Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Hányan nem kaptak oltást a kórházi kezelésre szorulók közül, és hány kórházi kezelésre szorulónak volt meg az első, a második, illetve a harmadik oltása, valamint hányan szakították meg közülük az oltási sort?
2. A kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek között milyen arányú volt a beoltottak és az oltás nélküliek száma?
3. Hányan és milyen arányban voltak az elhunytak között oltatlanok, illetve hány elhunyt kapott első, második, illetve harmadik oltást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 1.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/10022-1/2021/ADATVED                 

 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

dr. Varga Gábor

részére

[1][FOI #19295 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Hányan nem kaptak oltást a kórházi kezelésre szorulók közül, és hány
kórházi kezelésre szorulónak volt meg az első, a második, illetve a
harmadik oltása, valamint hányan szakították meg közülük az oltási sort?

2. A kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek között milyen arányú
volt a beoltottak és az oltás nélküliek  száma?

3. Hányan és milyen arányban voltak az elhunytak között oltatlanok,
illetve hány elhunyt kapott első, második, illetve harmadik oltást.”

 

Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozata
alapján, amelyben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az adatkezelő –
kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles
adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új,
minőségileg más adat, adatsor előállítására, adatigénylésének teljesítését
elutasítom.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. december 16.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Az Infotv. alapján kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a koranavírus járvánnyal összefüggésben az oltottakra, illetve a betegekre vonatkozóan milyen statisztikai adatokat gyújtenek, ill mely adatokkal rendelkeznek.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    RE K z rdek adatig nyl s Koronav rus statisztikai adatok Emberi Er forr sok Miniszt riuma.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[EMMI request email]>: host mailgw3.ei.gov.hu[84.206.49.23] refused to talk to
me: 554 5.7.1 Delivery not authorized - No A record