Koronavírus adatok

Fülöp Orsolya made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

2021. augusztus 1. és az adatszolgáltatás napja között regisztrált koronavírus fertőzöttek száma napi bontásban, és ebből:
- a legalább 1 oltással rendelkezők száma (napi bontásban)
- a delta vírusvariánssal fertőzöttek száma (napi bontásban)
- a delta vírusvariánssal fertőzöttek közül a legalább 1 oltással rendelkezők száma (napi bontásban).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

 

Fülöp Orsolya

részére

 

[1][FOI #18889 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 58273-2/2021/JF iktatószámú tájékoztató levelét.

 

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1242

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!
És tisztelt dr Simon Zsuzsanna és Minárik Bernadett ügyintézők!

Hivatkozással a 58273-2/2021/JF iktatószámú levelükre, az alábbi kiegészítő kérdéseim lennének az adatkéréssel kapcsolatban:

Az általam kért adatok megléte, ismerete és folyamatos nyomon követése nélkül hogyan végzi az NNK a koronavírussal kapcsolatos munkáját, különös tekintettel a védekezésre, és az állampolgárok és döntéshozók tájékoztatására?

Amennyiben az adatot előállították, ismerik és nyomon követik, úgy miért nem tudták ezeket válaszlevelükhöz becsatolni?

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Adatigénylésemet sajnos a meghosszabbított határidőre sem teljesítették. Ismételten kérem az általam kért közérdekű adatok kiadását, a mai napon. A kért adatok Önöknél nyilvánvalóan rendelkezésre állnak, hiszen az Önök és a Kormány munkájához is elengedhetetlenek. Ezért nem jelenthet problémát és munkaterhet ezek elküldése.

Jelzem, hogy a 15/2021. (V. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelettel összefüggésben megállapította, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Az Alkotmánybíróság azt is rögzítette, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet " csak szükséges esetben alkalmazható, akkor, ha az adott szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatának ellátását veszélyeztetné a korábbi válaszadás", illetve, hogy a rendelet szövegezéséből egyértelmű, hogy "az Infotv. rendelkezéséhez képest későbbi válaszadás elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő szerv eredményesen működjön közre a koronavírus-járvány leküzdésében".

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy nem csupán e kormányrendelet szövegéből, hanem az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből is következik, hogy a meghosszabbítás lehetősége nem jelentheti a válaszadási határidő automatikus meghosszabbodását a különleges jogrend időtartama alatt. Az Alkotmánybíróság szerint a szabályozás csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, "ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az Infotv.-ben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét". A testület értelmezésében a valószínűsítés "nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell".

Jelzem, hogy az Önök által alkalmazott joggyakorlat nem csupán az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet céljával és rendeltetésével ellentétes, hanem kifejezetten alapjogsértő is, hiszen az egyébként könnyen (többnyire elektronikusan is) a rendelkezésére álló adatok megküldését - az igénylő hátráltatása és az információk elzárása érdekében - akadályozza. Nem jelölte meg ugyanis, hogy milyen feladatellátása sérülne, ha az igényelt adatokat meg kellene küldenie. Ezzel az értelmezéssel és gyakorlattal nem nem értek egyet, hiszen a közérdekű információkhoz való hozzáférés ilyen okból nem korlátozható.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Attachments

Fülöp Orsolya

részére

 

[1][FOI #18889 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 58273-3/2021/JF iktatószámú válaszlevelét és
mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése