Kormányzati Integrált Közérdekű Adatközlési Portál - KIKAP Permalinkek

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogyan lehet későbbiekben is elérni más által pl.

https://kikap.kormany.hu/?hash=d993463cf...

( https://kimittud.atlatszo.hu/request/fud... ) megigényelt dokumentumokat elérni tartósan? Úgy vélem, a közadatoknak tartósnak/permanensnek kellene lenniük, nem "önmegsemmisítőnek", egyszer elérhetőnek.

Ez esetben a fenti dokumentumot hol tudom elérni? Milyen módszerrel lehet majd máskor is elérni őket - akár más által is? Jelenleg ez az üzenet fogad a CAPTCHA után:

"KIKAP PORTÁL
A linken elérhető dokumentumot az adatigénylő olvassa. Kérjük keresse fel honlapunkat később!", és nem lehet megnézni.

Később, azaz most megnézve:

"KIKAP PORTÁL
Dokumentum archív állapotba került, már nem megtekinthető."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 27.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/68/2 (2021)

Szerb Tamás

[1][FOI #18603 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. július 27-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához:

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

” Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

hogyan lehet későbbiekben is elérni más által pl.

 

https://kikap.kormany.hu/?hash=d993463cf...

 

(
https://kimittud.atlatszo.hu/request/fud...
) megigényelt dokumentumokat elérni tartósan? Úgy vélem, a közadatoknak
tartósnak/permanensnek kellene lenniük, nem "önmegsemmisítőnek", egyszer
elérhetőnek.

 

Ez esetben a fenti dokumentumot hol tudom elérni? Milyen módszerrel lehet
majd máskor is elérni őket - akár más által is? Jelenleg ez az üzenet
fogad a CAPTCHA után:

 

"KIKAP PORTÁL

A linken elérhető dokumentumot az adatigénylő olvassa. Kérjük keresse fel
honlapunkat később!", és nem lehet megnézni.

 

Később, azaz most megnézve:

 

"KIKAP PORTÁL

Dokumentum archív állapotba került, már nem megtekinthető."”

 

Fentiekkel összefüggésben jelezzük, hogy az adatigénylésében hivatkozott
KIKAP Portál az egyedi adatigénylések teljesítésére szolgál, az igényelt
adatok a Portál segítségével egyedileg válnak megismerhetővé az adott
közérdekű adatigénylést előterjesztő adatigénylő számára.

 

Ahogy Ön is láthatta a KiMitTud honlapon, az alábbi linken
https://kikap.kormany.hu/?hash=d993463cf... az
adatigénylésében megjelölt előterjesztés Karácsony Gergely (a
továbbiakban: adatigénylő) részére a KIKAP Portálon keresztül megküldésre
került a Miniszterelnöki Kormányiroda részéről. Az adatigénylő az Ön által
hivatkozott kimittud.hu linken található dokumentumot megnyitotta, ugyanis
a Facebookján közzétette a tárgyi előterjesztés töredékét. Megjegyezni
kívánjuk, hogy Karácsony Gergely által közzétett rész nem a teljes
dokumentum, ugyanis az adatigénylő állításával ellentétben a
Miniszterelnöki Kormányiroda egy 45 oldalas előterjesztést küldött
válaszul az adatigénylésre, melynek 13%-a volt kitakarva további, jövőbeni
döntés megalapozás okán, valamint üzleti titok védelme miatt. Amennyiben a
tárgyi előterjesztés teljes tartalmát kívánja megismerni, javasoljuk, hogy
forduljon az adatkezelőhöz.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése