Könyvvizsgálói Közfelügyelet által ellenőrzött könyvvizsgálók

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, kereshető formában megküldeni részemre

Könyvvizsgálói Közfelügyelet által elmúlt 2016,2017,2018 években ellenőrzött könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek névsorát az ellenőrzés időpontjával. Az adott könyvvizsgáló cég vagy könyvvizsgáló működésében találtak-e problémát, ha igen az milyen retorzióval járt illetve, hogy hány órában történt az adott könyvvizsgáló cég vagy könyvvizsgáló ellenőrzése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 20.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/27275/2019 – közérdekű adatigénylés

 

 

 

Teleki Éva részére

[1][FOI #13611 email]

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Teleki Éva Asszony!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 
       

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

 

PM/27275/2019 – közérdekű adatigénylés

 

 

Teleki Éva részére

[1][FOI #13611 email]

 

 

 

Tisztelt Teleki Éva Asszony!

 

 

A Pénzügyminisztérium részére 2019. november 20-án megküldött közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan a következő tájékoztatást adjuk.

 

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet (a
továbbiakban: közfelügyeleti hatóság) működésére és ezen belül a
minőségellenőrzésével összefüggő információk nyilvánosságára az éves és
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról
szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló 2014/56/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv és a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó
egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet előírásainak a figyelembevételével a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
könyvvizsgálói törvény) tartalmaz tételes előírásokat.

 

Ezen előírások alapján a közfelügyeleti hatóság a könyvvizsgálói törvény
173/B. § (3a) bekezdése alapján minden évben – a tárgyév március 31-ig – a
kormányzati portálon nyilvánosságra hozza a minőségellenőrzési tervét,
amely tartalmazza a minőségellenőrzésre kijelölt kamarai tag
könyvvizsgálók, illetve könyvvizsgáló cégek nevét.

 

Ezen túlmenően a közfelügyeleti hatóság éves tevékenységével
összefüggésben (ideértve a minőségellenőrzést is) a könyvvizsgálói törvény
193. § (3)-(4) bekezdései alapján minden évben – a tárgyévet követő év
április 30-ig – a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza az éves
munkatervének végrehajtásáról szóló részletes beszámolóját.

 

A minőségellenőrzési terv és a közfelügyeleti hatóság éves munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámoló az alábbi linken érhető el.

[2]https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/k...

 

A közfelügyeleti hatóság éves munkatervének végrehajtásáról szóló
beszámolója a közfelügyeleti hatóság tevékenységével összefüggésben a
hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően összevont adatokat
tartalmaz.

 

A közfelügyeleti hatóság által hozott döntésekkel összefüggésben személyes
adatok nyilvánosságra hozatalára nincs lehetőség.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[3]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése