaktív közzétételt is) kapcsolatos
szabályzatát, melyet az alábbi linken talál meg:
[2]http://onkormanyzat.gyor.hu/article/adat....

 

Levelében a szabályzat megküldésén túl a Polgármesteri Hivatal
állásfoglalását kéri. Az állásfoglalás-kérés nem esik az Infotv. hatálya
alá, mert az nem minősül közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános
adatnak, így közérdekű adatigénylésnek sem. A Polgármesteri Hivatal
jogalkalmazó szerv, és autentikus jogértelmezésre pedig nem rendelkezik
hatáskörrel. Erdélyi Katalinnak címzett levelünk további magyarázatát
viszont – kérésének megfelelően – a Polgármesteri Hivatal megadja.

 

A levelében Erdélyi Katalin név alatt jelzett idézet kiragadott, így az
tartalmilag nem pontos. Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint „az állami
vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse.” Ezen jogszabályhely a közérdekű adatigénylésre
jogosultként bármely személyt („bárki”) jelöl meg, amelynek a jogi
terminológiáját jogszabály nem határozza meg, így annak a hétköznapi
értelemben vett jelentéstartalmát kell vizsgálni, amelyre a Magyar
értelmező kéziszótár (második kiadás változatlan utánnyomásának 90. oldali
szócikke) a „bármely személy” meghatározást adja, jogi terminológiával
élve természetes személy,  jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet értendő alatta. Ahhoz pedig, hogy természetes
személyről, jogi személyről vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetről beszélhessünk, az kell, hogy egy élő (szervezet esetén
létező), konkrét és valós (azonosítható) személy igényelje az adatot.
Ennek megfelelően vizsgálni kell azt, hogy az Erdélyi Katalin, illetve
Peng György névvel aláírt levelek valós személytől érkeztek-e, azaz
„bárki” igényelte-e az adatot. Azt már nem is említve, hogy maga a
[3]http://kimittud.atlatszo.hu honlap hívja fel a figyelmet arra – amely
véleményünk szerint nem rendeltetésszerű joggyakorlásra történő
felhívásnak minősül – a [4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/privacy link
alatt, hogy álnév használata megengedett, és más egyéb „trükköket”
(használja nevét más formában, használja születési nevét, kérjen meg mást,
hogy nyújtsa be az igénylést stb.), amellyel az imént részletezett
aggályaink alátámasztást nyernek. Ebből kifolyólag problémás az, hogy –
mint ahogy Ön kiragadva a szövegkörnyezetből kizárólag az e-mail címre
hivatkozik, mely az eredeti szövegben egy példálódzó felsorolásnak az
eleme volt – a néven (álnéven) kívül nincsen egyéb adat (ami lehet akár a
saját e-mail cím is) a megkeresésben. Tovább erősíti kétségeinket az
adatigénylés jogosultja tekintetében az, hogy mind Erdélyi Katalin, mind
az Ön neve alatt érkezett megkeresés ugyanolyan fordulatokat,
megfogalmazásokat tartalmaz, így feltehető, hogy számítógépes program
által generált levelekről (spam) van szó. Az Ön esetében a helyzet
annyival árnyaltabb, hogy megtaláltuk Önt, mint webmestert, így - ha
feltétezésünk nem csal - akkor Önt, mint igénylőt ezzel a létező
személlyel azonosítjuk, hiszen a jogszabályi rendelkezés szerint az
adatigénylőnek ilyen személynek kell lennie.

 

A fentieknek megfelelően az igény nem az Infotv. 26. § (1) bekezdésében
meghatározott jogosulttól („bárki”) származott – hiszen a bárkivel szemben
támasztott követelmények nem voltak ellenőrizhetők –, így kötelezettségünk
sem keletkezhetett a megkeresésre, amely így közérdekű adatigénylésnek sem
volt tekinthető. Az Infotv. 28. § (2) bekezdésén alapul a Polgármesteri
Hivatal azon igénye, hogy a közérdekű adatról szóló tájékoztatás
teljesítéséhez személyes adatot kezeljen, így azonosítva a jogosult
személyét: „ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes
adatai (…) annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez (…)
szükséges. Az igény teljesítését (…) követően az igénylő személyes adatait
haladéktalanul törölni kell.”

 

Egyébként valamennyi adatigénylésnél és információkérésnél megvizsgáljuk,
hogy az Infotv. rendelkezései alkalmazandóak-e, akkor is, ha arra a
megkeresésben az igénylő/információkérő nem hivatkozott.

 

Jóllehet a megkeresést – mint ahogy ezt is – teljesítettük, de nem az
Infotv.-ből fakadó kötelezettség folytán. Jelen levél közzétételéhez pedig
nem járulok hozzá, jóllehet kifejezett és tájékozott beleegyezés hiányában
– természetesen a közérdekű adat kivételével – nincs is a közzétételnek
jogalapja.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Győr, 2012. szeptember 28.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Csörgits Lajos

          aljegyző

 

Győr Megyei Jogú Város

 Polgármesteri Hivatala

 

9026 Győr, Városház tér 1.

Telefon: +36-96-500245

Fax:      +36-96-500160

 

 

References

Visible links
1. http://www.gyor.hu/
http://www.gyor.hu/
2. http://onkormanyzat.gyor.hu/article/adat...
http://onkormanyzat.gyor.hu/article/adat...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
http://kimittud.atlatszo.hu/
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/privacy
http://kimittud.atlatszo.hu/help/privacy

Tisztelt Dr. Csörgits Lajos!

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal nevében küldött válaszait.

Üdvözlettel:

Peng György