Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ki (mely szervezet, személy, vagy személyek csoportja) és milyen formában kezdeményezte, illetve tett javaslatot a bárányhimlő elleni vakcina oltási programba történő beemelésére.
Amennyiben a javaslattétel írásos formában történt, úgy kérem a javaslat másolatát megküldeni szíveskedjen
Amennyiben a javaslatot szóban tették, úgy kérem a megbeszélés jegyzőkönyvét, annak hiányában a megbeszélésről készült emlékeztető másolatát szíveskedjen megküldeni.
Kérem, hogy a javaslatot tevő személyek, szervezetek összeférhetetlenséget (pl. anyagi jellegű kapcsolat oltóanyagot gyártó vállalatokkal, így különösen a Merck és a GSK különböző cégeivel, alapítványaival) feltáró nyilatkozatok másolatát szíveskedjen megküldeni.
Kérem tájékoztatását, hogy a Minisztériumon belül kinek, mely munkacsoportnak volt feladata a bárányhimlő elleni kötelező védőoltással kapcsolatos előterjesztést elkészíteni.
Kérem, hogy e munkacsoport feladatindító dokumentumának (pl. a feladatindító megbeszélésről készült jegyzőkönyv, emlékeztető) másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy amennyiben a munka során igénybe vették külső szakértők segítségét, szíveskedjen megküldeni ezen személyek, szervezetek listáját.
Kérem továbbá megküldeni a külső szakértők összeférhetetlenséget feltáró nyilatkozatainak, esetleges átvilágítási dokumentumainak másolatát.
Kérem, hogy a döntés-előkészítő munka során született köztes dokumentumok, elektronikus üzenetek, tanulmányok, elemzések másolatait megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy a bárányhimlő elleni kötelező védőoltásról szóló végleges előterjesztés másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy a fenti előterjesztés megvitatásáról szóló jegyzőkönyv, vagy a megbeszélésről készült emlékeztető másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem szíves tájékoztatását, hogy a meghozott döntés eredményességének, a kötelező bárányhimlő oltás hatékonyságának visszamérésére milyen módszertant, modellt dolgozott ki a Minisztérium. A visszamérés végrehajtásával kit, milyen szervezetet bíztak meg.
Kérem tájékoztatását, hogy a javaslatot tevők, a döntés-előkészítő munkában részt vevők, illetve a döntéshozók milyen felelősséggel tartoznak döntéseik esetleges következményivel kapcsolatban.

Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 16.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

kizárólag elektronikus úton kézbesítve
5326/2018/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (EMMI)!
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Gazsó Balázs
jogi és közbeszerzési helyettes államtitkár
részére

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Gazsó úr!
2018. január 30-án kelt 5326/2018/JEÜEGYH iktatószámú levelében úgy tájékoztatott, hogy az általam közérdekű adatigénylés keretében kért adatok nem nyilvánosak, azok megküldése nem áll módjában.
Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy Ön-e az általam igényelt adatokat kezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (5) bekezdésében meghatározott közfeladatot ellátó szerv vezetője.
Amennyiben nem, úgy kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy ki az általam igényelt adatokat kezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (5) bekezdésében meghatározott közfeladatot ellátó szerv vezetője.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea