Kórházban ápolt koronavírus fertőzöttek

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kásler Miklós az Inforádiónak adott január 9-i nyilatkozatára hivatkozva, kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. 12.20. és 2022. 01.10. között
- hány fő került kórházban koronavírus fertőzéssel, ebből
- hány százalék volt beoltva
- az oltottak közül hányan kapták meg csak az első dózist, hányan mindkettő, illetve esetleg mindhárom adagot.

Kérem, hogy az adatokat összesítve, valamint heti, vagy az elérhető legkisebb bontásban is adják meg.

Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és oltatlanok, első, illetve második oltást megkapók) az intenzív osztályon, illetve lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek, valamint a koronavírusban elhunyt betegek esetében.

Kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, intenzív osztályon, illetve lélegeztetőgépen lévő, továbbá elhunyt oltott betegek milyen arányban kapták meg az egyes vakcinatípusokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 10.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat az általam 2022. január 10.-én benyújtott közérdekű adatigénylésere, melynek 15 napos határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) a tegnapi napon lejárt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/973-1/2022/ADATVED                     

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Szopkó Zita

részére

[1][FOI #19486 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„Kásler Miklós az Inforádiónak adott január 9-i nyilatkozatára hivatkozva,
kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2020. 12.20. és 2022. 01.10. között

- hány fő került kórházban koronavírus fertőzéssel, ebből

- hány százalék volt beoltva

- az oltottak közül hányan kapták meg csak az első dózist, hányan
mindkettő, illetve esetleg mindhárom adagot.

 

Kérem, hogy az adatokat összesítve, valamint heti, vagy az elérhető
legkisebb bontásban is adják meg.

 

Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és oltatlanok,
első, illetve második oltást megkapók) az intenzív osztályon, illetve
lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek, valamint a koronavírusban elhunyt
betegek esetében.

 

Kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, intenzív osztályon,
illetve lélegeztetőgépen lévő, továbbá elhunyt oltott betegek milyen
arányban kapták meg az egyes vakcinatípusokat. ”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az igénynek vagy az
igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének - a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6)
bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. január 31.

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/973-2/2022/ADATVED                     

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Szopkó Zita

részére

[1][FOI #19486 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„Kásler Miklós az Inforádiónak adott január 9-i nyilatkozatára hivatkozva,
kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2020. 12.20. és 2022. 01.10. között

- hány fő került kórházban koronavírus fertőzéssel, ebből

- hány százalék volt beoltva

- az oltottak közül hányan kapták meg csak az első dózist, hányan
mindkettő, illetve esetleg mindhárom adagot.

 

Kérem, hogy az adatokat összesítve, valamint heti, vagy az elérhető
legkisebb bontásban is adják meg.

 

Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és oltatlanok,
első, illetve második oltást megkapók) az intenzív osztályon, illetve
lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek, valamint a koronavírusban elhunyt
betegek esetében.

 

Kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, intenzív osztályon,
illetve lélegeztetőgépen lévő, továbbá elhunyt oltott betegek milyen
arányban kapták meg az egyes vakcinatípusokat.”

 

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma már nyilvánosságra
hozott, illetve közérdekű adatigénylés keretében válaszként megadott
minden olyan információt, adatot, amelyet kezel és az adat nem minősül
döntés előkészítő adatnak, vagy amelynek leválogatására a tárca köteles;
az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatában kimondta ugyanis,
hogy az adatkezelő - kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében - nem
köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján
új, minőségileg más adat, adatsor előállítására, így igényének
teljesítését elutasítom.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. február 24.

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

idézett részek megjelenítése