Követelések és kötelezettségek

Kiss László made this Közérdekűadat request to Káli Kistérség Víziközmű Társulata

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Káli Kistérség Víziközmű Társulata munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Káli Kistérség Víziközmű Társulata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az e-Beszámoló Portálon 2019. április 29-én közzétett beszámolójuk mérlegének a B/II. sorában feltüntetett követelések (184 millió 378 ezer Ft), továbbá az F/II. sorában feltüntetett hosszú lejáratú kötelezettségek (445 millió 506 ezer Ft) részletező adatait egyedi főkönyvi számlaszámok szintjéig bontott főkönyvi kivonatban.

2.) Kérem szíves kimutatásukat arról, hogy településenként hány ingatlan esetében nincs befizetve még teljes mértékben az érdekeltségi hozzájárulás összege és településenként összesítve konkrétan mekkora követelést tartanak nyilván.

3.) Kérem továbbá szíves kimutatásukat arról, hogy településenként hány ingatlanba történt meg a szennyvízhálózat csatlakozó idomjának beszerelése, s eddig hányan csatlakoztak rá a szennyvízhálózatra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 25.

Üdvözlettel:

Kiss László